Công văn - Chỉ thị
   Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra Quyết định ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Theo Quy định này, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm ba lĩnh vực: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức và kỹ năng s¬ phạm. Mỗi lĩnh vực gồm có 5 yêu cầu cụ thể dưới đây.

Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22-1- 2008
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định
về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chøc trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;

Căn cứ nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Theo đề nghị của vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
BỘ TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Thiện Nhân

QUY ĐỊNH

Về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /2008/QĐ-BGDĐT
ngày 22-1- 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm: các yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; tiêu chuẩn xếp loại, quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non.

2. Quy định này áp dụng đối với giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà giáo viên mầm non cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục mầm non.

Điều 3. Mục đích ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

1. Là cơ sở để xây dựng, đổi mới mục tiêu, nội dung đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non ở các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non.

2. Giúp giáo viên mầm non tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Làm cơ sở để đánh giá giáo viên mầm non hằng năm theo Quy chế đánh giá xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phục vụ công tác quản lý, bồi dưỡng và quy hoạch đội ngũ giáo viên mầm non.

4. Làm cơ sở để đề xuất chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non được đánh giá tốt về năng lực nghề nghiệp.

Điều 4. Lĩnh vực, yêu cầu, tiêu chí của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

1. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (sau đây gọi tắt là Chuẩn) gồm 3 lĩnh vực: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức và kỹ năng s¬ phạm. Mỗi lĩnh vực gồm có 5 yêu cầu.

2. Yêu cầu của Chuẩn là nội dung cơ bản, ®Æc trưng thuộc mỗi lĩnh vực của Chuẩn đòi hỏi người giáo viên phải đạt được để đáp ứng mục tiêu của giáo dục mầm non ở từng giai đoạn. Mỗi yêu cầu gồm có 4 tiêu chí được quy định cụ thể tại các Điều 5, 6, 7 của văn bản này.

3.Tiêu chí của Chuẩn là nội dung cụ thể thuộc mỗi yêu cầu của Chuẩn, thể hiện một khía cạnh về năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Chương II
CÁC YÊU CẦU CỦA CHUẨN NGHỀ NGHIỆP
GIÁO VIÊN MẦM NON


Điều 5. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

1. Nhận thức tư tưởng chính trị, thực hiện trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bao gồm các tiêu chí sau:

a. Tham gia học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước;

b. Yêu nghề, tận tụy với nghề, sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ;

c. Giáo dục trẻ yêu thương, lễ phép với ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi, thân thiện với bạn bè và biết yêu quê hương;

d. Tham gia các hoạt động xây dựng bảo vệ quê hương đất nước góp phần phát triển đời sống kinh tế, văn hoá, cộng đồng.

2. Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước. Bao gồm các tiêu chí sau:

a. Chấp hành các quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước;

b. Thực hiện các quy định của địa phương;

c. Giáo dục trẻ thực hiện các quy định ở trường, lớp, nơi công cộng;

d. Vận động gia đình và mọi người xung quanh chấp hành các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

3. Chấp hành các quy định của ngành, quy định của trường, kỷ luật lao động. Gồm các tiêu chí sau:

a. Chấp hành quy định của ngành, quy định của nhà trường;

b. Tham gia đóng góp xây dựng và thực hiện nội quy hoạt động của nhà trường;

c. Thực hiện các nhiệm vụ được phân công;

d. Chấp hành kỷ luật lao động, chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhóm lớp được phân công.

4. Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; có ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp. Bao gồm các tiêu chí sau:

a. Sống trung thực, lành mạnh, giản dị, gương mẫu, được đồng nghiệp, ng¬êi dân tín nhiệm và trẻ yêu quý;

b. Tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, khoẻ mạnh và thường xuyên rèn luyện sức khoẻ;

c. Không có biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống, trong chăm sóc, giáo dục trẻ;

d. Không vi phạm các quy định về các hành vi nhà giáo không được làm.

5. Trung thực trong công tác, đoàn kết trong quan hệ với đồng nghiệp; tận tình phục vụ nhân dân và trẻ. Bao gồm các tiêu chí sau:

a. Trung thực trong báo cáo kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công;

b. Đoàn kết với mọi thành viên trong trường; có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ;

c. Có thái độ đúng mực và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cha mẹ trẻ em;

d. Chăm sóc, giáo dục trẻ bằng tình thương yêu, sự công bằng và trách nhiệm của một nhà giáo.

Điều 6. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức

1. Kiến thức cơ bản về giáo dục mầm non. Bao gồm các tiêu chí sau:

a. Hiểu biết cơ bản về đặc điểm tâm lý, sinh lý trẻ lứa tuổi mầm non;

b. Có kiến thức về giáo dục mầm non bao gồm giáo dục hoà nhập trẻ tàn tật, khuyết tật;

c. Hiểu biết mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục mầm non;

d. Có kiến thức về đánh giá sự phát triển của trẻ.

2. Kiến thức về chăm sóc sức khoẻ trẻ lứa tuổi mầm non. Bao gồm các tiêu chí sau:

a. Hiểu biết về an toàn, phòng tránh và xử lý ban đầu các tai nạn thường gặp ở trẻ;

b. Có kiến thức về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ;

c. Hiểu biết về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và giáo dục dinh dưỡng cho trẻ;

d. Có kiến thức về một số bệnh thường gặp ở trẻ, cách phòng bệnh và xử lý ban đầu.

3. Kiến thức cơ sở chuyên ngành. Bao gồm các tiêu chí sau:

a. Kiến thức về phát triển thể chất;

b. Kiến thức về hoạt động vui chơi;

c. Kiến thức về tạo hình, âm nhạc và văn học;

d. Có kiến thức môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và phát triển ngôn ngữ.

4. Kiến thức về phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non. Bao gồm các tiêu chí sau:

a. Có kiến thức về phương pháp phát triển thể chất cho trẻ;

b. Có kiến thức về phương pháp phát triển tình cảm – xã hội và thẩm mỹ cho trẻ;

c. Có kiến thức về phương pháp tổ chức hoạt động chơi cho trẻ;

d. Có kiến thức về phương pháp phát triển nhận thức và ngôn ngữ của trẻ.

5. Kiến thức phổ thông về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội liên quan đến giáo dục mầm non. Bao gồm các tiêu chí sau:

a. Có hiểu biết về chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội và giáo dục của địa phương nơi giáo viên công tác;

b. Có kiến thức về giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống một số tệ nạn xã hội;

c. Có kiến thức về sử dụng một số phương tiện nghe nhìn trong giáo dục.

d. Có kiến thức về sử dụng một số phương tiện nghe nhìn trong giáo dục.

Điều 7. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm

1. Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ. Bao gồm các tiêu chí sau:

a. Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ theo năm học thể hiện mục tiêu và nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ của lớp mình phụ trách;

b. Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ theo tháng, tuần;

c. Lập kế hoạch hoạt động một ngày theo hướng tích hợp, ph¸t huy tính tích cực của trẻ;

d. Lập kế hoạch phối hợp với cha mẹ của trẻ để thực hiện mục tiêu chăm sóc, giáo dục trẻ.

2. Kỹ năng tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho trẻ. Bao gồm các tiêu chí sau:

a. Biết tổ chức môi trường nhóm, lớp đảm bảo vệ sinh và an toàn cho trẻ;

b. Biết tổ chức giấc ngủ, bữa ăn đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ;

c. Biết hướng dẫn trẻ rèn luyện một số kỹ năng tự phục vụ;

d. Biết phòng tránh và xử trí ban đầu một số bệnh, tai nạn thường gặp đối với trẻ.

3. Kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ. Bao gồm các tiêu chí sau:

a. Biết tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ;

b. Biết tổ chức môi trường giáo dục phù hợp với điều kiện của nhóm, lớp;

c. Biết sö dụng hiệu quả đồ dùng, đồ chơi (kể cả đồ dùng, đồ chơi tự làm) và các nguyên vật liệu vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ;

d. Biết quan sát, đánh giá trẻ và có phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp.

4. Kỹ năng quản lý lớp học. Bao gồm các tiêu chí sau:

a. Đảm bảo an toàn cho trẻ;

b. Xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý nhóm, lớp gắn với kế hoạch hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ;

c. Quản lý và sử dụng có hiệu quả hồ sơ, sổ sách cá nhân, nhóm, lớp;

d. Sắp xếp, bảo quản đồ dùng, đồ chơi, sản phẩm của trẻ phù hợp với mục đích chăm sóc, giáo dục.

5. Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng. Bao gồm các tiêu chí sau:

a. Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ một cách gần gũi, tình cảm;

b. Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp một cách chân tình, cởi mở, thẳng thắn;

c. Gần gũi, tôn trọng và hợp tác trong giao tiếp, ứng xử với cha mẹ trẻ;

d. Giao tiếp, ứng xử với cộng đồng trên tinh thần hợp tác, chia sẻ.
Chương III
TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI, QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ,
XẾP LOẠI GIÁO VIÊN MẦM NON

Điều 8. Tiêu chuẩn xếp loại các tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực của Chuẩn

1.Tiêu chuẩn xếp loại các tiêu chí của Chuẩn

a. Điểm tối đa là 10;

b. Mức độ: Tốt (9 -10); Khá (7 - 8); Trung bình (5 - 6); Kém (dưới 5).

2. Tiêu chuẩn xếp loại các yêu cầu của ChuÈn

a. Điểm tối đa là 40;

b. Mức độ: Tốt (36 - 40); Khá (28 - 35); Trung bình (20 - 27); Kém (dưới 20).

3. Tiêu chuẩn xếp loại các lĩnh vực của Chuẩn.

a. Điểm tối đa là 200;

b. Mức độ: Tốt (180 - 200); Khá (140 - 179); Trung bình (100 - 139); Kém (dưới 100).

Điều 9. Tiêu chuẩn xếp loại chung cuối năm học

1. Loại Xuất sắc: là những giáo viên đạt loại tốt ở lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức và kỹ năng sư phạm;

2. Loại Khá: là những giáo viên đạt từ loại khá trở lên ở lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức và kỹ năng sư phạm;

3. Loại Trung bình: là những giáo viên đạt từ loại trung bình trở lên ở lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức và kỹ năng sư phạm, trong đó không có lĩnh vực nào xếp dưới loại trung bình;

4. Loại Kém: là những giáo viên có một lĩnh vực xếp loại kém hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau:

a. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người khác, an toàn tính mạng của trẻ;

b. Xuyên tạc nội dung giáo dục;

c. Ép buộc trẻ học thêm để thu tiền;

d. Nghiện ma tuý hoặc tham gia đánh bạc và các tệ nạn xã hội khác;

e. Vắng mặt không có lý do chính đáng trên 60% tổng số thời lượng học tập bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ hoặc trên 60% các cuộc sinh hoạt chuyên môn định kỳ.

Điều 10. Quy trình đánh giá xếp loại

1. Định kỳ vào cuối năm học, hiệu trưởng nhà trường tiến hành tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non. Cụ thể như sau:

a. Căn cứ vào nội dung từng tiêu chí, yêu cầu của Chuẩn, giáo viên tự đánh giá, xếp loại theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 8, Điều 9 của văn bản này;

b. Tổ chuyên môn và đồng nghiệp tham gia nhận xét, góp ý kiến và ghi kết quả đánh giá vào bản đánh giá, xếp loại của giáo viên.

c. Hiệu trưởng thực hiện đánh giá, xếp loại:

- Xem xét kết quả tự đánh giá, xếp loại của giáo viên và những ý kiến đóng góp của tổ chuyên môn; khi cần thiết có thể tham khảo thông tin phản hồi từ đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng;

- Thông qua tập thể Lãnh đạo nhà trường, đại diện Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn, các tổ trưởng hoặc khối trưởng chuyên môn để đánh giá, xếp loại;

- Trường hợp cần thiết có thể trao đổi với giáo viên trước khi quyết định đánh giá, xếp loại để phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế của giáo viên;

- Ghi nhận xét, kết quả đánh giá, xếp loại từng lĩnh vực và kết quả đánh giá, xếp loại chung vào bản đánh giá, xếp loại của từng giáo viên;

- Công khai kết quả đánh giá giáo viên trước tập thể nhà trường.

d. Trong trường hợp chưa đồng ý với kết luận của hiệu trưởng, giáo viên có quyền khiếu nại với Hội đồng trường. Nếu vẫn chưa có sự thống nhất, giáo viên có quyÒn khiếu nại để cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Trong trường hợp giáo viên được đánh giá gần sát víi mức độ tốt, khá hoặc trung bình, việc xem xét nâng mức hay giữ nguyên dựa trên sự phấn đấu của mỗi giáo viên, hiệu trưởng nhà trường quyết định những trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm về quyết định đó.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm cña sở giáo dục và đào tạo

1. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo căn cứ vào Quy định này chỉ đạo tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non hằng năm ở địa phương và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non, tham mưu với chính quyền địa phương xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ giáo viên mầm non của địa phương.

