Trường chuẩn quốc gia
   Tỉnh Nam Định
 

DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

TỈNH NAM ĐỊNH ( Tính đến tháng 9/2007)

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn Cấp công nhận
1 Trườngng MN Nam Thành Nam Trực Nông Thôn Số 4091/QÐ-BGD&ÐT-MN ngày 3/9/2002 Bộ GD & ÐT
2 Trườngng MN Nam Thái Nam Trực Nông Thôn Số 4608 /QÐ-BGD&ÐT-MN ngày 27/8/2003 Bộ GD & ÐT
3 Trườngng MN Yên Trung Ý Yên Nông Thôn Số 4608 /QÐ-BGD&ÐT-MN ngày 27/8/2003 Bộ GD & ÐT
4 Trường MN Nghia Lợi Nghĩa Hưng Nông Thôn Số 4608 /QÐ-BGD&ÐT-MN ngày 27/8/2003 Bộ GD & ÐT
5 Trường MN Nghia Thành A Nghĩa Hưng Nông Thôn Số 4608 /QÐ-BGD&ÐT-MN ngày 27/8/2003 Bộ GD & ÐT
6 Trường MN Nghia Thắng Nghĩa Hưng Nông Thôn Số 4608 /QÐ-BGD&ÐT-MN ngày 27/8/2003 Bộ GD & ÐT
7 Trường MN Hải Châu Hải Hậu Nông Thôn Số 4608 /QÐ-BGD&ÐT-MN ngày 27/8/2003 Bộ GD & ÐT
8 Trường MN Hải Trung Hải Hậu Nông Thôn Số 6364 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 13/11/2003 Bộ GD & ÐT
9 Trường MN TT Thịnh Long Hải Hậu Nông Thôn Số 6364 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 13/11/2003 Bộ GD & ÐT
10 Trường MN Tam Thanh Vụ Bản Nông Thôn Số 69 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 05/01/2004 Bộ GD & ÐT
11 Trường MN Trực Thái Trực ninh Nông Thôn Số 615 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 11/02/2004 Bộ GD & ÐT
12 Trường MN Xuân Phú Xuân Trường Nông Thôn Số 2552 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 19/05/2004 Bộ GD & ÐT
13 Trường MN Nam Xá Nam Trực Nông Thôn Số 2552 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 19/05/2004 Bộ GD & ÐT
14 Trường MN Nam Tòan Nam Trực Nông Thôn Số 2552 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 19/05/2004 Bộ GD & ÐT
15 Trường MN Nghĩa Hòa Nghĩa Hưng Nông Thôn Số 3744 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 05/07/2004 Bộ GD & ÐT
16 Trường MN Yên Chính Ý Yên Nông Thôn Số 3744 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 05/07/2004 Bộ GD & ÐT
17 Trường MN Sao Vàng TP Nam Ðịnh Thành Thị Số 4822 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 26/08/2004 Bộ GD & ÐT
18 Trường MN Hải Lý Hải Hậu Nông Thôn Số 5110 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 08/09/2004 Bộ GD & ÐT
19 Trường MN Nghĩa Minh Nghĩa Hưng Nông Thôn Số 7522 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 18/11/2004 Bộ GD & ÐT
20 Trường MN Nghĩa hồng Nghĩa Hưng Nông Thôn Số 7522 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 18/11/2004 Bộ GD & ÐT
21 Trường MN Nghĩa Tân Nghĩa Hưng Nông Thôn Số 7522 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 18/11/2004 Bộ GD & ÐT
