Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tỉnh Thanh Hóa


DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GĐ 2002 - 2005

TỈNH
THANH HÓA

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn
1 MN Quảng Long Quảng Xương Nông thôn 14/6/2002
2 MN Trường Sơn Nông Cống Nông thôn 14/6/2002
3 MN Đông Thịnh Đông Sơn Nông thôn 14/6/2002
4 MN Thị Trấn Ngọc Lạc Nông thôn 20/1/2003
5 MN Thọ Xương Thọ Xuân Nông thôn 20/1/2003
6 MN Nga Thành Nga Sơn Nông thôn 20/1/2003
7 MN Nga Trung Nga Sơn Nông thôn 20/1/2003
8 MN Hoằng Trung Hoằng Hóa Nông thôn 20/1/2003
9 MN TT Quán Lào Yên Định Nông thôn 20/1/2003
10 MN Quảng Đông Quảng Xương Nông thôn 16/10/2003
11 MN Hoằng Kim Hoằng Hóa Nông thôn 16/10/2003
12 MN Hoằng Phú Hoằng Hóa Nông thôn 16/10/2003
13 MN Hoằng Giang Nông Cống Nông thôn 16/10/2003
14 MN Thọ Vực Triệu Sơn Nông thôn 16/10/2003
15 MN Thị Trấn Nga Sơn Nông thôn 16/10/2003
16 MN Vân Du Thạch Thành Nông thôn 25/12/2003
17 MN Thị Trấn Quan Hóa Nông thôn 25/12/2003
18 MN TT Cành Nàng Bá Thước Nông thôn  
19 MN Vĩnh Yên Vĩnh Lộc Nông thôn 29/4/2004
20 MN Tuy Lộc Hậu Lộc Nông thôn 29/4/2004
21 MN Định Tường Yên Định Nông thôn 29/4/2004
22 MN Thiệu Trung Thiệu Hóa Nông thôn 29/4/2004
23 MN Xuân Yên Thọ Xuân Nông thôn QĐ 5458/QĐ - BGD&ĐT, 22/9/2004
24 MN Nga Phú  Nga Sơn Nông thôn QĐ 5458/QĐ - BGD&ĐT, 22/9/2004
25 MN Nga Tiến Nga Sơn Nông thôn QĐ 5458/QĐ - BGD&ĐT, 22/9/2004
26 MN Nga Thái Nga Sơn Nông thôn QĐ 5458/QĐ - BGD&ĐT, 22/9/2004
27 MN Đông Hưng Đông Sơn Nông thôn QĐ 5458/QĐ - BGD&ĐT, 22/9/2004
28 MN TT Vạn Hà Thiệu Hóa Nông thôn QĐ 5458/QĐ - BGD&ĐT, 22/9/2004
29 MN Xi Măng Bỉm Sơn Nông thôn Số 697/QĐ - BGD&ĐT, 16/2/2005
30 MN Thiệu Viên Thiệu Hóa Nông thôn Số 697/QĐ - BGD&ĐT, 16/2/2005
31 MN Hải Hòa Tỉnh Gia Nông thôn Số 697/QĐ - BGD&ĐT, 16/2/2005
32 MN Hải Bình Tỉnh Gia Nông thôn Số 697/QĐ - BGD&ĐT, 16/2/2005
33 MN Hoằng Đại Hoằng Hóa Nông thôn Số 697/QĐ - BGD&ĐT, 16/2/2005
34 MN Hoằng Vinh Hoằng Hóa Nông thôn Số 697/QĐ - BGD&ĐT, 16/2/2005
35 MN Quảng Hợp Quảng Xương Nông thôn Số 697/QĐ - BGD&ĐT, 16/2/2005
36 MN Hải Lộc Hậu Lộc Nông thôn Số 697/QĐ - BGD&ĐT, 16/2/2005
37 MN Vạn Thắng Nông Cống Nông thôn Số 697/QĐ - BGD&ĐT, 16/2/2005
38 MN Tượng Văn Nông Cống Nông thôn Số 697/QĐ - BGD&ĐT, 16/2/2005
39 MN Yên Trường Yên Định Nông thôn QĐ 345 của UBND Tỉnh 31/1/05
