Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Chúng ta có thể học tập cách cư xử đúng của những gia đình có trẻ khiếm thị ở những điểm sau:


Chúng ta có thể học tập cách cư xử đúng của những gia đình có trẻ khiếm thị ở những điểm sau:

+ Biết đánh giá đúng khả năng của trẻ mù.

+ Quan tâm đúng mức ngay từ khi trẻ còn nhỏ tuổi. Kiên trì huấn luyện trẻ tự biết làm từ việc nhỏ đến việc lớn, không làm thay, nuông chiều quá mức.

+ Tạo mọi cơ hội cho trẻ được học hành nhằm phát triển tối đa mọi khả năng vốn có của trẻ.

+ Biết cư xử đúng mức với trẻ mù: Tôn trọng về nhân cách, mọi trẻ em phải được đối xử bình đằng, công bằng, động viên thoả đáng khi trẻ hoàn thành tốt việc gì đó. Với trẻ mù cần động viên, khen là chính, tránh phê bình nặng nề.

+ Giáo dục, rèn luyện trẻ mù cần kiên trì, tránh nóng vội.

Quá trình giáo dục và rèn luyện cần tạo điều kiện để trẻ khẳng định niềm tin vào chính bản thân mình và cộng đồng xung quanh.

+ Tất cả mọi thành viên trong gia đình cần thống nhất thái độ và cách ứng xử với trẻ mù. Gia đình và mọi người trong cộng đồng xã hội cần mở rộng vòng tay bao dung giúp trẻ với thái độ yêu thương và tôn trọng.