22 Trường MN Nghĩa Phong Nghĩa Hưng Nông Thôn Số 7522 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 18/11/2004 Bộ GD & ÐT
23 Trường MN Nam Phúc Nam Trực Nông Thôn Số 7522 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 18/11/2004 Bộ GD & ÐT
24 Trường MN Nghĩa Hùng Nghĩa Hưng Nông Thôn Số 2503 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 10/05/2005 Bộ GD & ÐT
25 Trường MN Nghĩa Trung Nghĩa Hưng Nông Thôn Số 2503 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 10/05/2005 Bộ GD & ÐT
26 Trường MN TT Rạng Ðông Nghĩa Hưng Nông Thôn Số 2503 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 10/05/2005 Bộ GD & ÐT
27 Trường MN Hải Phú Hải Hậu Nông Thôn Số 2503 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 10/05/2005 Bộ GD & ÐT
28 Trường MN Hải Tây Hải Hậu Nông Thôn Số 2503 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 10/05/2005 Bộ GD & ÐT
29 Trường MN Yên Hồng Ý Yên Nông Thôn Số 2503 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 10/05/2005 Bộ GD & ÐT
30 Trường MN TT Ngô Ðông Giao Thủy Nông Thôn Số 2503 /QÐ-BGD&ÐT-GDMN ngày 10/05/2005 Bộ GD & ÐT
31 Trường MN Yên Thành Ý Yên Nông Thôn Số 2729 /QÐ - UBND ngày 11/09/2005 UBND tỉnh NÐ
32 Trương MN Hoa My Ý Yên Nông Thôn Số 2729 /QÐ- UBND ngày 11/09/2005 UBND tỉnh NÐ
33 Trường MN Hải vân Hải Hậu Nông Thôn Số 2729 /QÐ-UBND ngày 11/09/2005 UBND tỉnh NÐ
34 Trường MN Hải Phương Hải Hậu Nông Thôn Số 2729 /QÐ-UBND ngày 11/09/2005 UBND tỉnh NÐ
35 Trường MN Hải Ðường Hải Hậu Nông Thôn Số 2729 /QÐ-UBND ngày 11/09/2005 UBND tỉnh NÐ
36 Trường MN TT Cồn Hải Hậu Nông Thôn Số 2729 /QÐ-UBND ngày 11/09/2005 UBND tỉnh NÐ
37 Trường MN Mỹ Hưng Mỹ Lộc Nông Thôn Số 2729 /QÐ-UBND ngày 11/09/2005 UBND tỉnh NÐ
38 Trường MN Xuân Phương Xuân Trường Nông Thôn Số 2729 /QÐ-UBND ngày 11/09/2005 UBND tỉnh NÐ
39 Trường MN TT Quất Lâm Giao Thủy Nông Thôn Số 2729 /QÐ-UBND ngày 11/09/2005 UBND tỉnh NÐ
40 Trường MN Nam Vân TP Nam Ðịnh Nông Thôn Số 2729 /QÐ-UBND ngày 11/09/2005 UBND tỉnh NÐ
41 Trường MN Liên Minh Vụ bản Nông Thôn Số 2729 /QÐ-UBND ngày 11/09/2005 UBND tỉnh NÐ
42 Trường MN Nam Hồng Nam Trực Nông Thôn Số 4003 /QÐ-UBND ngày 26/12/2005 UBND tỉnh NÐ
43 Trường MN Trực Trung Trực Ninh Nông Thôn Số 4003 /QÐ-UBND ngày 26/12/2005 UBND tỉnh NÐ
44 Trường MN Trực Hùng Trực Ninh Nông Thôn Số 4003 /QÐ-UBND ngày 26/12/2005 UBND tỉnh NÐ
45 Trường MN Xuân Kiên Xuân Trường Nông Thôn Số 4003 /QÐ-UBND ngày 26/12/2005 UBND tỉnh NÐ
46 Trường MN Nghĩa Bình Nghĩa Hưng Nông Thôn Số 4003 /QÐ-UBND ngày 26/12/2005 UBND tỉnh NÐ