Điều 12. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo

1. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo căn cứ vào Quy định này chỉ đạo tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non hàng năm ở địa phương và báo cáo kết quả thực hiện về sở giáo dục và đào tạo.

2. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên, tham mưu với uỷ ban nhân dân quận, huyện xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ giáo viên mầm non của địa phương; đề xuất chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non được đánh giá tốt về năng lực nghề nghiệp.

Điều 13. Trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường

1. Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm hướng dẫn giáo viên mầm non, tự đánh giá và tổ chức đánh giá, xếp loại từng giáo viên theo quy định của văn bản này và báo cáo kết quả thực hiện về phòng giáo dục và đào tạo.

2. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non, tham mưu với phòng giáo dục và đµo tạo, chính quyền địa phương để có các biện pháp quản lý, bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghề nghiệp đội ngũ giáo viên mầm non của trường.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Nhân
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Lúc nào thì có công văn cho đời sống giáo viên MN
Ngày gửi: 12/10/2009 5:35:20 AM

Tôi lúc nào cũng phải đối mặt với công văn về xét chuẩn GV, xếp loại GV, bình bầu GV và nếu không cập trình độ thì về nghỉ, GVMN phải như thế này, như thế kia, mà không ai quan tâm xem GV mầm non khổ như thế nào, vất vả như thế nào để cầm được một tấm bằng chuẩn, giờ lên lớp thì đủ 10 -12 giờ/ngày, tối về lại soạn bài. 1năm học phải thi đủ các loại cuộc thi , chúng tôi lúc nào cũng như "con thoi "dệt vải vậy mà kông ai biết không ai hay lúc nào các vị cũng đưa ra yêu cầu lớn đối với chúng tôi (kể cả phụ huynh cũng vậy )liệu bao giờ GvMN mới có 1 cuộc sống gọi là ăn no bữa, mặc đủ ấm, lên lớp đủ thời gian ? được nghỉ theo chế độ BHXH?


guest
Khi nào thì GDMN bớt khổ
Ngày gửi: 9/12/2010 4:13:32 PM


Làm trong ngành mầm non tôi mới thực sự thấy tất cả các bộ phận trong giáo dục mầm non đều rất vất vả. Từ Ban giám hiệu đến giáo viên, nhân viên nấu ăn đều rất bận rộn. Thời gian làm việc thì từ 6h30 đến 17h30. Buổi trưa khi các cháu ngủ thì cô phải vừa trông trẻ vừa làm đồ dùng đồ chơi. Tối về nhà lại soạn bài vở. Công việc mệt nhọc vất vả, trách nhiệm lại cao, ít được phụ huynh thông cảm và ít được nhà nước quan tâm nên đã có nhiều giáo viên bỏ nghề. Qua đây mong nhà nước quan tâm hơn nữa đến đời sống của cán bộ - giáo viên - nhân viên ngành mầm non.guest

Thật nản lòng khi đọc bình luận này?
Ngày gửi: 12/11/2010 12:00:21 PM

Em đang theo học ngành này có lẽ vì em thật sự yêu trẻ nên quyết định thi vào. Em không biết lúc ra dạy sẽ khổ nhiều thế nào , nhưng nếu không thi không học thỉ đất nước mình sẽ thiếu nguồn giáo viên trầm trọng.
FRIEND'KIDguest
Biết nói thế nào?
Ngày gửi: 3/1/2011 1:45:36 PM


Tôi lại nghĩ: chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm. Còn tôi hai mươi bảy năm trong nghề, tuổi đời mới bốn hai tuổi. Mong nhà nước có chế độ về hưu khi đã đủ năm công tác. Chứ cứ làm mãi trong tình trạng này khéo chết non mất. Trước kia tôi cũng yêu nghề lắm, giống như bạn bây giờ. Bạn biết không, sáng dậy sớm lo cơm nước cho chồng con, gửi con mình cho người khác trông thuê, 6 giờ 30 đi làm trưa không về được vì nhà xa, chiều tối 17 giờ 30 mới được về nếu đã trả hết trẻ, nhà cửa bề bộn toàn rác vì không kịp dọn ban sáng và mới nhặt thêm về chiều nay để làm đồ dùng dạy học cho ngày sau, công việc nối tiếp công việc thời giờ đâu chăm sóc chồng con đây, nếu không được chồng con thông cảm thì gia đình cũng từ đây sứt mẻ, lúc này bạn có yêu nghề được không. Đồng lương thì như vậy, đồ dùng đồ chơi tự mình, tài liệu giảng dạy cũng tiên mình, quỹ trường lớp cũng mình, trăm thứ bà rằn từ túi mình bạn ơi yêu và ghét cách nhau trong gang tấc thôi, bạn hãy nghĩ lại.guest

GVMN thật là thiêt. thòi
Ngày gửi: 3/7/2011 10:24:53 AM

Em cũng đang học nghành này. Và em thấy những nhận xét trên rất đúng,em cũng rất đồng tình với những nhận xét này. Không biết sau này em có làm tốt công việc được không nữa. Và cũng sợ sau này mình không còn yêu nghề được như bây giờ.


guest
GVMN khổ lắm,
Ngày gửi: 3/9/2011 1:51:15 PM


Thật là thiệt thòi cho những giáo viên dạy ở vùng 2 khó khăn của người đồng bào đân tộc jarai, học sinh thì châm nhận biết, lại nhác đi học, sáng nào đi dạy cũng phải đến tận nhà chở trẻ đi, đã thế lại phải đi dạy cả ngày, thời gian đâu nữa mà làm đồ dùng, soạn giảng, tối về lại lo cho gia đình con cái, tiền lương thì ít không đủ đổ tiền xăng, hai năm trước về vùng này dạy còn tiền vùng 3 thì đỡ nay lại cắt tiền vùng 3 đi, chưa được nhận đủ tiền thu hút 5 năm mà đã cắt rồi, bây giờ biết hỏi ai đây?guest

Đâm lao phải theo lao
Ngày gửi: 4/29/2011 10:13:17 AM

Cách đây 27 năm tôi hồ hởi thi vào trường trung cấp sư phạm mẫu giáo trung ương còn bây giờ tôi khuyên các bạn và con các bạn đừng có theo cái nghề này. Tôi là quản lý của một trường dân lập, lương không thấp nhưng nhiều sức ép của hội thi- hội giảng của kiểm tra, sự đánh giá không công bằng của cấp trên, một đội ngũ toàn phụ nữ ......làm mình thấy chán nản.


guest
Hãy cho chúng tôi được vào biên chế nhà nước
Ngày gửi: 10/31/2011 4:46:45 PM


Tôi vào nghề dạy học mầm non từ năm 1079 biết bao biến đổi nhọc nhằn lo toan cho cuộc sống với đồng lương ít ỏi nợ nần chồng chất giáo viên mầm non hợp đồng thật thiệt thòi và khốn khổ. Năm 2009 tôi được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý của một trường mầm non nghèo thuộc một phường mới thành lập đời sống của phụ huynh rất khó khăn.Một nỗi buồn cho tôi và một số đồng nghiệp là khi xét biên chế cho cán bộ quản lý thì những người trên 45 tuổi không được xét.Tôi vô cùng hụt hẫng chẳng lẽ bao nhiêu năm cống hiến tuổi thanh xuân cho ngành học mầm non đến hôm nay lại nhận được kết quả phũ phàng như vậy sao. Tình người ở đâu công bằng ở đâu . Suốt 2 năm xét biên chế là 2 năm tôi hồi hộp hy vọng rồi cuối cùng thất vọng não nề . Hỡi quý cấp lãnh đạo hãy thương xót chúng tôi.Chúng tôi sống thiếu thốn bỡi những đồng lương cố định không được nâng lương không vượt khung không phụ cấp thâm niên như những giáo viên biên chế khác . hãy thương xót chúng tôi.guest

Tôi không biết mầm non là vất vả
Ngày gửi: 11/3/2011 12:24:33 AM

Ngành mầm non thật sự không vất vả mà là cực kỳ vất vả vì một điều thật đơn giản: Vì cô giáo mầm non là người mẹ vĩ đại trong tất cả những người mẹ.


guest
Tôi rất đồng lòng với các chị
Ngày gửi: 11/22/2011 11:16:24 PM


Tôi cũng đang công tác trong ngành học mầm non. 7 năm trong nghề mà tôi cảm thấy thật lâu. Ôi sợ quá những buổi trưa phải trực và đi sớm về muộn, thú thật trước đây tôi cũng yêu nghề lắm còn giờ đây giả vờ cũng khó đấy. Công việc thì căng thẳng đồng lương ít ỏi giá cả leo thang,không biết đến bao giờ mới có cuộc sống đổi thay.Tôi đang công tác tại điểm thuộc 135 cua một thị trấn cho dù rất khó khăn nhưng mọi chính sách như thu hut, thâm niên, 30 a đều bị cắt hết lại 20% đứng lớp nữa và...guest

Đồng tình với nỗi khổ của GVMN
Ngày gửi: 11/23/2011 9:07:55 PM

Bao nhiêu năm mong mỏi nay cũng được ăn lương theo bằng cấp.Chúng tôi cũng là những giáo viên MN với đồng lương ít ỏi,năm 2010 lương của chúng tôi cũng chỉ vài trăm nghìn,năm 2011 có sự đổi mới chúng tôi được ăn lương theo bằng cấp bằng nguồn ngân sách của tỉnh,nhưng sự vui mừng chưa trọn vẹn khi chúng tôi chưa được vào biên chế,ai cũng thấp thỏm lo lắng nếu không được vào biên chế một ngày nào đó chế độ thay đổi không cho chúng tôi ăn lương như vậy chúng tôi sẽ như thế nào đây,nhất là những cô giáo đã công tác trong ngành 26-27 năm.Tôi mong rằng GVMN chúng tôi nhận được sự quan tâm hơn nữa để cuộc sống của chúng tôi bớt khổ,chúng tôi yên tâm công tác.


guest
Nỗi lòng GVMN khi gần đến tuổi nghỉ hưu
Ngày gửi: 2/18/2012 11:45:52 AM


Tôi là giáo vien mam non đã công tác trong ngành hơn hơn 26 năm, năm nay tôi đã 48 tuôi rồi. Còn 7 năm nữa là đến ngày tôi phải nghỉ hưu. Tôi đang lo lắng chẳng lẽ đén ngày nghỉ hưu mà vẫn còn đứng lớp Như vậy lớp già như chúng tôi lại phải đứng múa hát cùng trẻ như vậy mãi sao? Tôi không biết nhà nước có suy nghĩ gì cho những giáo viên mâm non già như chúng tôi khi cận kệ tuổi nghỉ hưu? Vì chúng tôi đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp ươm mầm. Chẳng lẽ chúng tôi không có sự đãi ngộ gì của nhà nươc dành cho các giáo viên mâm non khi đến tuổi nghỉ hưu sao? Rất mong sự quan tâm của các ban ngành về các giáo viên sắp đến kỳ nghỉ hưu.!!!guest

