Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bức tranh kì lạ


• Mục đích:
- Luyện phát âm và nhận biết chữ cái đã học.
- Luyện khả năng quan sát nhanh.

• Chuẩn bị
- Mỗi cháu một bộ lô tô có các chữ cái mà cô cần luyện cho trẻ (mỗi một chữ cái là 4 - 5 tranh; chữ b: tranh vẽ quả bí, bầu, bưởi, bóng, bàn...) .

• Cách chơi
Cả lớp chơi ở phòng học
- Cô phát cho các cháu bộ lô tô đã chuẩn bị.
- Cô hướng dẫn trẻ chơi: Cô yêu cầu các cháu tìm các quân lô tô có bắt đầu bằng chữ b để riêng ra một chỗ và xếp thành hàng ngang. Cô đếm chậm từ 1 đến 5 ( hoặc lắc xắc xô). Sau hiệu lệnh, cô quan sát các tranh cháu tìm. Cháu nào tìm được nhanh, nhiều và đúng tranh, cô kịp thời khen. Cả lớp hoan hô. Trò chơi tiếp tục, các cháu tìm tranh các chữ cái khác