Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tỉnh Điện Biên


DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GĐ 2002 - 2005

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn
1 MN Him Lam TP.ĐBP Thành thị 2006
2 MN Thanh Hưng Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Nông thôn 2003
3 MN Thanh Chăn Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Nông thôn 2004
4 MN Sam Mứn Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Nông thôn 2004
5 MNTT Mường Trà Huỵện Mường Trà Nông thôn 2005
6 MN Thanh Nưa Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Nông thôn 2005
7 Trường MN Thanh Yên thuộc xã Thanh Yên

Nông thôn.

2007
8 Trường MN Thanh An Xã Thanh An Nông thôn. 2007
9 Trường MN Thanh Luông Xã Thanh Luông Nông thôn. 2008

 

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected]    Điện Thoại: 08.5119242 - FAX: 08.5119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.