Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Giáo dục cho trẻ khiếm thị đa tật.


Giáo dục cho trẻ khiếm thị đa tật.
Trịnh Thị Kim Ngọc.

Lĩnh vực trẻ đa tật được xem là một lĩnh vực rất phức tạp, nó đòi hỏi sự thể chế hóa và quan âm nhiều về chuyên môn. Trẻ khiếm thị đa tật là những trẻ mù hay nhìn kém và có kèm theo một số khó khăn sau:
•     Các mức độ chậm phát triển khác nhau.
•    Khuyết tật vận động bao gồm: bại não, liệt một bên, khó khăn về vận động…
•    Các loại và mức độ vận độ khó khăn khác nhau
•    Điếc hay mất sức nghe
•    Rối loạn về tình cảm
•    Khiếm khuyết ở hệ thần kinh như: có khó khăn trong việc kết hợp các giác quan.
•    Khó khăn về giao tiếp