Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Truyền Tin


Mục đích
- Nhận biết các loại thực phẩm.
- Rèn luyện khả năng lắng nghe và ghi nhớ.


Chuẩn bị
- Lô tô các loại thực phẩm, 4 tranh to và 4 nhóm thực phẩm.


Cách chơi
- Cô cho trẻ ngồi thành 4 nhóm (4 hàng dọc) và mỗi nhóm cử 1 bạn làm đại diện cho nhóm. Cô cho mỗi trẻ đại diện xem 1 tấm lô tô. Các trẻ này phải ghi nhớ thẻ lô tô của mình và chạy về chỗ.
Khi về đến hàng của mình, mỗi trẻ sẽ nói thầm trong tai của trẻ kế tiếp, trẻ nhận được tin sẽ truyền vào tai của trẻ tiếp theo cho đến trẻ cuối cùng.
Trẻ cuối cùng chọn loại thực phẩm vừa nghe được chạy lên gắn vào nhóm tương ứng. Đội thắng là đội nhận được tin nhắn chính xác và chọn đúng loại thực phẩm.


("Trò chơi giúp bé khỏe mạnh và thông minh", Hồng Thu, NXB GD)