Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cục tẩy


Vừa mềm vừa bé bỏng thôi

Mà làm sạch viết mực rơi mới tài

Là gì?

(Cục tẩy)