Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tỉnh Nam Định


DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

TỈNH NAM ĐỊNH ( Tính đến tháng 9/2007)

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn Cấp công nhận
1 Trườngng MN Nam Thành Nam Trực Nông Thôn Số 4091/QÐ-BGD&ÐT-MN ngày 3/9/2002 Bộ GD & ÐT
2 Trườngng MN Nam Thái Nam Trực Nông Thôn Số 4608 /QÐ-BGD&ÐT-MN ngày 27/8/2003 Bộ GD & ÐT
3 Trườngng MN Yên Trung Ý Yên Nông Thôn Số 4608 /QÐ-BGD&ÐT-MN ngày 27/8/2003 Bộ GD & ÐT
4 Trường MN Nghia Lợi Nghĩa Hưng Nông Thôn Số 4608 /QÐ-BGD&ÐT-MN ngày 27/8/2003 Bộ GD & ÐT
5 Trường MN Nghia Thành A Nghĩa Hưng Nông Thôn Số 4608 /QÐ-BGD&ÐT-MN ngày 27/8/2003 Bộ GD & ÐT
6 Trường MN Nghia Thắng Nghĩa Hưng Nông Thôn Số 4608 /QÐ-BGD&ÐT-MN ngày 27/8/2003 Bộ GD & ÐT
7 Trường MN Hải Châu Hải Hậu Nông Thôn Số 4608 /QÐ-BGD&ÐT-MN ngày 27/8/2003 Bộ GD & ÐT
8 Trường MN Hải Trung Hải Hậu Nông Thôn Số 6364 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 13/11/2003 Bộ GD & ÐT
9 Trường MN TT Thịnh Long Hải Hậu Nông Thôn Số 6364 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 13/11/2003 Bộ GD & ÐT
10 Trường MN Tam Thanh Vụ Bản Nông Thôn Số 69 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 05/01/2004 Bộ GD & ÐT
11 Trường MN Trực Thái Trực ninh Nông Thôn Số 615 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 11/02/2004 Bộ GD & ÐT
12 Trường MN Xuân Phú Xuân Trường Nông Thôn Số 2552 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 19/05/2004 Bộ GD & ÐT
13 Trường MN Nam Xá Nam Trực Nông Thôn Số 2552 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 19/05/2004 Bộ GD & ÐT
14 Trường MN Nam Tòan Nam Trực Nông Thôn Số 2552 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 19/05/2004 Bộ GD & ÐT
15 Trường MN Nghĩa Hòa Nghĩa Hưng Nông Thôn Số 3744 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 05/07/2004 Bộ GD & ÐT
16 Trường MN Yên Chính Ý Yên Nông Thôn Số 3744 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 05/07/2004 Bộ GD & ÐT
17 Trường MN Sao Vàng TP Nam Ðịnh Thành Thị Số 4822 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 26/08/2004 Bộ GD & ÐT
18 Trường MN Hải Lý Hải Hậu Nông Thôn Số 5110 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 08/09/2004 Bộ GD & ÐT
19 Trường MN Nghĩa Minh Nghĩa Hưng Nông Thôn Số 7522 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 18/11/2004 Bộ GD & ÐT
20 Trường MN Nghĩa hồng Nghĩa Hưng Nông Thôn Số 7522 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 18/11/2004 Bộ GD & ÐT
21 Trường MN Nghĩa Tân Nghĩa Hưng Nông Thôn Số 7522 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 18/11/2004 Bộ GD & ÐT
22 Trường MN Nghĩa Phong Nghĩa Hưng Nông Thôn Số 7522 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 18/11/2004 Bộ GD & ÐT
23 Trường MN Nam Phúc Nam Trực Nông Thôn Số 7522 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 18/11/2004 Bộ GD & ÐT
24 Trường MN Nghĩa Hùng Nghĩa Hưng Nông Thôn Số 2503 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 10/05/2005 Bộ GD & ÐT
25 Trường MN Nghĩa Trung Nghĩa Hưng Nông Thôn Số 2503 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 10/05/2005 Bộ GD & ÐT
26 Trường MN TT Rạng Ðông Nghĩa Hưng Nông Thôn Số 2503 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 10/05/2005 Bộ GD & ÐT
27 Trường MN Hải Phú Hải Hậu Nông Thôn Số 2503 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 10/05/2005 Bộ GD & ÐT
28 Trường MN Hải Tây Hải Hậu Nông Thôn Số 2503 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 10/05/2005 Bộ GD & ÐT
