Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tỉnh Hậu Giang


DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GĐ 2002 - 2005


TỈNH HẬU GIANG

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn Giai đoạn
1 MN Ánh Dương Huyện Châu Thành Nông thôn Số 848/ QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang, ngày 23/5/2011 Mức độ 1
2 MG Tuổi Thơ Huyện Châu Thành A Nông thôn

Số 848/ QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang, ngày 23/5/2011

Mức độ 1
3 MG Trường Long A Huyện Châu Thành A Nông thôn Số 848/ QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang, ngày 23/5/2011 Mức độ 1
4 MN Thành phố Vị Thanh Thành phố Vị Thanh Nông thôn Số 1181/ QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang, ngày 11/5/2012 Mức độ 1
5 MN Ánh Hống Thành phố Vị Thanh Nông thôn Số 1181/ QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang, ngày 11/5/2012 Mức độ 1
6 MG Họa Mi Huyện Châu Thành Nông thôn Số 1181/ QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang, ngày 11/5/2012 Mức độ 1
7 MG Phú An Huyện Châu Thành Nông thôn Số 1181/ QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang, ngày 11/5/2012 Mức độ 1

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected]    Điện Thoại: 08.5119242 - FAX: 08.5119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.