Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cách làm chữ MERRY CHRISTMAS


Cách làm chữ MERRY CHRISTMAS

Chuẩn bị:

-         Giấy màu A4 xanh đỏ

-         Bút dạ các màu, kéo, keo dán.

Cách tiến hành

-         Bước 1: Dùng bút vẽ lần lượt từng chữ cái trong từ MERRY CHRISTMAS lên giấy màu và vẽ thêm hình cây thông để trang trí.

-         Bước 2: Dùng kéo cắt rời các chữ đó ra.

-         Bước 3: Dùng một sợi dây dù dài và kẹp để kẹp các chữ cái đó lần lượt lên sợi dây.


Dòng chữ MERRY CHRISTMAS bằng giấy màu