Cảm thông
Ngày gửi: 2/26/2012 4:36:42 PM

Tôi cũng là một cô giáo mầm non với gần 20 năm trong nghề.
Tôi thấm hiểu thế nào là cuộc sống cô giáo mầm non nhất là khi có chồng có con
có những ông chồng thông cảm không sao còn có những ông chồng không thông cảm thì...
được tồn tại với nghề thì ngoài sự nhiệt huyết ra chúng ta cũng cần phải cảm ơn những ông chồng vĩ đại, những người bố nhân dân , người bố anh hùng đã là hậu phương vững chắc cho chị em chúng ta tâm huyết với nghề.
Chuẩn giáo viên mầm non xin giành tặng cho các đức ông chồng của những cô giáo mầm non danh hiệu người chồng nhân dân.guest
Phóng lao thì phải theo lao.
Ngày gửi: 3/3/2012 9:24:38 PM


Các chị em à. Mình đã chọn nghề này thì mình phải chấp nhận khó khăn cũng như những áp lực công việc. Chỉ mong sao nhà nước quan tâm đến chính sách hỗ trợ cho chị em chúng tôi.guest

Tâm sự cùng bạn
Ngày gửi: 3/4/2012 8:08:02 PM

Tôi cũng là giáo vien mầm non hiện đang công tác tại một xã đặc biêt khó khăn tại tây nguyên đây bạn. Hoàn cảnh gia đình tôi còn éo le hơn các bạn. Chồng cũng công tác tại vùng khó khăn 2 vợ chồng làm việc cách nhà gần 60 cây số. nội ngoại ở xa, con đã đến tuổi mới lớn cần sự quan tâm của cha mẹ, nhưng từ khi học lớp 6 đến nay lớp 10 mẹ cha cứ biền biệt cuối tuần mới về khổ tâm lắm bạn ơi. con mình thì bỏ lăn lóc tự nuôi nhau còn mình thì chăm con người khác, thực sự thì mình rất yêu nghề nhưng cũng chỉ có mức độ chứ. Hiện nay mình nghe Quốc hội họp có ý kiến tăng tuổi nghỉ hưu của cán bộ nữ mình rất buồn, chẳng biết các bác nghĩ sao. GVMN 45 tuổi như chúng ta liệu trẻ mầm non còn hứng thú để học nưa không?


guest
Hãy tin vào ngaỳ mai
Ngày gửi: 4/23/2012 4:05:51 PM


Tôi cũng là giáo viên mầm non công tác đã 10 năm trong ngành với tình yêu nghề yêu trẻ, tôi đã cống hiến hết mình cho con trẻ dù rằng cũng không hơn gì chị em trong ngàng là bao nhiêu. Nhưng chúng ta hãy cống hiến và lao động hết mình chắc chắn ngày mai nhà nước sẽ có sự quan tâm xứng đáng với công sức ta đã hy sinh mà! Hãy tin vào ngày mai!guest

Nỗi đâu tận cùng
Ngày gửi: 4/26/2012 8:43:31 AM

Tôi cũng là giáo vien mầm non hiện đang công tác tại một xã đặc biêt khó khăn tại tây nguyên đây bạn. Hoàn cảnh gia đình tôi còn éo le hơn các bạn. Chồng cũng công tác tại vùng khó khăn 2 vợ chồng làm việc cách nhà gần 60 cây số. nội ngoại ở xa, con đã đến tuổi mới lớn cần sự quan tâm của cha mẹ, nhưng từ khi học lớp 6 đến nay lớp 10 mẹ cha cứ biền biệt cuối tuần mới về khổ tâm lắm bạn ơi. con mình thì bỏ lăn lóc tự nuôi nhau còn mình thì chăm con người khác, thực sự thì mình rất yêu nghề nhưng cũng chỉ có mức độ chứ. Hiện nay mình nghe Quốc hội họp có ý kiến tăng tuổi nghỉ hưu của cán bộ nữ mình rất buồn, chẳng biết các bác nghĩ sao. GVMN 45 tuổi như chúng ta liệu trẻ mầm non còn hứng thú để học nữa không?


guest
Có nên cho những giáo viên mầm non đến 50 tuổi về hưu hoặc chuyển việc khác không trực tiếp đứng lớp
Ngày gửi: 4/28/2012 2:14:29 AM


Tôi công tác trong ngành học mầm non cũng đã lâu, qua thực tế công tác tôi nhân thấy một số giáo viên tuổi đã 50 thì sức khỏe hạn chế, khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao không được như các lứa tuổi khác, một đôi người tính khí có vẻ lớn tuổi lại khó tính trong cách cư xử đối với học sinh mầm non, chất lượng và hiệu quả làm việc không được như mong đợi, mặt khác, lại ỷ mình là người lớn tuổi nên có lúc tỏ ra ngang bướng coi thường lớp trẻ, coi thường lãnh đạo nếu lãnh đạo nhà trường ít tuổi hơn mình, trong khi trình độ chuyên môn của bản thân thì hết sức ì ạch. Vậy nên, tôi cho rằng cần cho những đối tượng này về hưu sớm hoặc chuyển sang làm việc khác chờ đến tuổi hưu theo quy định thì hơn. Xin nói thêm đây là xét về một số trường hợp cá biệt chức không phải là tất cả đâu nhé!Các bạn có suy nghĩ như tôi không vậy?guest

Có phải yêu nghề không?
Ngày gửi: 5/3/2012 9:11:23 AM

Tôi đã công tác trong ngành mam non 12 năm, tôi không nghĩ rằng tôi lại yêu nghề đến thế, tôi chỉ biết rằng tôi không còn con đường nào để chọn, vì thế bắt buộc tôi mới chọn ngành mầm non (Có thể nói là đường cùng). Nếu để tôi được chọn lại thì tôi thà đi bán cá ngoài chợ còn hơn.


guest
Thực sự GVMN rất khổ
Ngày gửi: 5/3/2012 11:39:36 AM


Tôi công tác trong nghề đến nay đã 18 năm, nhưng tôi cảm thấy GVMN thực sự rất khổ, không được đảng và nhà nước quan tâm từ chế độ chính sách cũng như mọi mặt khác. ngoài ra bậc học Mầm non cũng thế sao đảng và Chính phủ lại để cho những trường MN vùng 1 học teong một ngôi trường hoàn toàn là nhà tạm, có một cơn gió là siêu vẹo ngay, không hề đầu tư cho trẻ Mn gì cả.các cháu phải học trong một ngôi nhà làm bằng tre không đảm bảo yêu cầu, Mong chính phủ hãy dừng lại những sân gôn đang được đầu tư cho các Đại gia chơi bời mà hãy thay vào đó là đầu tư cho các trường Mn chúng tôi một số phòng học cấp 4 để cho chúng tôi và các cháu Mn đỡ đi phần nào vất vả.guest

cần sớm có một chính sách đối với bậc học mâm fnoon
Ngày gửi: 5/7/2012 3:02:40 PM

đọc những dòng tâm sự ở trên tôi thực sự thông cảm và hiểu được tâm trạng của các bạn . Đảng và nhà nước nên sớm có những chính sách ưu tiên cho giáo viên mầm nôn. một bậc học vô cùng quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân như điều lệ. Xong sự quan taamm thì lại chả ra sao, vậy mà cứ đòi hỏi phải nâng caoo chất lượng phải thế này thế kia... trong khi mọi chính sách thì không thấy đâu, học sinh Mâm non bé nhỏ là vậy mà phải học trong các phòng học lụp sụp, dột nát, nóng bức rét mướt... ở 1 số khu vực thế nhưng nhà nước laiij đầu tư xây dựng biết bao công trình, các trường đại học cho những học sinh sinh viên lớn tuổi . Thiết nghĩ nếu nhà nước ta chỉ quan tâm đến cái ngọn mà không quan tâm đến phần gốc rễ thì có lẽ nước ta sẽ càng ngày càng tụt hậu, càng ngày càng nghèo hèn chưa nói đến phát triển theo con đường hiện đại hóa . Ôi thật đáng buồn cho một đất nước ...


guest
hãy tin vào ngày mai
Ngày gửi: 5/7/2012 3:10:52 PM


Tôi cũng là giáo viên mầm non, tôi cũng có những nhận xét và suy nghĩ như các bạn nhưng các bạn ơi chúng ta hãy tin vào sự đãi ngộ của nhà nước trong thời gian tới. Dù sao chúng ta cũng có những tia hy vọng rồi. Từ chỗ ăn lương phụ huynh đóng góp nay đã được nhà nước ở trợ lương và được đóng bảo hiểm , tuy ít ỏi nhưng cũng cho chúng ta một tia hy vọng rồi đây chắc chắn sẽ được đảng nhà nước quan tâm như các bậc học khác để chị em chúng ta đỡ hổ thẹn là một giáo viên mầm non. Cống hiến thì nhieeuuf nhưng ít được quan tâm. Tôi tin là như vậy bởi có quan tâm đến những lớp mâm fnon tương lai và những người nuuoi dạy chúng thì đất nuwowccs ta mới trên đà phát triển như các nước tiên tiến được.guest

đê nghi cho giao viên nghi huu ở tuỏi 50 là hơp lý nhất trong nghành GDMN hiện nay
Ngày gửi: 5/7/2012 8:50:05 PM

Tôi là 1 giao viên MN đã công tác được gần 29 năm công tác và cũng là 49 tuoi đời để nghành học MN được phát triển toàn diên thì người giao viên phải năng động và cập nhập các phương tiên về ưng dụng công nghệ thông tin trong bài dạy. Những đã già thì các loại ứng dụng CNTT đó không thể được do đó sinh ra khó tinh hay gây bất hòa với phụ huynh và công việc không hoàn thành được. Do vậy mong đảng nhà nước sơm có nghi định nghỉ chế độ ở tuỏi 50 cho GVMN là hợp tình hợp lý.


guest
chính phủ quyêt định cho giao viên được hưởng thâm niêm vào tháng lương.
Ngày gửi: 5/7/2012 8:57:30 PM


giáo viên MN đã khổ về cơ thể phải lao động từ 6h sáng đến 6h tối về nhà còn soạn bài lo thanh tra kiểm tra đã khổ thế mà đến nay chế độ thâm niêm vẫn chưa được không biết bao giơ mơi giải quyết cho chúng tôi < Nội dung hỏi này là giáo viên mầm non đang công tác tại thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên > Chúng tôi mong sao chính phủ các ban nghành sớm để giải quyế chê độ cho chúng tôiguest

GVMN tư thục -đứa con ngoài giá thú
Ngày gửi: 5/9/2012 10:04:43 AM

GVMN công lập đã khổ còn gv tư thục ngoài khổ ra còn có nổi tủi hổ nũa.Cũng là những con người chăm sóc nuôi dạy cho thế hệ tương lai của đất nước song chúng tôi như những đứa con rơi không bao giờ được ai quan tâm chia sẻ không có 1 chế độ hay một quyền lợi nào hết nhà nước thì đầu tư cho các trường công lập dư đầy mà thậm chí người làm ở trường công không cần giỏi cũng làm được vì đã quá thuận tiện về mọi điều kiện.gv tư thục có giỏi cũng khong dễ gì xin vào công lập nếu như không........con ở trương tư thục thì bị bỏ rơi mõi lần về kiểm tra thì phê bình ,chê bai đủ thứ chứ chăng hề chia sẻ cảm thông và cũng chưa bao giờ lãnh đạo các phòng giáo dục lên tiếng chia sẻ cho tư thục trái lại còn có thái đọ phân biệt đối xử rất tệ nữa đó là chưa nói đến các cháu học ở trường tư thì càng không có quyền lợi gì như luật bảo vệ trẻ em đã qui định biết đến bao giờ chúng tôi mới có cha mẹ ruột đây?


