Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tỉnh Bắc Cạn


DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GĐ 2002 - 2005

TỈNH BẮC CẠN

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn
1 MN Yên Đĩnh Huyện Chợ Mới Nông thôn 2005
2 MN Hảo Nghĩa Huyện Nari Nông thôn 2005

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected]    Điện Thoại: 08.5119242 - FAX: 08.5119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.