Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thơ:Đồng dao: Cút ca cút kít ( Chủ đề: Nghề nghiệp )


Đồng dao: Cút ca cút kít

Cút ca, cút kít,
Làm ít, ăn nhiều,
Nằm đâu, ngủ đấy,
Nó lấy mất của,
Lấy gì mà kéo

Sưu tầm