Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Quy định rõ tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo


Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục. Nếu được ban hành, thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT và Thông tư số 13/2018/TT-BGDĐT.

Điểm mới của dự thảo là quy định rõ độ tuổi mà các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em là từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi.

Dự thảo còn có điểm mới là quy định rõ tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục. Trong đó, phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ phải bảo đảm diện tích ít nhất 1,5m2/trẻ em, nhưng không nhỏ hơn 24m2; chỗ chơi (trong nhà) có diện tích ít nhất 0,5m2/trẻ em...

Nguồn http://hanoimoi.com.vn