Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trẻ lựa chọn


Trẻ lựa chọn

Các bước dạy trẻ :
Ngồi lên ghế ngang với trẻ. Giơ 2 vật mà trẻ thích lên trước mặt trẻ. Hỏi trẻ “Con muốn cái____hay cái____?”. Hướng dẫn trẻ chỉ vào vật mà trẻ thích nhất và nói tên vật đó. Ngay lập tức, đưa vật mà trẻ vừa chọn cho trẻ. Bạn hãy gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc trả lời bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ nhấn mạnh những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc.

* Điều kiện trước tiên :
Chỉ vào vật mà trẻ muốn; Đòi lấy được vật mà trẻ muốn bằng lời nói; nói tên vật đó.

* Gợi ý cách dạy:
Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ chỉ vào vật mà mình muốn và nói mẫu gọi tên đồ vật đó.

Câu hỏi Trẻ trả lời
Ngày hướng dẫn
Ngày trẻ tiếp thu được
“Con muốn cái____hay cái____?”
Chỉ vào vật mà trẻ muốn và nói tên vật đó.
Gợi ý bổ trợ :
Để dễ phân biệt, nên bắt đầu bằng 1 vật mà trẻ rất thích và 1 vật mà trẻ không thích. Thay đổi câu hỏi của bạn ( ví dụ: “Con muốn lấy cái nào ?”). Nếu con bạn vẫn chưa nói, bạn có thể dạy trẻ cách trả lời mà không nói ( ví dụ: Chỉ nhắc trẻ chỉ vào vật mà trẻ thích ). Cuối cùng dạy trẻ lựa chọn vật mà trẻ muốn mà vật đó không ở trong tầm mắt trẻ. Phải chắc chắn thay đổi yêu cầu trong đó bạn đưa ra sự lựa chọn sao cho trẻ không phải chỉ chọn vật mà bạn nói sau cùng trong câu hỏi lựa chọn đó ( ví dụ: nếu bạn nói “Con muốn ăn cái bánh hay quả táo” bạn cũng có thể đổi thành “Con muốn ăn quả táo hay cái bánh ?”)