Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đồng dao nói ngược


ĐỒNG DAO NÓI NGƯỢC

Trời mưa cho mối bắt gà

Đòng đong, cân cấn đuổi gà xôn xao

Lươn nằm cho trúm bò vào

Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô

Thóc giống đuổi chuột trong bồ

Một trăm lá mạ đuổi vồ con trâu

Chim chích cắn cổ diều hâu

Gà con tha quạ biết đâu mà tìm.