47 Trường MN Hoa Hồng TP Nam Ðịnh Thành Thị Số 1990 /QÐ-CTUBND ngày 25/08/2006 UBND tỉnh NÐ
48 Trường MN Gôi Vụ Bản Nông Thôn Số 1990 /QÐ-CTUBND ngày 25/08/2006 UBND tỉnh NÐ
49 Trường MN Hải Phong Hải Hậu Nông Thôn Số 1990 /QÐ-CTUBND ngày 25/08/2006 UBND tỉnh NÐ
50 Trường MN Hải Long Hải Hậu Nông Thôn Số 1990 /QÐ-CTUBND ngày 25/08/2006 UBND tỉnh NÐ
51 Trường MN Hải Triều Hải Hậu Nông Thôn Số 1990 /QÐ-CTUBND ngày 25/08/2006 UBND tỉnh NÐ
52 Trường MN Hải Chính Hải Hậuu Nông Thôn Số 1990 /QÐ-CTUBND ngày 25/08/2006 UBND tỉnh NÐ
53 Trường MN Nghĩa Hải Nghĩa Hưng Nông Thôn Số 1990 /QÐ-CTUBND ngày 25/08/2006 UBND tỉnh NÐ
54 Trường MN Nghĩa Châu Nghĩa Hưng Nông Thôn Số 1990 /QÐ-CTUBND ngày 25/08/2006 UBND tỉnh NÐ
55 Trường MN Hải Giang Hải Hậu Nông Thôn Số 2024 /QÐ-CTUBND ngày 14/11/2006 UBND tỉnh NÐ
56 Trường MN Hải Minh Hải Hậu Nông Thôn Số 2024 /QÐ-CTUBND ngày 14/11/2006 UBND tỉnh NÐ
57 Trường MN Hải Ðông Hải Hảu Nông Thôn Số 2024 /QÐ-CTUBND ngày 14/11/2006 UBND tỉnh NÐ
58 Trường MN Hải Hà Hải Hậu Nông Thôn Số 1334 /QÐ-CTUBND ngày 19/06/2007 UBND tỉnh NÐ
59 Trường MN Hải Nam Hải Hậu Nông Thôn Số 1334 /QÐ-CTUBND ngày 19/06/2007 UBND tỉnh NÐ
60 Trường MN Xuân Ngọc Xuân Trường Nông Thôn Số 1334 /QÐ-CTUBND ngày 19/06/2007 UBND tỉnh NÐ
61 Trường MN Trực Phú Trực Ninh Nông Thôn Số 1978 /QÐ-CTUBND ngày 31/08/2007 UBND tỉnh NÐ
62 Trường MN Trực Cát Trực Ninh Nông Thôn Số 1978 /QÐ-CTUBND ngày 31/08/2007 UBND tỉnh NÐ
63 Trường MN Thành Lợi Vụ Bản Nông Thôn Số 1978 /QÐ-CTUBND ngày 31/08/2007 UBND tỉnh NÐ
64 Trường MN 8/3 TP Nam Ðịnh Thành Thị Số 1978 /QÐ-CTUBND ngày 31/08/2007 UBND tỉnh NÐ

Dữ liệu hiện nay dang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected]    Điện Thoại: 08.5119242 - FAX: 08.5119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Thế nào là trường chuẩn Quốc Gia?
Ngày gửi: 4/18/2009 8:55:45 PM

Những trường trên cũng có thể gọi là trường chuẩn quốc gia ư?


guest
Xin việc làm
Ngày gửi: 6/22/2009 3:35:04 PM


Em là sinh viên mới ra trường CDSP trung Ương Nha Trang. Em muốn xin việc làm tại Nam Định. Nếu trường nào còn cần giáo viên thì liên lạc cho em theo SDT:01664520105. Em xin chân thành cảm ơn!


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Tỉnh Nghệ An (29/5)
 Tỉnh Ninh Bình (29/5)
 Tỉnh Ninh Thuận (29/5)
 Tỉnh Phú Thọ (29/5)
 Tỉnh Phú Yên (29/5)
 Tỉnh Quảng Trị (29/5)
 Tỉnh Quảng Bình (29/5)
 Tỉnh Quảng Nam (29/5)
 Tỉnh Quảng Ngãi (29/5)
 Tỉnh Quảng Ninh (29/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tayTruy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i