Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Y tá


Ai mặc áo trắng

Có chữ thập xinh

Tiêm thuốc chúng mình

Sẽ mau lành bệnh?

(Cô y tá)