Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trò chơi “ Chơi cát”


  Trò chơi “Chơi cát”

Mục đích

Trẻ thích thú và tập sử dụng một vài đồ chơi, chơi với cát.

Chuẩn bị

Một vài đồ chơi chơi với cát để xúc, rót, đổ (cốc, bát, thìa nhựa, phiễu, gây, xẻng, xô) và một hộp cát hoặc bàn chơi cát, hoặc chảo cát.

Cách chơi

Cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi và cát.Yêu cầu trẻ xem cát chảy ra từ các lỗ như thế nào? Cát rơi trở lại vào hộp như thế nào…