guest
Nỗi khổ GVMN về ngày giờ công lao động
Ngày gửi: 5/15/2012 10:10:18 AM


Làm gì mà chỗ các bạn lại phải làm việc từ 6h sáng đến 6h tối vậy. Đây cũng là vấn đề mà GVMN nơi điện biên phải làm rõ với sở giáo dục nơi đay. Tôi được biết giáo viên mầm non chỉ làm việc 8h /ngày như những ngành khác thôi mà tại sao các bạn GVMN nơi đây lại phải làm việc quá thời gian quy định như vậy, vậy thì ở nơi đây có được tính là thừa giờ hay không?guest

GVMN thật là khổ
Ngày gửi: 5/15/2012 6:37:21 PM

Đôi khi thấy vui nhưng cũng buồn rất nhiều khi về nhà... đi đâu đó.." Lương cậu mấy triệu rồi? đã biên chế chưa?..." đừng hỏi làm gì, đi cho vui thôi mà..Nhưng vui làm sao được khi giá cả ngày càng tăng, đi đây đi đó, đồ dùng, sách vở tài liệu ...nhiều lắm. Mong sao đảng và nhà nước quan tâm để chị em yên tâm giảng dạy khi không phải lo mấy vấn đề tiền nong, tiền học cho con, tiền điện, tiền nước, ..nhiều lắm mà đồng lương thì ít ỏi


guest
Ngành MN cực lắm
Ngày gửi: 5/17/2012 3:13:03 PM


Đã biết bước vào ngành MN là cực vất vả nhưng nếu không có người nào chịu công tác ở ngành này thì tất cả trẻ em phải học ở đâu? Ai dạy? Chỉ mong có chế độ đãi ngộ tương xứng với công sức mà CBGV-NV ngành này đã bỏ ra? Đừng quá đòi hỏi chuẩn này chuẩn kia.GV mầm non thì cũng là người không phải thiên tài. Hiện nay các hoạt động:kể chuyện, hát, múa, vẽ, các bài thể dục GV MN đều phải làm tất, rồi Đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ thật quá khổ cho người làm công tác ở bậc học này. Hiệu trưởng cũng có chuẩn, GV cũng có chuẩn. Mà điều kiện CSVC của trường lại thiếu thốn đủ thứ nũa chứ...guest

Ôi thôi cái nghề cái nghiệp mầm non
Ngày gửi: 5/21/2012 10:24:57 PM

Đây là cái nghề trong chán ngoài thèm, những ai vào rồi mới biết, đã có biết bao người phải bỏ nghề? xong lại cũng có người phải bám víu vào để mong có được 1 chế độ về già. Thật khổ cho những ai đã, đang và sẽ làm GVMN. Là GVMN cơ hội lập gia đình khá là khó khăn, còn khi đã có gia đình thì ít ai được thông cảm chia sẻ, gia đình đã vậy, nhà nước cũng thế, chế độ đãi ngộ thì không thấy đâu chỉ thấy hôm nay có tin đồn là sẽ được hưởng thế này xong mai lại thất vọng tràn chề....còn công việc thì cứ ngày 1 nhiều lên, có những lúc không biết mình phải làm việc gì trước việc gì sau hay mình đang làm gì nữa. Là GVMN thì có đến 99% là nữ mà đã là phụ nữ thì đâu chỉ có việc trường lớp?, còn việc gia đình nhà mình, gia đình nhà chồng... áp lực chồng lên áp lực....Ôi cài nghề gì mà khiến người ta luôn trong tình trạng "tự kỷ" bất kỳ lúc nào thế?....


guest
Đâm lao thì phải theo lao 2012
Ngày gửi: 5/23/2012 10:42:06 PM


Tôi đồng tình với bạn ( đâm lao thì phải theo lao ). Mình vẫn yêu nghề, mến trẻ nên mới đứng vửng dù có đôi lúc bị trù dập trong những lần thanh kiểm tra nhưng bản thân mình không thấy hổ thẹn khi không đạt danh hiệu đã đăng ký vì mình làm việc có động nảo, tận tụy trong công việc , suy nghỉ để có những kế họach cho riêng mình nhưng cuối cùng thì sếp tìm đủ cách chê (quét nhà thì phải ra rác ) mình kg địch nổi các chị đi bằng hai đầu gối chịu khó nịnh sếp 1 chút và nhờ sếp nào kiểm tra mình cho chép usp về chỉnh sửa theo xếp là đậu liền .Còn cấp trên thì hổ trợ cho học sinh nghèo cấp tiểu học và THCS còn học sinh MNMG thì giàu nên ít có được học bổng tài trợ phải kg? Rất tội nghiệp các cháu...guest

Giáo viên MN nghỉ hưu ở tuổi 50 là hợp lý nhất.
Ngày gửi: 5/26/2012 8:18:07 AM

Tôi cũng hoàn toàn nhất tri với ý kiên của các chị là: Giáo viên Màm non nghi hưu ở tuổi 50 là hợp tình hợp lý nhất. Mong đảng và Nhà nước quan tâm đến vấn đề này. Cần phải ưu ái cho bậc học này hơn vì chị em đã di làm trước giờ hành chính và sau giờ hành chính mõi ngày 2 tiếng lại còn phải trông trưa nữa. Các ngành khác thì vào thời gian đó là giờ nghỉ ngơi, thư giãn mà. Kính mong các bác ở trên VụGDMN, Bộ GDĐT và để mắt tới bọn em tý chút.


guest
Bộ GD cần xem xét lại
Ngày gửi: 7/8/2012 11:23:24 PM


Chúng tôi là giáo viên mầm non, xin mời bộ giáo dục và đào tạo đến trường mầm non chúng tôi "ngồi xem" một ngày làm việc của chúng tôi , chỉ 1 ngày là đủ rồi.guest

Hy vọng ở bộ trưởng Bộ GD
Ngày gửi: 7/30/2012 10:58:08 AM

Mình đang chuẩn bị quay lại nghề mà 1/8 này mình đi làm rồi sau 5 năm bỏ nghề đi làm việc khác. Đọc những dòng tâm sự của các bạn mà tôi thấy buồn và thấy nản quá. Nhưng vì tình yêu thương con trẻ mà mình quay lưng đồng lương 5tr/tháng chỗ làm cũ để chấp nhận đồng lương 2tr/tháng. Tôi cũng hy vọng bộ trưởng giáo dục có cách nhìn sâu sắc và thấu đáo hơn với ngành học mầm non để chúng tôi có cuộc sống ổn định đáp ứng được nhu cầu đổi thay của xã hội.


guest
Cơ cực nghề giáo viên mầm non
Ngày gửi: 7/30/2012 10:02:25 PM


Tôi là 1 GVMN có thời gian công tác 24 năm trong nghề. Nhìn lại thời gian công tác tôi thấy GVMN vô cùng vất vả, đi làm từ 7h00 đến 17h. Sau một ngày làm việc, trẻ không xảy ra vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm. Còn GV trẻ nơi tôi công tác(Thị xã Nghĩa Lộ-Tỉnh Yên Bái)đã công tác 5-6 năm nay nhưng ko có biên chế, chỉ sông với mức lương bậc 1 của ngạch bậc, song các cô vẫn gắn bó với nghề. Thật trân trọng tình cảm của các cô dành cho lứa tuổi mầm non. Biết bao giờ mới có biên chế để GVMN yên tâm công tácguest

Giáo viên mầm non bao giờ mới bớt khổ?
Ngày gửi: 8/13/2012 5:43:54 PM

Đảng và Nhà nước cũng nhiều việc thật đấy, nhưng tại sao luôn quan tâm đến ngọn mà gốc rễ thì không chăm lo? Tại sao cứ để chúng ta chịu khổ thế này? Nếu con các vị, xin thưa là nếu không có các cô giáo mầm non chăm sóc nuôi dạy thì các vị thử ở nhà trông con đi, hay cho đứa lớn hơn nhỉ học ở nhà trông đứa bé đi? làm sao? xã hội có còn quy luật ko? tiền lương? chế độ? giờ giấc làm việc? các vị cũng có gia đình, cũng chăm lo gia đình? một ngày chúng tôi làm bao nhiêu việc mà sao chỉ nhận lại là trách móc chỉ trich? tập thể toàn nữ mà cấp trên thì không tâm lý, sao cứ làm khổ nhau mãi vậy? Xã hội coi thường nghề giáo viên Mầm non, thử hỏi? Có cô giáo Mầm non nào được quan tâm bồi dưỡng chuyển nghạch sang nghành khác bao giờ không? Coi thường chúng tôi suy nghĩ đơn giản non nớt? Sao vậy? ĐẾN KHI NÀO THÌ GIÁO VIÊN MẦM NON ĐƯỢC " ĐỐI XỬ" TỬ TẾ? HAY CHỈ XĂM SOI? XỈA XÓI? CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ? HÃY CHO CHÚNG TÔI CÂU TRẢ LỜI?


guest
GVMN là siêu nhân
Ngày gửi: 8/29/2012 4:54:42 PM


Giáo viên mầm non mà lãnh đạo đất nước thì quá tuyệt, tương lai đất nước giàu nhất thế giới, vì họ hết lòng yêu nghề, tận tụy với công việc, lo việc công không lo việc tư, lao động nhiều hơn sức họ có, lương bổng chỉ tạm đủ cho bản thân sống được để công tác tiếp, xả thân chăm lo phục vụ thế hệ trẻ hết mình.guest

Mầm Non là tương lai của dất nước
Ngày gửi: 10/18/2012 8:22:44 AM

Có một câu nói mà Tôi rất tâm đắc "Mẫu giáo tốt mở đầu một nền giáo dục tốt"
Qua những lời tâm sự của các cô giáo MN Tôi thấy rất là thương và nể phục. Thật sự là như vậy Tôi cũng là GVMN nhưng may mắn hơn một chút là được là hiệu trưởng. Ở cái tuổi 52 thì Tôi thấy QL thì cũng rất vất vả nhưng cũng còn may mắn hơn các bạn đến tuổi nầy mà vẫn còn đứng lớp. Như theo đề nghị của các bạn GVMN lớn tuôiỏ phải chuyển sang công việc khác thì Tôi thấy điều nầy cũng khó cho ngành MN, đâu phải GVMn nào cũng có khả năng làm quản lý hay công việc khác, nói ra điều nầy thì xin Chị Em mình thứ lỗi cho, vào những thập niên 80 ngành học Mn chỉ mới phát triển do vậy ngành MN chiêu sinh đại trà có những GV mới học lớp 8-9 mà cụ thể là chỉ mới học lớp 6 thôi cũng xin vào học ( nhà nước phải dạy bổ túc trong 3 năm mới đủ chuẩn) do vậy trình độ GV lúc nầy chưa cao, có những GV phấn đấu và có năng lực thì công tác tốt , còn 1 số vẫn ù lì ngồi đó hưởng lương....Bây giờ mà đòi hỏi chính sách thỏa đáng thì liệu nhà nước ta có bao cấp n6ỉ không> tôi mong rằng ngành GD nên quan tâm hơn về chế độ đào tạo cho thật chuẩn chất" Thà ta thiếu người nhưng đừng để thừa người mà không bố trí xử dụng được"guest
Hãy đặt mình là chính GVMN
Ngày gửi: 11/10/2012 9:45:38 PM


Biết nói thế nào nhỉ? Áp lực từ nhiều phí đôi khi dồn các nhà giáo vào con đường không có lối thoát, các chế độ thì ko có (đối với gv hợp đồng), thiệt thòi nối tiếp thiệt thòi. Có một GV đã nói với tôi "Chị bất lực trước học sinh ko biết làm gì, những lúc đó đi ra khỏi lớp khóc một hồi rồi vào dạy tiếp"....? Các bạn có nên đặt một dấu hỏi cho công việc của GV các cấp không, nhất là bậc học mầm non. Tôi đôi khi mong muốn một năm học sẽ có một vài ngày phụ huynh sẽ thay nhau đứng lớp cùng gv để cảm thông và chia sẻ cùng các gv, để thấy được áp lực của họ từ mọi phía. Còn hơn là làm dâu trăm họ.guest

