Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đề tài: Phân biệt to-nhỏ (lớp Chồi )


Đề tài: PHÂN BIỆT TO, NHỎ

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Kiến thức:
- Trẻ biết phân biệt được sự khác biệt giữa các cặp đồ chơi như: Đầu lân to hơn, bé hơn, lồng đèn to hơn, bé hơn và trống cơm to hơn, bé hơn.
2. Kỹ năng:
- So sánh, phân biệt.
3. Thái độ:
- Hăng hái, tích cực hoạt động

II. CHUẨN BỊ:

- Hai lồng đèn thiên nga (1 lớn, 1 nhỏ).
- Hai búp bê (1 lớn, 1 nhỏ).
- Hai bánh trung thu (1 lớn, 1 nhỏ).
- Hai gói quà trung thu (1 lớn, 1 nhỏ).
- Nhiều lồng đèn cá chép (lớn, nhỏ).
- Hai đầu lân (1 lớn, 1 nhỏ).
- Hai trống cơm (1 lớn, 1 nhỏ).
- Hai cái thùng (1 lớn,1 nhỏ).

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
- Cho lớp hát 1 bài: "Rước đèn dưới ánh trăng".
- Cô hỏi: Các con vừa hát bài gì?
- Cô đưa ra 2 chiếc lồng đèn thiên nga nhỏ và lớn hỏi: Cô có gì đây?
- Cô nói: Các con cùng chơi với chiếc lồng đèn này nhé!
- Cô hỏi: Con có nhận xét gì về 2 chiếc lồng đèn thiên nga này?
- Cô đặt 2 lồng đèn sát lại nhau cho trẻ so sánh. (Một lồng đèn lớn,1 lồng đèn nhỏ)
- Cô nói: Cô có 2 bạn búp bê rất muốn chơi lồng đèn cô mời 2 bạn đại diện cho lớp lên tặng lồng đèn lớn cho bạn búp bê lớn, lồng đèn nhỏ cho bạn búp bê nhỏ.
- Cô tiếp: Hai bạn búp bê cũng rất muốn được phá cổ cùng lớp mình, cô mời 2 bạn khác đại diện cho lớp lên tặng bánh Trung thu lớn cho bạn búp bê lớn, bánh Trung thu nhỏ cho bạn búp bê nhỏ.
+ Trò chơi 1: "Tìm bạn"
- Cáh chơi- Cô yêu cầu:
- Đầu lân to tìm đầu lân bé.
- Trống to tìm trống bé.
- Lồng đèn cá chép to tìm lồng đèn cá chép bé.
- Bánh Trung thu to tìm bánh Trung thu bé.
- Cô nhận xét khen trẻ.
+ Trò chơi 2: "Múa lân"
Cách chơi: Cháu có đầu lân, trống, lồng đèn lớn hợp thành đôi lân lớn. Cháu có đầu lân, trống, lồng đèn nhỏ hợp thành đội lân nhỏ.
- Sau đó cô yêu cầu đội lân lớn múa, đội lân nhỏ ngủ và ngược lại.
- Múa xong cô đặt 2 gói quà to hơn, bé hơn kề nhau và yêu cầu lân to lấy gói to, lân bé lấy gói bé.
- Sau đó trống nhỏ dần.
- Cô nhận xét khen 2 đội chơi.
+ Trò chơi 3: "Ai đúng hơn"
- Cách chơi: Mỗi đội chơi tự nguyện mang đồ chơi đi cất: Đầu lân, trống, lồng đèn lớn cất vào thùng lớn,đầu lân, trống, lồng đèn nhỏ cất vào thùng nhỏ. Đội nào cất đúng, nhanh, đội đó thắng.
- Cho lớp hát "Chiếc đèn ông sao"

Nhấn vào đây để tải bài giảng