Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Kế hoạch năm học Giáo dục Mầm non 2016 - 2017


 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 - 2017
Giáo dục Mầm non


Năm học 2016 - 2017 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện các nội dung Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2021, ngành giáo dục và đào tạo thành phố đang tập trung thực hiện các nội dung của Nghị quyết 29/NQ-TW của Hội nghị lần 8 - BCHTW Khóa XI về Đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo; nhằm đưa giáo dục và đào tạo thành phố nhanh chóng hội nhập khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố mà giáo dục phổ thông là nền tảng.


Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, ngành học Mầm non thành phố Hồ Chí Minh đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017 như sau:


I. Mục tiêu, định hướng:

1. Tiếp tục giữ vững mục tiêu phát triển an toàn, bền vững, từng bước hội nhập với giáo dục mầm non trong khu vực với phương châm: "Tất cả vì trẻ em và vì sự phát triển của nhà trường".


2. Nâng cao chất lượng đổi mới giáo dục mầm non, giảm tải cường độ lao động cho giáo viên, giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một.
3. Củng cố, mở rộng quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố.


4. Giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi.


II. Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Tiếp tục duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi.


2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện tăng cường công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhất là các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Thực hiện lộ trình để đảm bảo tỷ lệ trẻ mầm non học công lập và ngoài công lập theo đề án của thành phố.


3. Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non với phương châm đảm bảo cho trẻ phát triển tốt hơn, đồng thời giảm tải lao động cho giáo viên.

 

Nhấn vào đây để tải tệp tin chi tiết