Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đề tài:tung bóng bằng 2 tay.Chủ điểm: Trường Mầm Non.Nhóm lớp:25-36tháng


                                 HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG.

Chủ điểm:TRƯỜNG MẦM NON

Đề tài : Tung bóng bằng hai tay
  Nhóm lớp: 25-36 tháng

Mục đích yêu cầu:
    +Kiến thức:_Trẻ biết thực hiện động tác tung bóng bằng 2 tay
    +Kỹ năng:_Thực hiện chính xác các bài tập phát triển chung
                    _Thực hiện đúng kỹ năng tung bóng bằng 2 tay.Khi tung bóng biết dùng sức của đôi tay để tung bóng về phía trước.
                    _Chơi trò chơi hứng thú.
     +Phát triển:
                   Cơ tay, cơ vai.
                  _Khả năng chú ý khi thức hiện
                  _Tập trẻ định hướng trông không gian
      +Giáo dục: _Mạnh dạn, tự tin
                        _Không chen lấn xô đẩy nhau
Chuẩn bị:
    _Bóng màu xanh, đỏ, vàng
    _Ba rổ đựng bóng xanh, đỏ, vàng
    _Máy hát, băng nhạc.