Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tỉnh Hà Nam


DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GĐ 2002 - 2005

TỈNH HÀ NAM

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn
1 MN An Ninh

Huyện Bình Lục

Nông thôn

2249/QĐ-BGD&ĐT-MN, ngày 24/5/2002

2 MN Mộc Nam Huyện Duy Tiên Nông thôn 2282/QĐ-BGD&ĐT-MN, ngày 28/5/2002
3 MN Châu Sơn

Thị xã Phủ Lý

Nông thôn

3454/QĐ-BGD&ĐT-MN, ngày 30/6/2003

4 MN Trác Văn

Huyện Duy Tiên

Nông thôn 3454/QĐ-BGD&ĐT/MN, ngày 30/6/2003
5 MN Lê Hồ

Huyện Kim Bảng

Nông thôn 3454/QĐ-BGD&ĐT/MN, ngày 30/6/2003
6 MN An Nội

Huyện Bình Lục

Nông thôn 2013/QĐ-BGD&ĐT/MN, ngày 20/1/2003
7 MN Bối Cầu

Huyện Bình Lục

Nông thôn 2061/QĐ-BGD&ĐT/MN, ngày 9/5/2003
8 MN Thi Sơn Huyện Kim Bảng Nông thôn 4605/QĐ-BGD&ĐT/MN, ngày 27/8/2003
9 MN Hoa Sen Thị xã Phủ Lý Nông thôn 4073/QĐ-BGD&ĐT/MN, ngày 21/7/2004
10 MN Liên Sơn

Huyện Kim Bảng

Thành thị 4073/QĐ-BGD&ĐT/MN, ngày 21/7/2004
11 MN Thị trấn Quế

Huyện Kim Bảng

Nông thôn 4826/QĐ-BGD&ĐT/MN, ngày 26/8/2004
12 MN Đồng Lý

Huyện Lý Nhân

Nông thôn 4826/QĐ-BGD&ĐT/MN, ngày 26/8/2004
13 MN Đồng Du Huyện Bình Lục Nông thôn 4826/QĐ-BGD&ĐT/MN, ngày 26/8/2004
14 MN Đồn Xã Huyện Bình Lục Nông thôn 4826/QĐ-BGD&ĐT/MN, ngày 26/8/2004
15 MN Liêm Thuận

Huyện Thanh Liêm

Nông thôn 4826/QĐ-BGD&ĐT/MN, ngày 26/8/2004
16 MN Thanh Thủy

Huyện Thanh Liêm

Nông thôn 4826/QĐ-BGD&ĐT/MN, ngày 26/8/2004
17 MN Trần Hưng Đạo

Thị xã Phủ Lý

Thành thị 3587/QĐ-BGD&ĐT/MN, ngày 6/7/2005
18 MN Liêm Cần - Thanh Liêm

Huyện Thanh Liêm

Nông thôn 3587/QĐ-BGD&ĐT/MN, ngày 6/7/2005
19 MN Ba Sao

Huyện Kim Bảng

Nông thôn 3587/QĐ-BGD&ĐT/MN, ngày 6/7/2005
20 MN Văn Xá Huyện Kim Bảng Nông thôn 3587/QĐ-BGD&ĐT/MN, ngày 6/7/2005
21 MN Liêm Chung TX.Phủ Lý Nông thôn 896/QĐ-BGD&ĐT/MN, ngày 29/8/2006
22 MN Nhân Mỹ H.Lý Nhân Nông thôn 896/QĐ-BGD&ĐT/MN, ngày 29/8/2006
23 MN Đọi Sơn

H.Duy Tiên

Nông thôn 896/QĐ-BGD&ĐT/MN, ngày 29/8/2006
24 MN Liêm Sơn

H.Thanh Liêm

Nông thôn 896/QĐ-BGD&ĐT/MN, ngày 29/8/2006
25 MN Tượng Lĩnh H. Kim Bảng Nông thôn 896/QĐ-UBND, ngày 29/8/2006
26 MN Vũ bản Huyện Bình Lục Nông thôn

438/QĐ-UBND, ngày 24/4/2007

27 MN Hoa Hồng H.Duy Tiên Nông thôn

438/QĐ-UBND, ngày 24/4/2007

28 MN Chính Lý

H.Lý Nhân

Nông thôn

876/QĐ-UBND, ngày 26/7/2007

29 MN Thanh Sơn H. Kim Bảng Nông thôn 876/QĐ-UBND, ngày 26/7/2007
30 MN Mộc Bắc

H.Duy Tiên

Nông thôn

1012/QĐ-UBND, ngày 02/8/2008

31 MN Tiên Phong

H.Duy Tiên

Nông thôn

1012/QĐ-UBND, ngày 02/8/2008

32 MN Lê Hồng Phong TX.Phủ Lý Nông thôn

1012/QĐ-UBND, ngày 02/8/2008

33 MN Liêm Chính

TX.Phủ Lý

Nông thôn

1012/QĐ-UBND, ngày 02/8/2008

34 MN Thanh Phong H.Thanh Liêm Nông thôn

1012/QĐ-UBND, ngày 02/8/2008

35 MN Tiêu Động

Huyện Bình Lục

Nông thôn

1012/QĐ-UBND, ngày 02/8/2008

36 MN Văn Lý Huyện Lý Nhân Nông thôn 1012/QĐ-UBND, ngày 02/8/2008

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected]    Điện Thoại: 08.5119242 - FAX: 08.5119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.