Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đồng dao - Cướp cờ - Đá cầu tay


Cướp cờ

Nhanh tay thì được
Chậm tay thì thua
Chân giậm giả vờ
Cướp cờ mà chạy
Cờ xanh cờ đỏ
Cờ bỏ giữa sân
Tay để cho gần
Cướp cờ mà chạy

Đá cầu tay

Một, hai, ba
Cầu tung lên
Bốn, năm, sáu
Tay đỡ liền
Bảy, tám, chín
Cầu lảng ra
Rơi xuống đất
Tay nhặt xoa
Tung lại đá:
Một, hai, ba...

Theo NXBT