Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tỉnh Quảng Bình


DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GĐ 2002 - 2005

TỈNH
QUẢNG BÌNH

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn
1 MN Lương Ninh H.Quảng Ninh Nông thôn 2003
2 MN Hoa Hồng TP.Đồng Hới Thành thị 2003
3 MN Thuận Đức TP.Đồng Hới Thành thị 2004
4 MN Quảng Thuận H.Quảng Trạch Nông thôn 2004
5 MN Quảng Phong H.Quảng Trạch Nông thôn 2004
6 MN Đồng Mỹ TP.Đồng Hới Thành thị 2005
7 MN Hoa Sen H.Quảng Ninh Nông thôn 2005
8 MN Hoa Mai H.Lệ Thủy Nông thôn 2005
9 MN Phong Thủy H.Lệ Thủy Nông thôn 2005
10 MN Liên Thủy H.Lệ Thủy Nông thôn 2005

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected]    Điện Thoại: 08.5119242 - FAX: 08.5119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.