Làm thêm giờ đối với giáo viên mầm non
Ngày gửi: 11/26/2012 9:55:12 PM

Do đặc thù công việc, vì đồng lương phụ thuộc vào các thượng đế là những bậc phụ huynh học sinh nên giáo viên mầm non dân lập như chúng tôi phải đón trẻ tử 6 giờ 30, cá biệt có trẻ được đưa đến trường từ 6 giờ sáng. đến 5 giờ 30 chiều có hôm đến 6 giờ chiều. Chưa kể tối về còn phải soạn bài và làm đồ dùng đồ chơi. Vậy mà theo quy định một tuần làm việc không quá 22 giờ, Vậy chúng tôi làm việc như thế: cả thứ bảy...Sơ sơ một tháng chúng tôi làm thêm đến cả 60 giờ ? Vậy mà thu nhập thì chẳng được là bao so với mức sống chung hiện tại...


guest
Cảm thông đồng nghiệp
Ngày gửi: 11/27/2012 2:07:48 PM


Tôi cũng là giáo viên, tôi có 2 con đã và sđang theo học mầm non. Tôi hiểu và chia sẻ với những gì các chị, em đang tâm sự. Tôi cũng thường phải đưa con mình đế trường gửi các chị thật sớm để đến trường tôi dạy con em nhân dân, chiều về đón con muộn vì mình còn giờ lên lớp. Ngày nghỉ ở nhà vừa chăm con, vừa bài vở tôi thấy cánh giáo viên chúng ta thật vĩ đại. Tôi hy vọng trong tương lai không xa sẽ có nhiều chính sách đãi ngộ thỏa đáng cho những người làm nghề trồng người . Đặc biệt là giáo viên mầm non - những người đặt nền móng nhân cách trẻ, vì lợi ích trăm năm trồng người, hy vọng GV nói chung, GVMN nói riêng sớm được đãi ngộ thỏa đáng để tòn tâm toàn ý chăm lo cho lớp trẻ - tương lai xã hội.guest

Nuốt nước mắt vì nghành mầm non
Ngày gửi: 11/28/2012 9:50:40 PM

Tôi thật sự cố găng vì nghành MN, lương thì không đủ tiền đổ xăng, đương xa lại phải đi cả ngày chăm con thiên hạ ,còn con mình thì vứt ở nhà ăn được gì thì ăn không ăn thì nhịn.đi về thầy thương con mà không giám khóc vì chồng không ủng hộ mình theo nghề nếu nói ra thì càng chết. Các bạn biết không chồng tôi bảo một là bỏ nghề hai là bỏ chồng, nhưng tôi bảo bỏ chồng thì bỏ nhưng không bỏ nghề, đã đâm lao thi phải theo lao. Các bạn không biết thế nào còn tôi thì tôi thù nghề mâm non 7 đờ.i


guest
Quên và hy sinh cả cuộc sống riêng vì nghề nghệp
Ngày gửi: 12/5/2012 3:50:25 PM


Tôi là một Cán bộ quản lý ngành học mầm non công tác tại vùng đặc biệt khó khăn đến nay là 10 năm, tôi thực sự chia sẻ những khó khăn vất vả với đội ngũ CBQLGV Mầm non đang công tác tại các vùng thuộc diện vùng cao vùng khó khăn của cả nước vì bản thân tôi đã và đang công tác tôi quá thấu hiểu rồi các bạn ạ.Con tôi 13 tuổi nhưng nói thật với các bạn tôi chưa bao giờ có thời gian để chăm con cả tất cả phải nhờ đến anh em họ hàng...
Chuyện tình cảm gia đình
thì lỡ dở chỉ vì công tác tại vùng sâu vùng xa thôi...
Nhiều khi cũng nản lòng các bạn ạ nhưng nhìn học sinh vùng cao, vùng khó khăn khổ và thiệt thòi quá thì mình không kìm lòng được lại phải cố gắng tự động viên mình và động viên tập thể giáo viên cùng cố gắng hy sinh vì nghề thôi.Mình cũng như cac bạn chỉ mong sao nhà nước sớm có chế đọ đãi ngộ ưu tiên cho CBQLGV ngành học MN đang công tác tại vùng saau vùng xa ,vùng khó khăn để phần nào động viên đội ngũ các Cô giáo.
guest

"có thực mới vực được đạo"
Ngày gửi: 12/23/2012 9:03:37 PM

vẫn biết là vì con em của chúng ta, nhưng có thực mới vực được đạo. giáo viên mầm non quả là vất vả. suốt đời chỉ biết chăm con người chứ con mình thì không có thời gian đưa con đi học nói chi đến chăm sóc. tôi là một giáo viên mầm non nhưng rất hiêm khi được đưa con tới lớp như những bà mẹ khác.mong rằng có một ngày gần đây nhà nước quan tâm hơn đến bậc học mn.


guest
MN người mẹ đầu tiên
Ngày gửi: 12/25/2012 8:56:11 PM


Các bạn hãy tư duy nghĩ một chút cho GVMN chúng tôi. Không có bậc học MN thì liệu có bậc tiểu học THCS -> THPT -> TC, CĐ, ĐH .... V.v và V.v hay không? Vậy mà GVMN thiệt thòi đủ đường. Các vị hãy nghĩ và cảm thông cho chúng tôi. Không có GD làm gì có ngành khác vậy mà GDMN làm việc ít nhất 10h/ngày, lương thấp, Nhất là GVHĐ khổ lắm ai ơi.guest

Hãy quan tâm đến chúng tôi
Ngày gửi: 1/1/2013 8:56:04 PM

Tôi là 1 GVMN đã công tác được 13 năm trong ngành GD giờ tôi chuyển qua làm quản lý ở trường tư thục, tôi thấy nhà nước ta thật quá bất công dối với trường tư thục như chúng tôi. Tất cả các nội quy, quy chế, quy định đều thực hiện như nhau, các khoản thu cũng giống nhau vì nếu thu cao hơn trường nhà nước thì không có người học. Vậy nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi phải tự mình soay sở để chèo lái con thuyền của mình giữa muông trùng sóng gió. Các cấp lãnh đạo hãy sớm có những chính sách đãi ngộ đối với trường tư thục như chúng tôi vì chính chúng tôi là những người đã giúp cho GDMN chính quy không bị úa tải, giúp cho bao GD có chỗ giử con để đi làm. Chúng tôi cần lắm sự quan tâm của nhà nước và một cái nhìn thiên cảm với chúng tôi. Đừng coi chúng tôi là những đứa con ghẻ như vậy, tủi- nhục quá chừng.


guest
GVMN vùng cao, khổ lắm ai ơi.
Ngày gửi: 1/11/2013 3:47:34 PM


Nếu ai đã dạy mầm non ở vùng cao như tôi đây mới thấy cực kỳ vất vả. Tuần nào cũng như tuần nào, đi làm vào chiều chủ nhật và về vào chiều thứ 6. nếu tuần nào may mắn thì được về từ trưa, tuần nào ở lại họp thì đến tận 7-8h tối mới về được đến nhà. Con thì gửi ở nhà cho ông bà. Chồng tôi thì đi học xa, bố mẹ chồng thì không thông cảm. Nhiều lúc tôi không muốn về nhà nhưng vì con mà về nhà mà thôi. bố mẹ chồng tôi đã không thông cảm cho nghề của tôi vì lúc nào cũng phải đi k có thời gian ở nhà chăm con mà toàn là chăm con ngươì khác. lương thì ko đủ chi xăng xe lấy đâu ra tiền nuôi con, nuôi gia đình và còn nhiều chi phí khác nữa. ngày trước, khi còn chưa lấy chồng thì còn yêu trẻ, giờ lập gia đình rồi đối mặt với cơm áo, gạo, tiền thì ko sao mà yêu nôỉ. tôi rất muốn xin về gần nhà nhưng với những người ko tiền ko thế như tôi thì làm sao có thể về được đây. Nhà nước ta cứ bảo là đối với nữ là 3 năm, với nam là 5 năm thì có thể chuyển, nhưng tôi đây đã 7 năm rồi mà không có tiền nên có được chuyển đâu. đã vậy lại còn bị trù dập nữa thì bảo làm sao mà ko tiêu cực cho được.guest

Nếu như được chọn lại
Ngày gửi: 1/19/2013 2:27:11 PM

Nếu như được lựa chọn lại tôi sẽ không lựa chọn nghề giáo viên mầm non. Ai cũng bảo giáo viên mầm non nhàn ko ấy mà. Chỉ lên lớp dạy 1 bài thơ, hoặc cùng lắm là 1 bài hát. Nhưng có biết đâu rằng gvmn khổ sở như thế nào. Sáng mở mắt ra, chưa kịp đánh răng rửa mặt đã phải đi gọi học sinh, dạy đến khoảng 9rưỡi thì cho học sinh ra chơi 1 tí, cô lại phải tranh thủ nấu cơm cho hs, rồi laị dạy tiếp đến 11h thì cho học sinh ăn cơm, rôì đi rửa bát, trước khi đi rửa bát tranh thủ cắm đc nôì cơm cho mình. Có hôm còn chẳng kịp ăn mì đã lại phải lên lớp rôì. tiếp tục dạy học sinh đến 16h30, có khi là 17h mới xong. rồi lại làm đồ chơi, rôì cả soạn bài nữa, hs thì chẳng biết gì, ko phải do cô ko dạy mà vì học sinh ko thể biết đc, hs vùng cao chúng tôi có khi dạy cả năm có trẻ còn chả biết nổi 29 chữ cái. công việc thì nặng như vậy mà chế độ thì thấp kém, lương chẳng đủ để nuôi mình nuôi con.vậy nên tiêu cực vẫn hoàn tiêu cực, chỉ mong rằng bộ trưởng bộ giáo dục và các cấp các ngành quan tâm hơn vơí các chế độ cho gvvc để chúng tôi yên tâm công tác.


guest
Yêu tiền bao nhiêu e yêu nghề bấy nhiêu
Ngày gửi: 1/22/2013 9:58:46 PM


Khổ khổ, vì yêu tiền nên phải yêu nghề. huhuguest

Ngành mầm non quá bốc lột sức lao động
Ngày gửi: 1/25/2013 5:21:38 AM

Nếu thời gian quay trở lại tôi sẽ chẳng bao giờ chọn ngành mầm non. Ngành gì đâu quá bốc lột sức lao động, bắt làm việc từ 6h30 sáng đến 17h30 chiều(nếu trẻ về hết), tối về là ôm máy tính soạn bài. Làm kểu CHÓ đó chồng nó theo vợ bé cũng đúng vì có thời gian đâu chăm sóc cho gia đình, con cái, hèn chi càng ngày càng có nhiều giáo viên mầm non bị chồng bỏ, bị ế.con gái mà vô mầm non chỉ có nước ưng mấy thằng chi chi vì có thời gian đâu để quen biết, tìm hiểu. Môi trường làm việc thì toàn ĐÀN BÀ nên quá nhiều chuyện, soi mói, nhỏ nhặt, để ý từng chút, từng đỉnh.
Nói tóm lại mỗi ngày đến trường chỉ thấy mệt mõi, áp lực, chán nản chứ chẳn thấy "mỗi ngày đến trường là một niềm vui" gì cả. Nên đổi lại "mỗi ngày đến trường chỉ vì đồng lương"guest
Nghề " trăm dâu đổ đầu tằm"
Ngày gửi: 2/26/2013 4:09:00 PM


Tôi là người trong nghề nên rất thấu hiểu nỗi cực khổ của mầm non,phải đi từ sáng sớm tới tối ,làm giáo viên ,làm mẹ,làm chị,và làm bạn ,làm bảo mẫu,làm cả việc của lao công,thậm chí trong giảng dạy phải làm họa sĩ,ca sĩ,....GIÁO VIÊN MẦM NON KHỔ QUÁ! Vì sao các cấp học khác có phòng thiết bị còn MN lại không,phải làm từ A tới Z.guest

