Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tỉnh Hà Tĩnh


DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GĐ 2002 - 2005

TỈNH HÀ TĨNH

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn
1 MNBC Nam Hồng P.Nam Hồng, TX.Hồng Lĩnh Nông thôn 16/8/2002
2 MNBC Bông Sen TT huyện Hương Khê Nông thôn 16/8/2002
3 MNBC Đức Thuận Xã Đức Thuận, TX.Hồng Lĩnh Nông thôn 20/5/2003
4 MNBC Xuân Đan Xã Xuân Đan, H.Nghi Xuân Nông thôn 20/5/2003
5 MNBC Đức Yên Xã Đức Yên, H.Đức Thọ Nông thôn 20/5/2003
6 MNBC Thi trấn I Thạch Hà TT Huyện Thạch Hà Nông thôn 20/5/2003
7 MNBC Hoa Mai TT Huyện Kỳ Anh Nông thôn 25/12/2003
8 MNBC TT Cẩm Xuyên TT Huyện Cẩm Xuyên Nông thôn 25/12/2003
9 MNBC Thạch Linh Xã Thạch Linh - TX. Hà Tĩnh Nông thôn 25/12/2003
10 MNBC Thạch Châu Xã Thạch Châu - Huyện Thạch Hà Nông thôn 25/12/2003
11 MNBC Thạch Long Xã Thạch Long - Huyện Thạch Hà Nông thôn 25/12/2003
12 MNBC TT Đức Thọ TT Huyện Đức Thọ Nông thôn 25/12/2003
13 MNBC Đức Vĩnh Xã Đức Vĩnh - Huyện Đức Thọ Nông thôn 25/12/2003
14 MNBC TT Phố Châu TT Phố Châu - Huyện Hương Sơn Nông thôn 25/12/2003
15 MNBC Lộc Yên Xã Lộc Yên - Huyện Hương Khê Nông thôn 25/12/2003
16 MNBC Hương Trà Xã Hương Trà - Huyện Hương Khê Nông thôn 25/12/2003
17 MNBC Cẩm Huy Xã Cẩm Huy - Huyện Cẩm Xuyên Nông thôn 16/8/2004
18 MNBC Cẩm Trung Xã Cẩm Trung - Huyện Cẩm Xuyên Nông thôn 16/8/2004
19 MNBC Hà Huy Tập P. Hà Huy Tập - TX.Hà Tĩnh Nông thôn 16/8/2004
20 MNBC Ngọc Sơn Xã Ngọc Sơn - Huyện Thạch Hà Nông thôn 16/8/2004
21 MNBC Lý Tự Trọng Xã Việt Xuyên - Huyện Thạch Hà Nông thôn 16/8/2004
22 MNBC Hoa Hồng Thị trấn Nghèn - Huyện Can Lộc Nông thôn 16/8/2004
23 MNBC Thiên Lộc Xã Thiên Lộc - Huyện Can Lộc Nông thôn 16/8/2004
24 MNBC Xuân Giang Xã Xuân Giang - Huyện Nghi Xuân Nông thôn 16/8/2004
25 MNBC Xuân Yên Xã Xuân Yên - Huyện Nghi Xuân Nông thôn 16/8/2004
26 MNBC Tùng Ảnh Xã Tùng Ảnh - Huyện Đức Thọ Nông thôn 16/8/2004
27 MNBC Trung Lễ Xã Trung Lễ - Huyện Đức Thọ Nông thôn 16/8/2004
28 MNBC Thái Yên  Xã Thái Yên - Huyện Đức Thọ Nông thôn 16/8/2004
29 MNBC Sơn Châu Xã Sơn Châu - Huyện Hương Sơn Nông thôn 16/8/2004
30 MNBC Phú Phong Xã Phú Phong - Huyện Hương Khê Nông thôn 16/8/2004
31 MNBC Kỳ Tân Xã Kỳ Tân - Huyện Kỳ Anh Nông thôn 20/6/2005
32 MNBC Kỳ Văn Xã Kỳ Văn - Huyện Kỳ Anh Nông thôn 20/6/2005
33 MNBC Kỳ Châu Xã Kỳ Châu - Huyện Kỳ Anh Nông thôn 20/6/2005
34 MNBXC Hương Đô Xã Hương Đô - Huyện Hương Khê Nông thôn 20/6/2005
35 MNBC Sơn Phú Xã Sơn Phú - Huyện Hương Sơn Nông thôn 20/6/2005
36 MNBC Sơn Tân Xã Sơn Tân - Huyện Hương Sơn Nông thôn 20/6/2005
37 MNBC Trường Sơn Xã Trường Sơn - Huyện Đức Thọ Nông thôn 20/6/2005
38 MNBC TT Xuân An TT Xuân An - Huyện Nghi Xuân Nông thôn 20/6/2005
39 MNBC TT Nghi Xuân TT Huyện Nghi Xuân Nông thôn 20/6/2005
40 MNBC Vĩnh Lộc Xã Vĩnh Lộc - Huyện Can Lộc Nông thôn 20/6/2005
41 MNBC Thạch Quý Xã Thạch Quý - TX Hà Tĩnh Nông thôn 20/6/2005
42 MNBC Liên Minh Xã Liên Minh - Huyện Đức Thọ Nông thôn 22/3/2006
43 MNBC Đức Long Xã Đức Long - Huyện Đức Thọ Nông thôn 22/3/2006
44 MNBC Bắc Hồng Phường Bắc Hồng - TX Hồng Lĩnh Nông thôn 15/9/2006
45 MNBC Sơn Lộc Xã Sơn Lộc - Huyện Can Lộc Nông thôn 15/9/2006
46 MNBC Khánh Lộc Xã Khánh Lộc - Huyện Can Lộc Nông thôn 15/9/2006
47 MNBC Thạch Liên Xã Thạch Liên - Huyện Thạch Hà Nông thôn 15/9/2006
48 MNBC Thạch Kênh Xã Thạch Kênh - Huyện Thạch Hà Nông thôn 15/9/2006
49 MNBC Thạch Yên Xã Thạch Yên - TX.Hà Tĩnh Nông thôn 15/9/2006
50 MNBC Cẩm Vịnh Xã Cẩm Vịnh - Huyện Cẩm Xuyên Nông thôn 15/9/2006
51 MNBC Kỳ Thư Xã Kỳ Thư - Huyện Kỳ Anh Nông thôn 15/9/2006
52 MNBC Sơn Trà Xã Sơn Trà - Huyện Hương Sơn Nông thôn 15/9/2006
53 MNBC Sơn Bình Xã Sơn Bình - Huyện Hương Sơn Nông thôn 15/9/2006
54 MNBC Phúc Trạch Xã Phúc Trạch - Huyện Hương Khê Nông thôn 15/9/2006
55 MNBC Hương Bình Xã Hương Bình - Huyện Hương Khê Nông thôn 15/9/2006
56 MNBC Phú Gia Xã Phú Gia - Huyện Hương Khê Nông thôn 15/9/2006
57 MNBC Xuân Thành Xã Xuân Thành - Huyện Nghi Xuân Nông thôn 15/9/2006

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected]    Điện Thoại: 08.5119242 - FAX: 08.5119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.