Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đề tài:Đập bóng xuống sàn và bắt bóng(Chủ điểm: Trường Mầm Non,Nhóm lớp: Lá


I.                    MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1.     Phát triển kiến thức, kỹ năng:

Kiến thức:

-         Trẻ biết đập bóng xuống sàn và bắt bóng

-         Trẻ biết chuyền bóng cho bạn

Kỹ năng:

-         Trẻ đập bóng xuống sàn và bắt bóng bằng 2 tay

-         Chuyền bóng, bắt bóng đúng thao tác

2.     Phát triển tố chất:

-         Phát triển cơ tay

-         Khả năng định hướng để bắt bóng

-         Rèn luyện tố chất nhanh, khéo

3.     Giáo dục: tính đoàn kết, không xô đẩy bạn trong hàng

4.     Nội dung tích hợp:

Chữ viết, âm nhạc

II.                  CHUẨN BỊ:

Địa điểm: phòng thể dục

Dụng cụ: bóng, chữ cái

Máy cassette, băng nhạc