Có bao nhiêu người hiểu về giáo dục mầm non?
Ngày gửi: 3/4/2013 11:02:41 AM

Đã từng có người nói rằng: Giáo viên mầm non là nhàn hạ và sung sướng nhất trong tất cả các bậc học vì trẻ còn nhỏ chưa biết học hành gì, hàng ngày đến lớp chỉ có hát hò vài bài là xong, họ đâu có biết để có một tiết dạy gây được hứng thú cho trẻ giáo viên phải đào sâu suy nghĩ, sáng tạo bao nhiêu không? phải làm bao nhiêu đồ dùng cho một tiết dạy không? Một tiết dạy nếu đầu tư đầy đủ có khi phải dùng xe kéo để chở đồ dùng dạy học đấy, và hệ thống sổ sách của bậc học mầm non thậm chí còn nhiều hơn cấp học khác. Nói tóm đi tóm lại là: Có trong nghề mới biết giáo viên mầm non khổ biết chừng nào.guest
Ngôi trường mn không cho giáo viên sinh em bé ở quận Thủ Đức
Ngày gửi: 4/8/2013 11:19:12 AM


Khi nhìn vào ai cũng thích ngôi trường này bởi vì nó rất khang trang nhung không ai hiểu hết nỗi khổ và vất vả của người giáo viên ở đây. Tôi làm việc ở đây đã được 5 năm và tôi kết hôn đã lâu 3 năm nay mới có bầu ,niềm vui chua hết thì nỗi buồn lại đến chủ trường mời tôi lên để ngưng hợp đồng trước khi sinh ,với lí do nếu cô sinh trong thời gian nghỉ hậu sản không có người thay ,bây giờ cô nghỉ để trường tuyển gv mới cho thuận lợi.Đó là trường MNTThạnh Phúc 232 linh trung Quận Thủ Đức và giáo viên ai cũng bức xúc điều này ,chỉ có 2cach lua chọn muốn sinh con thì nghỉ việc còn muốn làm thì không được sinh con.guest

Nổi khổ này không của riêng ai?
Ngày gửi: 4/20/2013 9:01:57 AM

- Là GV bạn thấy khổ nhưng tôi làm quản lí nổi khổ k kém gì bạn đâu? Mang tiếng làm quản lí cho sướng thân nhưng mỗi khi đến trường là tôi thấy nặng nề. Dù sao minh cũng qua đứng lớp, phải thông cảm cho GV, đổi lại GV có hiểu đâu? Càng dễ càng lấn tới, chỉ biết nói khổ nhưng cung phải thông cảm cho bọ phận QL như chúng tôi, không làm thì cấp trên phê bình, làm theo cấp trên thì cấp dưới nói là khó...? theo bạn tôi phải làm sao đây...?


guest
Nghỉ đẻ theo chế độ cũng bị hạ thi đua
Ngày gửi: 4/22/2013 9:03:18 PM


Tôi là GVMN luôn hết mình nhiệt tình với công việc, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công, cũng có chuyên môn khá vững vàng. Vậy mà tôi nghỉ sinh cháu theo đúng chế độ của người lao động tham gia BHXH thì bị nhà trường và tổ chuyên môn hạ thi đua xuống không được xuất sắc mà chỉ được loiaj khá. thế là thế nào.guest

Nghi đẻ bị hạ thi đua là sai luật thi đua khen thưởng đấy.
Ngày gửi: 5/8/2013 1:16:58 PM

Bạn là giáo viên trường nào? Bạn có thể đề nghị công đoàn và nhà trường xem xét. nếu theo luật thi đua khen thưởng thì bạn nghỉ sinh và nghỉ ốm đúng thời gian theo luật lao động cho phép, thời gian bạn tham gia công tác bạn vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì không có lý do gì bạn bị hạ thi đua cả.


guest
Giáo viên MN khổ
Ngày gửi: 5/12/2013 10:47:25 AM


Tôi yêu những cháu nhỏ nên mới có ước mơ trở thành giáo viên MN nhưng những gì tôi mơ ước không giống như những sự thật hiện tại, lớp thì có 1 giáo viên mà lam bao nhiêu là việc, ở trên lớp 10 tiếng chứ không phải 8 tiếng như những công việc khác, lên lớp hàng ngày bị kiểm tra sát hạch miết, tháng nào cũng phải thao giảng hết của trường rồi của phòng, cứ thế ... còn chưa kể tới việc lỡ cháu có bị ngã hay đánh nhau trong lớp....giáo viên MN đúng khổ....vvv...mn-pgd

GVMN và GD
Ngày gửi: 5/15/2013 10:55:40 AM

PHẢI CÔNG NHẬN MỘT ĐIỀU LÀ LƯƠNG CỦA NHỮNG NGƯỜI LÀM TRONG NGÀNH GIÁO DỤC LÀ THẤP.CHÚNG TA NÊN NÓI RA NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA MÌNH ĐẺ CÙNG CHIA SẺ VÀ THÔNG CẢM, ĐÒNG THỜI CŨNG PHẢI CÓ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG CHÍ ÍT CŨNG PHẢI ĐẢM BẢO CUỘC SỐNG CHO NHỮNG NGƯOI CÔNG TAC TRONG NGANH GIAO DUC ĐẺ HỌ YÊN TÂM CÔNG TÁC.NHƯNG LÀM NGÀNH NÀO CUNG CÓ NHỮNG KHÓ KHĂN VẤT VẢ RIÊNG, KHÔNG THỂ SO SÁNH RẰNG NGÀNH NÀY THÌ NHÀN HƠN NGÀNH KIA ĐƯỢC.pHẢI CÓ LÒNG YÊU NGHỀ, PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CỦA ĐẤT NƯỚC.YÊU NGHỀ LÀ MỘT TRONG NHỮNG CHUẨN CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON.Nếu bạn chưa yêu nghề thì bạn chưa đạt chuẩn!


guest
CBGVMN NHỮNG NGƯỜI LAM CÔNG TÁC NÀY ĐANG RẤT CẦN I ĐƯỢC QUAN TÂM
Ngày gửi: 6/6/2013 5:42:12 PM


CHÚNG TÔI RẤT MONG ĐƯỢC ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC QUAN TÂM VÀ THỰC THI CHÍNH SÁCH DÀNH CHO CBGV MÂM NON, CÁI NGHỀ MÀ ĐI TỪ CHƯA ĐƯỢC COI TRỌNG TRƯỚC KIA NAY ĐÃ DẦN ĐƯỢC MỌI NGƯỜI NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NÓ, MONG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ QUYỀN LỢI CHO GVMN SỚM ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ ĐƯỢC NHIỀU NIỀM TIN HY VỌNGguest

Chỉ tạm đủ nuôi thân!
Ngày gửi: 7/16/2013 3:43:41 PM

Ra trường năm 1999, Tôi nhìn lại thấy thời gian trôi qua nhanh thật!
Cuộc sống chưa có gì là chắc chắn, cũng phải thôi, mỗi năm tăng lương thì vật giá tăng theo, giờ thì mỗi tháng thu nhập hơn 5 triệu nói cho cùng chỉ tạm đủ nuôi thân và trang trải những nhu cầu cần thiết, nếu lập gia đình có con thì phải nhờ chồng. Ví thế, gia đình nhỏ của tôi chưa có nhà phải ở chung rồi ở thuê, bao nhiêu khoản phải chi, đâu có dư mà để dành mua nhà, ngày qua ngày.Đôi lúc tôi nghĩ: Nghề của mình quan trọng đấy chứ! GVMN là những người tạo nền móng cho GD, cho nhân cách trẻ. Nếu một ngày nào đó chúng tôi đình công thì sao nhỉ. Ừ! tiêu cực rồi nhưng thử tưởng tượng nhé điều gì sẽ xảy ra: mọi hoạt động của xã hội sẽ thế nào????????????guest
NỖI KHỔ CÚA GIÁO VIÊN MẦM NON
Ngày gửi: 7/16/2013 10:27:48 PM


TÔI NĂM NAY ĐÃ 25 NĂM TRONG NGHỀ ,TÔI RẤT YÊU NGHỀ MẾN TRẺ VẬY MÀ CÀNG NGÀY TÔI THẤY SỰ VẤT VẢ GÁNH LÊN VAI CÁC CÔ GIÁO MẦM NON CÀNG NHIỀU, CHÚNG LÀM CẢ NĂM ĐẾN 2 THÁNG NGHỈ HÈ Ở NHÀ CŨNG VẪN PHẢI NGHĨ ĐẾN CÔNG VIỆC CHO NĂM HỌC MỚI , CÓ LẼ KHÔNG LÚC NÀO CHÚNG TÔI ĐƯỢC NGHỈ NGƠI ĐỂ CHĂM LO CHO CHỒNG CON KHI TĂNG ĐƯỢC THÊM ĐỒNG LƯƠNG THÌ TRỬ VÀO RẤT NHIỀU KHOẢN ĐỒNG LƯƠNG MANG VỀ CÓ BAO GIỜ ĐỦ VẬY MÀ CHÚNG TÔI VẪN PHẢI CAN CHỊU CÁC CẤP LÃNH ĐẠO CÓ BIẾT NỖI KHỔ VẤT VẢ CỦA CÁC CÔ GIÁO MN K?guest

Giáo viên mầm non thi mà ko tốt nghiệp
Ngày gửi: 7/24/2013 4:10:44 PM

Sau mỗi đợt nghỉ he gvmn huyện tôi lại lo lắng vấn đề thi cử sau 4-5 Ngày bồi dưỡng chuyên mônb
Bởi thi ở đây giống như thi tốt nghiệp cũng đầy đủ các hội đồng ra đề thi coi thi, chấm thi, ban thanh tra, ban giám khảo. Xếp tên theo phòng, cũng có số báo danh, cũng có đề thi nhưng khác đề thi vcủa bộ bộ gd thì 1 môn 1 đề còn phòng gd huyện tôi ra đề theo số lượng ngồi trên bàn ít nhất lả 2 đề nhiều la 3 đề làm sao thí sinh ngồi trên cùng 1 bàn ko nhìn, ko bàn được nhau , cũng giám khảo 1 , giám khảo 2/ 1 phòng , giám khảo 3 cùng thanh tra đi giám sát hành lang, chấm thi thì dọc phách cuối cùng chúng cũng được biết kết qủa sau 1 kỳ bồi dưỡng. GV chỉ biết nói với nhau răng "chỉ biết thi chứ ko có ngày tôt nghiệp và chắc phải thi đến ngày mình về hưu mất thôi" GVMN tỉnh muốn hỏi kinh nghiệm thì lên điện biên nhe.guest
Tương lai của tôi
Ngày gửi: 8/1/2013 3:45:19 PM


Tương lai của tôi đây sao? Chập chững bước vào nghề với bao con mắt xem thường của người quen, bạn bè. Bao vất vả, khó khăn sắp phải đối mặt, ai hiểu đây. Có người còn nói, GVMN chỉ có mấy từ để diễn tả: nghèo khổ, vất vã, nguy cơ tù tội. Cố gắng thôi chứ sao bây giờ.guest

Tương lai cua giáo viên hợp đồng
Ngày gửi: 8/9/2013 9:00:14 PM

Đúng gvmn là 1 nghề vất vả nhất trong các nghề.nhất lànhững giáo viên hợp đồng như chúng tôi đây,làm hợp đồng 3-4 năm rồi mà đi thi không có tiền đút lót cấp trên thì cũng trượt hết.không có 1 chế độ nào cho gv hợp đồng lâu năm cả.thật đáng buồn.đi làm thì bị khinh thường chèn ép,đồng lương thì thấp.vát vả đủ mọi đường.làm 3-4 năm cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm,thậm chí còn có thể tốt hơn 1 số gv biên chế.tại sao xét biên chế lại không thể ưu tiên những gv hợp đồng lâu năm trước.đi làm sợ bị cắt hđ bất cứ lúc nào nên lúc nào cũng phải cố gắng làm thật tốt nhưng không bao giờ được công nhân cả.đồng lương thì ít mà bao nhiêu thứ phải phụ thuộc vào nó.nói chung là không còn từ nào để nói nữa,chỉ thấy quá bất công.đúng là thời buổi đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.