40 MN Vĩnh Thành Vĩnh Lộc Nông thôn QĐ 345 của UBND Tỉnh 31/1/05
41 MN Hoằng Anh Hoằng Hóa Nông thôn QĐ 345 của UBND Tỉnh 31/1/05
42 MN Hoằng Đồng Hoằng Hóa Nông thôn QĐ 345 của UBND Tỉnh 31/1/05
43 MNTT Hà Trung Hà Trung Nông thôn QĐ 345 của UBND Tỉnh 31/1/05
44 MN Quảng Thành Thành Phố Nông thôn QĐ 345 của UBND Tỉnh 31/1/05
45 MN Tân Sơn Thành Phố Nông thôn QĐ 1302 của CT UBND, 18/5/05
46 MN Xuân Vinh Thọ Xuân Nông thôn QĐ 1302 của CT UBND, 18/5/05
47 MN Định Tân Yên Định Nông thôn QĐ 1302 của CT UBND, 18/5/05
48 MN Thiệu Đô Thiệu Hóa Nông thôn QĐ 1302 của CT UBND, 18/5/05
49 MN Quảng Thịnh Quảng Xương Nông thôn Số 2507 của CT UBND Tỉnh, ngày 12/9/05
50 MN Nga Yên Nga Sơn Nông thôn Số 2507 của CT UBND Tỉnh, ngày 12/9/05
51 MN Xuân Bái Thọ Xuân Nông thôn Số 2507 của CT UBND Tỉnh, ngày 12/9/05
52 MN Thị Trấn Lang Chánh Nông thôn Số 2507 của CT UBND Tỉnh, ngày 12/9/05
53 MN Xã Thành Tâm Thạch Thành Nông thôn Số 2507 của CT UBND Tỉnh, ngày 12/9/05
54 MN Thị Trấn Thường Xuân Nông thôn Số 2507 của CT UBND Tỉnh, ngày 12/9/05
55 MN Xã Hoằng Thịnh Hoằng Hóa Nông thôn QĐ 4065/QĐ - UBND, 29/12/2005
56 MN Xã Nga Mỹ Nga Sơn Nông thôn QĐ 4065/QĐ - UBND, 29/12/2005
57 MN Xã Thạch Tân Thạch Thành Nông thôn QĐ 4065/QĐ - UBND, 29/12/2005
58 MN Trường Thi B TP Thanh Hóa Nông thôn QĐ 4065/QĐ - UBND, 29/12/2005
59 MN Xã Nga Hưng Nga Sơn Nông thôn QĐ 1251 - UBND Tỉnh, 5/3/06
60 MN Xã Vĩnh Tiến Vĩnh Lộc Nông thôn QĐ 1251 - UBND Tỉnh, 5/3/06
61 MN Xã Hà Thanh Hà Trung Nông thôn 1787/ QĐ - UBND tỉnh, 27/6/06
62 MN Xã Điền Trung Bá Thước Nông thôn 1787/ QĐ - UBND tỉnh, 27/6/06
63 MN Thị Trấn Mường Lát Nông thôn 1787/ QĐ - UBND tỉnh, 27/6/06
64 MN Thị Trấn Tỉnh Gia Nông thôn 2336/QĐ - UBND tỉnh, 25/8/06
65 MN Xã Thiệu Công Thiệu Hóa Nông thôn 2336/QĐ - UBND tỉnh, 25/8/06
66 MN Xã Thiệu Vận Thiệu Hóa Nông thôn 2336/QĐ - UBND tỉnh, 25/8/06
67 MN Xã Thịnh Lộc Hậu Lộc Nông thôn 3457/QĐ - UBND tỉnh, 24/11/06
68 MN Xã Hà Tân Hà Trung Nông thôn 3457/QĐ - UBND tỉnh, 24/11/06
69 MN Xã Đông Tiến Đông Sơn Nông thôn 3457/QĐ - UBND tỉnh, 24/11/06
70 MN Xã Hoằng Quý Hoằng Hóa Nông thôn 3457/QĐ - UBND tỉnh, 24/11/06
71 MN Xã Hoằng Đức Hoằng Hóa Nông thôn 3457/QĐ - UBND tỉnh, 24/11/06

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected]    Điện Thoại: 08.5119242 - FAX: 08.5119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.