Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đồng dao - Chị cắt rạ


Lưỡi liềm uốn éo vòng giăng
Em đi phát rạ, phăng phăng tay liềm
Rạ mùa cho lẫn rạ chiêm
Đáng đùm giãi nắng sẽ đem quẩy về
Mai sau đốt ngọn lửa xòe
Thổi nồi cơm chín ngồi kề em ăn
Em phơi cho rạ trắng ngần
Lợp nhà đánh nóc khỏi lần gió mưa
Bỏ công em lúc cày bừa.

                                          Theo NXB Trẻ