guest
"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy"
Ngày gửi: 9/19/2013 8:15:11 PM


Các bạn cứ kếu khổ nghe mà thê thảm quá,tự mình chọn chứ có ai ép đấu .Khổ mà ra đường có ai biết khổ đâu, đi xe toàn đời mới ,quần áo thì mượt mà....,đấy mới là điều đáng suy nghĩ đấy .Tại sao khổ mà vẫn chịu khổ sao không "bye bye" đến nơi nào sung sướng hơn ngồi mát ăn "bát phờ"!Cuộc sống đâu phải là thiên đường,để có những cái khổ mà người khác muốn mà không được như mình thì hãy lấy đó làm niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại đừng than thân trách phận nữa, "những bước chân vạn dặm" của chúng mình đã vượt qua bao nhiêu thác ghềnh đẫu biết là đã chùng chân mõi gối nhưng đích sắp đến rồi.Hãy để lại cho các bạn trẻ lòng tự hào và tình yêu nghề GVMN Và hãy cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta con được xách giỏ đến trường đừng đứng núi nầy trông núi kia nữa. chúng mình khổ nhưng còn biết bao nhiêu người khổ hơn mình nữa. Đó là nghiệp rồi cố lên các bạn rồi sẽ qua thôi!guest

MẦM NON
Ngày gửi: 10/15/2013 2:29:47 PM

Tôi lại nghĩ: chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm. Còn tôi hai mươi bảy năm trong nghề, tuổi đời mới bốn hai tuổi. Mong nhà nước có chế độ về hưu khi đã đủ năm công tác. Chứ cứ làm mãi trong tình trạng này khéo chết non mất. Trước kia tôi cũng yêu nghề lắm, giống như bạn bây giờ. Bạn biết không, sáng dậy sớm lo cơm nước cho chồng con, gửi con mình cho người khác trông thuê, 6 giờ 30 đi làm trưa không về được vì nhà xa, chiều tối 17 giờ 30 mới được về nếu đã trả hết trẻ, nhà cửa bề bộn toàn rác vì không kịp dọn ban sáng và mới nhặt thêm về chiều nay để làm đồ dùng dạy học cho ngày sau, công việc nối tiếp công việc thời giờ đâu chăm sóc chồng con đây, nếu không được chồng con thông cảm thì gia đình cũng từ đây sứt mẻ, lúc này bạn có yêu nghề được không. Đồng lương thì như vậy, đồ dùng đồ chơi tự mình, tài liệu giảng dạy cũng tiên mình, quỹ trường lớp cũng mình, trăm thứ bà rằn từ túi mình bạn ơi yêu và ghét cách nhau trong gang tấc thôi, bạn hãy nghĩ lại.


guest
Cô giáo MN phải biết thông cảm và chia sẻ với nhau để làm tốt
Ngày gửi: 10/18/2013 11:41:50 AM


Mình không đồng ý với"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy". GVMN khổ đủ trăm điều: Làm nghề này là làm dâu trăm họ, vừa lao động chân tay, vừa lao động tri óc... Mệt phờ người mỗi khi chiều về. Chúng mình cũng học hành đến nơi đến chốn, nhưng không được công nhận như những cô giáo cấp 2,3..nhiều người vẫn xem thường "Khổ mà ra đường có ai biết khổ đâu, đi xe toàn đời mới ,quần áo thì mượt mà" uh, cô MN mà không tự làm đẹp mình thì cháu có theo đâu, tiếp xúc hàng ngày với phụ huynh, lùi xùi là không được đó, dù khó dù khổ vẫn phải như hoa tươi, là người trong nghề bạn hiểu hơn ai hết chứ.Cũng may nhờ có mấy cô Thanh Hóa kêu bây giờ được chính phủ để ý tới chị em ta cũng có lương theo bằng cấp, nhưng công việc vẫn thế, phải thông cảm cho chị em mình!guest

GV MN phải biết thông cảm và chia sẻ với nhau
Ngày gửi: 10/18/2013 11:43:54 AM

Mình không đồng ý với"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy". GVMN khổ đủ trăm điều: Làm nghề này là làm dâu trăm họ, vừa lao động chân tay, vừa lao động tri óc... Mệt phờ người mỗi khi chiều về. Chúng mình cũng học hành đến nơi đến chốn, nhưng không được công nhận như những cô giáo cấp 2,3..nhiều người vẫn xem thường "Khổ mà ra đường có ai biết khổ đâu, đi xe toàn đời mới ,quần áo thì mượt mà" uh, cô MN mà không tự làm đẹp mình thì cháu có theo đâu, tiếp xúc hàng ngày với phụ huynh, lùi xùi là không được đó, dù khó dù khổ vẫn phải như hoa tươi, là người trong nghề bạn hiểu hơn ai hết chứ.Cũng may nhờ có mấy cô Thanh Hóa kêu bây giờ được chính phủ để ý tới chị em ta cũng có lương theo bằng cấp, nhưng công việc vẫn thế, phải thông cảm cho chị em mình!


guest
Mong gì ở Bộ trưởng.
Ngày gửi: 10/22/2013 10:06:09 PM


Nói cho các bạn biết nhe. Kêu thế cũng vậy thôi. Cứ sống như mình là cỏ. Giáo dục vốn có nhiều tiêu cực. Tôi biết các bạn phải đi từ sớm tới tối mà lương lại thấp.Tối về soạn bài nữa. Tôi còn biết thông tư 41 quy định giáo viên ngày làm 6 tiếng ban hành mấy năm rồi Nhưng giáo viên mầm non vẫn phải làm ngày 10 tiếng mà chẳng có chế độ vẫn thế.Ra văn bản rồi còn không thực hiện thì các bạn mong gì ở bộ trưởng. Bộ trưởng cũng giống thủ tướng NGUYỄN TẤN DŨNG thôi.guest

GVMN mỗi vùng mỗi khác chứ nhỉ
Ngày gửi: 10/24/2013 9:40:47 AM

Em thấy các chị ở vùng sâu khổ nhỉ. đúng là nghành mình khổ lắm nhưng em thấy nếu làm dc ở thành phố lớn dc vào bien chế thì khá hơn, vì đồng lương cũng đủ xoay sở cuộc sống nhưng cũng không khác vì cực gấp mấy lần hjhj


guest
Chọn nghề giáo viên
Ngày gửi: 10/24/2013 6:03:12 PM


Lúc trước khi chọn ngành để thi, mình ko nghĩ MN lại cực đến thế. Đến khi đi thực tập và đi dạy thì mới ngỡ ngàng, bàng hoàng. Ui chao, lỡ rồi bít seo giờ, chỉ biết cố gắng làm tốt thôi!!! :(guest

Hãy cho GVMN được vào biên chế.
Ngày gửi: 11/1/2013 1:31:10 PM

Đừng ở bên ngoài nhận xét họ nhàn hãy cho gia đình họ 1 cuộc sống như bao giáo viên khác


guest
Ai muốn làm GVMN?
Ngày gửi: 11/8/2013 10:19:10 AM


Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi ra đi từ biết các cháu nhỏ. tôi yêu chúng như con mình, nhưng ....ai yêu chúng tôi ? chồng tôi đã không thể chấp nhận được chế độ làm việc 1 ngày 10-11 giờ ở trường của vợ. con thì còn nhỏ mà bỏ bê cứ ốm lên ốm xuống, chồng thì không được quan tâm, gia đình thì bề bộn, mẹ chồng thì kêu ca...thế nhưng đồng lương thì quá bèo bọt, muốn thuê người giúp việc nhưng tiền đâu...Công việc thì đầy áp lực vừa cấp trên, vừa phụ huynh nhất là lũ học trò quá hiếu động ...Hỏi chúng tôi có sống được không khi mỗi ngày đều phải uống thuốc đau đầu, tụt áp huyết. Tôi nghĩ rồi một ngày không xa GVMN sẽ đình công đòi chế độ đãi ngộ xứng đáng với công sức bỏ ra, đòi thời gian làm việc hợp lý. Các ông bà Bộ trưởng thứ trưởng ...cứ xuống lớp 1 ngày đi chắc về sẽ uống thuốc tự tử mất. Hãy hiểu và thông cảm cho chúng tôi và có chế độ cho chúng tôi xứng đáng không thì chắc sẽ như tôi cả thôi "Một là bỏ nghề hoặc là mất gia đình hoặc chết non vì áp lực công việc..."guest

Nỗi lo cua người theo ngành gvmn
Ngày gửi: 11/16/2013 8:34:35 PM

Tôi cũng đồng tinh vói nhung ý kiên tren. chi monh chính sách nhà nước tăng them tiên lương cho gvmn để họ co động luc để an ủi họ


guest
Áp lực , mệt mỏi, có lúc tưởng chừng công sức mình học hành vất vả chẳng khác nào đem muối bỏ bể
Ngày gửi: 11/26/2013 1:36:05 PM


Nhưng cuộc sống là vậy mà . mọi người hãy tin vào tương lai tốt đẹp đi nhé. mình cũng là GVMN tuy năm kinh nghiệm còn ít chưa thấm vào đâu so với nhiều người và nhiều cô bác...Nhưng mình cũng biết thế nào là sự vất vả của một cô giáo mầm non. cũng như bao bạn sinh viên khác. bước chân vào giảng đường đại học chỉ mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn . thế rồi sao chứ lựa chọn của mình là từ yêu trẻ mới bước chân vào nghề, mong muốn làm sao dạy những kiến thức chho sự nghiệp trồng người. Ấy vậy mà khi thực tế ra nghề rồi mới biết, vất vả không nói làm gì, đằng này cái gọi là nghề giáo nhưng lại không được phụ huynh coi trọng, tệ hại hơn nữa là cả cái xã hội mình đang cố gắng xây dựng lại quay lưng không thấy được giá trị đích thực , quan trọng của bậc học mầm non. Có chăng họ chỉ đưa ra trên những bài viết, những câu nói để rồi họ lẵng quên đi một cách phũ phàng.Nhưng các bạn ạ. những ai đã, đang và sẽ là GVMN như chúng tôi hãy vững tin và tiếp tục sự nghiệp trồng người nhé. tôi tin không gì là không thể. có thể bây giờ có những con người không để ý tới chúng ta, nhưng biết đâu đó trong một giai đoạn nào đó nhất định sẽ lại có những con người cùng chung lí tưởng và hiểu được chúng ta. Ví thế chúng ta vẫn sẽ luôn là niềm tự hào của mỗi con trẻ, để hằng ngày chúng ta được chính những mầm non đó gọi bằng hai tiếng " cô - con" . Đấy chính là nguồn động viên lớn nhất của GVMN rồi phải không ạ.guest

Tâm sự của gvmn mới vào nghề
Ngày gửi: 11/27/2013 11:11:29 AM

Tôi cũng như tất cả gvmn trên đất nước Việt Nam thực sự mong muốn nhà nước hãy quan tâm nhiều hơn nữa tới những cô giáo mầm non như chúng tôi. Mới vào nghề thôi mà tôi đã cảm thấy sự khó khăn vất vả của cái nghề mình chọn rồi nói gì đến các cô giáo đã gắn bó với nghề nhiều năm.Thật sự cảm phục các cô chắc các cô phải có một người chồng tuyệt vời lắm nhỉ


guest
Tôi nghĩ
Ngày gửi: 12/20/2013 11:26:03 AM


Thế hệ tương lai nối nghiệp cha ông là đây.thế mà cô giáo của các em lại phải đánh vật với đồng tiền, với chất lượng cuộc sống "cực khổ trăm bề", rất khổ, bảo sao các cô làm được "thiên thần".rất khó các bạn ạ. Làm nghề giáo đã nghèo, đã cực, làm giáo viên mầm non còn cực hơn. tôi thật sự nể phục những cô giáo mầm non giỏi.guest