29 Trường MN Yên Hồng Ý Yên Nông Thôn Số 2503 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 10/05/2005 Bộ GD & ÐT
30 Trường MN TT Ngô Ðông Giao Thủy Nông Thôn Số 2503 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 10/05/2005 Bộ GD & ÐT
31 Trường MN Yên Thành Ý Yên Nông Thôn Số 2729 /QÐ - UBND ngày 11/09/2005 UBND tỉnh NÐ
32 Trương MN Hoa My Ý Yên Nông Thôn Số 2729 /QÐ- UBND ngày 11/09/2005 UBND tỉnh NÐ
33 Trường MN Hải vân Hải Hậu Nông Thôn Số 2729 /QÐ-UBND ngày 11/09/2005 UBND tỉnh NÐ
34 Trường MN Hải Phương Hải Hậu Nông Thôn Số 2729 /QÐ-UBND ngày 11/09/2005 UBND tỉnh NÐ
35 Trường MN Hải Ðường Hải Hậu Nông Thôn Số 2729 /QÐ-UBND ngày 11/09/2005 UBND tỉnh NÐ
36 Trường MN TT Cồn Hải Hậu Nông Thôn Số 2729 /QÐ-UBND ngày 11/09/2005 UBND tỉnh NÐ
37 Trường MN Mỹ Hưng Mỹ Lộc Nông Thôn Số 2729 /QÐ-UBND ngày 11/09/2005 UBND tỉnh NÐ
38 Trường MN Xuân Phương Xuân Trường Nông Thôn Số 2729 /QÐ-UBND ngày 11/09/2005 UBND tỉnh NÐ
39 Trường MN TT Quất Lâm Giao Thủy Nông Thôn Số 2729 /QÐ-UBND ngày 11/09/2005 UBND tỉnh NÐ
40 Trường MN Nam Vân TP Nam Ðịnh Nông Thôn Số 2729 /QÐ-UBND ngày 11/09/2005 UBND tỉnh NÐ
41 Trường MN Liên Minh Vụ bản Nông Thôn Số 2729 /QÐ-UBND ngày 11/09/2005 UBND tỉnh NÐ
42 Trường MN Nam Hồng Nam Trực Nông Thôn Số 4003 /QÐ-UBND ngày 26/12/2005 UBND tỉnh NÐ
43 Trường MN Trực Trung Trực Ninh Nông Thôn Số 4003 /QÐ-UBND ngày 26/12/2005 UBND tỉnh NÐ
44 Trường MN Trực Hùng Trực Ninh Nông Thôn Số 4003 /QÐ-UBND ngày 26/12/2005 UBND tỉnh NÐ
45 Trường MN Xuân Kiên Xuân Trường Nông Thôn Số 4003 /QÐ-UBND ngày 26/12/2005 UBND tỉnh NÐ
46 Trường MN Nghĩa Bình Nghĩa Hưng Nông Thôn Số 4003 /QÐ-UBND ngày 26/12/2005 UBND tỉnh NÐ
47 Trường MN Hoa Hồng TP Nam Ðịnh Thành Thị Số 1990 /QÐ-CTUBND ngày 25/08/2006 UBND tỉnh NÐ
48 Trường MN Gôi Vụ Bản Nông Thôn Số 1990 /QÐ-CTUBND ngày 25/08/2006 UBND tỉnh NÐ
49 Trường MN Hải Phong Hải Hậu Nông Thôn Số 1990 /QÐ-CTUBND ngày 25/08/2006 UBND tỉnh NÐ
50 Trường MN Hải Long Hải Hậu Nông Thôn Số 1990 /QÐ-CTUBND ngày 25/08/2006 UBND tỉnh NÐ
51 Trường MN Hải Triều Hải Hậu Nông Thôn Số 1990 /QÐ-CTUBND ngày 25/08/2006 UBND tỉnh NÐ
52 Trường MN Hải Chính Hải Hậuu Nông Thôn Số 1990 /QÐ-CTUBND ngày 25/08/2006 UBND tỉnh NÐ
53 Trường MN Nghĩa Hải Nghĩa Hưng Nông Thôn Số 1990 /QÐ-CTUBND ngày 25/08/2006 UBND tỉnh NÐ
54 Trường MN Nghĩa Châu Nghĩa Hưng Nông Thôn Số 1990 /QÐ-CTUBND ngày 25/08/2006 UBND tỉnh NÐ
55 Trường MN Hải Giang Hải Hậu Nông Thôn Số 2024 /QÐ-CTUBND ngày 14/11/2006 UBND tỉnh NÐ
56 Trường MN Hải Minh Hải Hậu Nông Thôn Số 2024 /QÐ-CTUBND ngày 14/11/2006 UBND tỉnh NÐ
57 Trường MN Hải Ðông Hải Hảu Nông Thôn Số 2024 /QÐ-CTUBND ngày 14/11/2006 UBND tỉnh NÐ
58 Trường MN Hải Hà Hải Hậu Nông Thôn Số 1334 /QÐ-CTUBND ngày 19/06/2007 UBND tỉnh NÐ
59 Trường MN Hải Nam Hải Hậu Nông Thôn Số 1334 /QÐ-CTUBND ngày 19/06/2007 UBND tỉnh NÐ
60 Trường MN Xuân Ngọc Xuân Trường Nông Thôn Số 1334 /QÐ-CTUBND ngày 19/06/2007 UBND tỉnh NÐ
61 Trường MN Trực Phú Trực Ninh Nông Thôn Số 1978 /QÐ-CTUBND ngày 31/08/2007 UBND tỉnh NÐ
62 Trường MN Trực Cát Trực Ninh Nông Thôn Số 1978 /QÐ-CTUBND ngày 31/08/2007 UBND tỉnh NÐ
63 Trường MN Thành Lợi Vụ Bản Nông Thôn Số 1978 /QÐ-CTUBND ngày 31/08/2007 UBND tỉnh NÐ
64 Trường MN 8/3 TP Nam Ðịnh Thành Thị Số 1978 /QÐ-CTUBND ngày 31/08/2007 UBND tỉnh NÐ

Dữ liệu hiện nay dang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected]    Điện Thoại: 08.5119242 - FAX: 08.5119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.