Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

V/v thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025


Bộ GDĐT ban hành công văn về việc thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025.

Cổng TTĐT kính gửi các Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phối hợp triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Trân trọng./.