Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đồng dao - Nghề nghiệp


Kỳ cà kỳ cạch!
Từng đường từng mạch
Này thước, này dao
Này vôi, này gạch
Đổ móng, đổ nền
Trát tường, trát vách
Làm cửa, làm nhà
Xây thành, xây quách
Tháng lại ngày qua
Ký cà, kỳ cạch!
Kỳ cà, kỳ cạch!
Tôi thích nghề tôi
Dậy từ sáng bạch
Lên đóng, lên thang
Ngồi cao, ngồi thấp
Bốn mặt xung quanh
Khí trời trong sạch
Chẳng phải cuối luồn
Chẳng cần chen lách
Hết hát tình tang
Lại cười khanh khách
Tuy ở giữa trời,
Vững hơn bàn thạch
Tôi thích nghề tôi
Làm ăn thanh bạch.

NXB Trẻ