Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Những hiểu biết về A.S.D


Những hiểu biết về A.S.D

1. Khó khăn trong giao tiếp
2.Khó khăn trong mối quan hệ xã hội
3. Sự cứng nhắc và không linh hoạt trong quá trình tư duy.
4.Các đặc điểm khác

Các chiến lược hỗ trợ các vấn đề về giác quan

Các câu hỏi chung về tự kỷ