Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đồng dao - Người thợ rèn


Than lò đỏ rực
Miếng sắc đỏ hồng
Người coi lực lưỡng
Búa vác thị hùng
Sắt để trên đe
Đập ghè muốn nát
Tàn bắn tóe loe
Tiếng nghe chan chát
Rát mặt mỏi tay
Suốt ngày đến tối
Song chịu khó làm
Tập rèn mới giỏi

Theo NXB Trẻ