KÍNH GỬI THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ NGHĨA
Ngày gửi: 1/18/2014 7:16:18 AM

Cô ơi cô có biết giáo viên mầm non chúng em khổ như thế nào kg? sao cô không tham mưu với bộ trưởng quan tâm đến chính sách đối với GVMN mà cứ phải ra hết chuẩn này tới chuẩn nọ, chuẩn giáo viên rồi đến đánh giá trẻ theo chỉ số, chúng con còn phải soạn giáo án làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ nữa chứ, rồi thì phổ cập nữa sao cô không đi thực tế tới miền núi xem đưa chương trình GDMN trong các lớp mẫu giáo ghép lại càng khổ nữa. thật chán chường cho cái nghề mầm non bớt kg thấy lại thấy lắm việc


guest
KÍNH GỬI NHỮNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON
Ngày gửi: 1/20/2014 9:32:43 PM


Tôi là một giáo viên mầm non tuổi nghề tính đến nay cũng đã gần 10 tuổi rồi. Trong thời gian qua tôi thấy rất nhiều sự bất công của cán bộ quản lý đối với giáo viên. Từ giờ giấc lên lốp cho đến các công việc hàng ngày của giáo viên là acns bộ bắt phải chấp hành nghiêm túc . Sáng đi từ lúc 6h30 đến chiều có về sớm thì cũng 17h30 mới bắt đầu ở trường về.Thử hỏi thời gian để chăm lo cho gia đình thì vào thời gian nào. Trưa thì ở lại mà không được phụ cấp thêm về chế độ, chồng thì bữa nhịn đói bữa ăn mì tôm. Cứ kéo dài tình trạng này thì liệu mình có giữ được hạnh phúc gia đình mình hay không. Những người làm công tác CBQL thử đặt mình vào vị trí của chúng tôi và làm như chúng tôi không cần cả năm mà chỉ cần thực hiện như vậy trong thời gian 1 tháng là đã khó mà thực hiện được rồi. Chúng tôi cũng là những người phụ nữ nên cũng cần có thời gian để chăm lo cho gia đình chúng tôi chứ.Rất mong được sự quan tâm hơn nữa cho bậc học mầm non nhất là về chế độ giáo viên để chúng tôi yên tâm công tác và tiếp tục ươm mầm xanh cho tương lai nước nhà.guest

Từ bất công cho đến bất công
Ngày gửi: 2/2/2014 8:42:39 AM

Ngày xưa khi vừa tốt nghiệp tôi cũng có một hoài bảo và ý chí vươn lên rất cao trong cuộc sống và trong sự nghiệp, qua 10 phấn đấu và nổ lực hết mình, gặt hái được bao nhiêu là thành tích, trãi qua rất nhiều khó khăn và thử thách, cuối cùng tôi nhận được chỉ là con số 0.
hiệu trưởng một trường lớn trong huyện và cách quản lý như thế này: PCGDMN thì giao cho Hiệu phó bán trú. Kiểm định CL trường MN giao cho hiệu phó CM, báo cáo của chi bộ giao cho Hiệu phó btrú luôn. ..... rất nhiều công việc khác đều giao hết cho cấp dưới, còn bản thân thì ngồi trên máy tính từ sáng đến chiều, giờ nào cũng thấy ngồi trên máy, tìm hiểu một thời gian thì mới biết là chat voi người yêu củ( bó tay). Nhà nước ta mà nuôi những loại hiệu trưởng như thế này thì thật lãng phí. bản tính xấu xa, tham lam vơ vét.... luôn luôn cho giáo viên uống " cốc nước nóng" mà không phải là nước nguội. học rtấ nhiều câu chuyện về tấm gương của Bác nhưng không ap dụng được gì hết.Thật đau đầu với loại hiệu truổng như vây.guest
Cùng cảnh ngộ: làm dâu trăm họ.
Ngày gửi: 3/15/2014 2:10:40 PM


Tôi cung là 1 gvmn nhu cac bạn, va toi cung rat giong các bạn.kho nhung rất vinh quang các bạn ạ.boi vì minh đuocj mang trong minh 2 từ: giáo viên. nhũng khổ cực như bỏ chồng ,bỏ con .làm quần quật từ sang đến tối; áp lực đối với phụ huynh, giáo viên, nhà trương...rồi các báo cáo, các cuộc thi, các bòi dưỡng, các cuộc họp, các đánh giá trẻ......nhiều và rất nhiều ....(ai ở trong nghề thì sẽ biết)
hãy cố lên cố lên các đồng nghiệp ơi! sau này hãy nhớ là không bao giờ cho con, cháu chất của mình đi theo nghề này
guest

100% CÔNG VIỆC VÀ CÔNG VIỆC
Ngày gửi: 3/16/2014 9:39:22 AM

Thật sự có lúc cảm thấy mệt mõi, Công việc gì làm từ sáng đến chiều. Tối về nhà vãn đem về nhà củng không được nghỉ nghơi. Vạy mà lương củng chỉ bằng một người công nhân không bằng cấp làm 8h/ ngày.guest
"CẦU TRƠÌ MƯA XUỐNG"
Ngày gửi: 3/19/2014 6:44:32 AM


Làm giáo viên mầm non tuy có nhiều cái cực khổ, nhưng thương trẻ con chúng tôi làm được hết, nhìn các bé vui chơi, ăn ngủ ngoan chúng tôi rất vui. Ai cũng bảo giáo viên mầm non không thấy già, thật vậy, vì tiếp xúc với trẻ con chúng tôi không bị sự ganh đua, nên vô tư vui vẻ hơn. Rất tiếc, niềm vui của chúng tôi không trọn vẹn, ngoài việc chăm sóc các cháu, chúng tôi bị rất rất nhiều việc vô lý, nào là soạn sổ kế hoạch, mỗi đời sở GD một ý, bảo tự GV làm, tự do sáng tạo, nhưng theo ý họ,kế hoạch thì phải cập nhật mỗi ngày, tô màu mỗi tháng, chín tháng chín màu, phải thế này thế này, trong khi đó việc chăm sóc trẻ, thương yêu trẻ là cần thiết, mỗi ngày chúng tôi vào lớp là lên máy ngồi, mở máy tính, để BGH kiểm tra, thì còn thời gian đâu chăm sóc cháu tốt, rồi học BDTX, ghi chép, lễ hội mỗi tháng, khám sức khỏe trẻ, tham gia phong trào công đoàn, chi đoàn, văn nghệ, viết bài về Bác Hồ , Bác Tôn, bài về Chi đoàn, bài Công đoàn, Việt Lào, thành phố, Thủ đô, Tết 20/11, 8/3, dự giờ đột xuất, thi GV dạy giỏi cấp trường, quận, thành phố, lên chuyên đề, năm nào cũng có hết chuyên đề trường lại chuyên đề quận, hết thay đổi chương trình này lại qua chương trình khác, chuẩn bị đón các đoàn y tế học đường, dự phòng, Liên sở, chích ngừa, uống sabin, lập danh sách cho mỗi lần khám, uống, .... Khổ nhất là phổ cập, đại phương phải là nơi vận động trẻ ra lớp, thống kê, nhưng không lại là trường MN, phải biết có bao nhiêu trẻ ra lớp, bao nhiêu trẻ không đến trường? vì sao? BÓ TAY. Còn cuối năm, làm các phiếu tự đánh giá xếp loại, viết hoài không hết, nào là chuẩn nghề nghiệp, minh chứng, đánh giá Gv rồi đánh giá viên chức, khổ quá....Kể sao cho hết. Chỉ mong các vị GIẢM TẢI thật sự chứ đừng nói trên giấy. À quên, nói là tiết kiệm, nhưng năm nào cũng cơ man là giấy, đủ thứ báo các, báo cáo qua mail, nhưng phải có VĂN BẢN thế là vừa tốn giấy vừ tốn điện??????BAO GIỜ CHÚNG TÔI MỚI HẾT KHỔ VÌ NHỮNG VIỆC LÀM TRÊN GIẤYguest

Giờ làm của giáo viên mần non có thực sự là 6 tiếng/ ngày?
Ngày gửi: 3/22/2014 9:49:07 PM

Là một giáo viên mần non, theo tôi biết các cô phải đến lớp lúc 6 giờ 45 phút để đoán trẻ, vệ sinh lớp và giờ tan học của các cháu là 10 giờ 30 phút nhưng các cô phải trả trẻ đến tận 11 giò, có đôi khi phải trả trẻ đến 11 giờ 30 phút (những khi phụ huynh bận việc rước trể). Buổi học chiều cũng thế.
Chưa kể thời gian soạn bài, làm hồ sơ, làm đồ dùng phục vụ tiết dạy....
Thời gian làm việc của giáo viên mần non là bao nhiêu giờ/ trên ngày?guest
Mình có phải là giáo viên không?
Ngày gửi: 5/7/2014 7:36:10 AM


Mỗi sáng thức dậy khi đi trên đường thì được mọi người gọi là cô giáo mầm non. Nhưng khi đến trường thì chẳng khác gì cô lao công: quét dọn - lau nhà- lau chui đồ dùng- đồ chơi ( Mỗi ngày lau nhà ít nhất 2 lần- trong khi ở nhà 1 tuần lau 1 lần), sau đó xắn quần lền vác cuốc ra vườn cuốc đất trồng rau- trồng hoa như 1 bác nông dân. Rồi bước vào giờ dạy trẻ , phải la quần quật từ sáng đến 5 giờ chiều. Tối về la lên máy soạn giáo án, làm đồ dùng đến 1-2 giờ sáng mới xong. Đó là chưa nói đến việc thu gom rác thải- phế liệu để làm đồ dùng: cái nhà như cái kho mua ve chai. Đó là chưa no đến:dự giờ, lên tiết tốt chào mừng ngày lễ, thao giảng cấp trường- huyện, kiểm tra, phòng- sở về, rồi thi đua lên trường chuẩn quốc gia để đạt chỉ tiêu cho huyện, rồi đoàn y tế- môi trường........có thể nói nếu ai đã lỡ bước chân vào ngành này thì chịu đựng để ngành vắt kiệt sức lao động mà không có 1 thù lao, chế độ nào đãi ngộ hết các bạn ạ. Bản thân tôi là giáo viên đã cống hiến 15 năm nhưng tôi đã thực sự mệt mỏi và nhiều lần muốn bỏ nghề vì chế độ áp bức và bốc lột sức lao động đến quá mứ như thế này.guest

Nên thay thế GVMN bằng hệ thống Roboot tự động
Ngày gửi: 5/8/2014 7:49:26 PM

Là giáo viên mầm non chắc không có giờ để nghỉ buổi sáng 7h00 đón trẻ đến trưa là trông trẻ ngủ, rồi 5h00 về, cứ như vậy cho đến lúc vê, tối về thì soạn bài chuẩn bị đồ dùng. Tóm lại giờ giấc làm việc căng như một dây đàn, có lẽ trong tương lai giáo viên mầm non nên thay thế bằng roboot tự động.hii


guest
Buồn cho nghề
Ngày gửi: 5/15/2014 11:28:18 AM


Nên chăng mầm non cũng nên phân môn dạy như các cấp học khác cho giáo viên đỡ phải ôm đồm. 1 môn phải vững về chuyên môn đã khó, kiêm luôn cả 7 môn , lại còn đồ dùng cho cháu phải tự làm, đâu phải 1 cháu mà là mấy chục cháu, mỗi cháu đâu chỉ 1,2 đồ mà cả chục đồ luôn, lại còn chăm sóc trẻ nữa chứ, vào mầm non khổ lắm hỡi những người đang nuôi mộng. trăm thứ khổ không kể hết được, mà lỡ học sinh có làm sao thì mất ngủ cả tháng trời vì lương tâm áy náy, nhà trường khiển trách, phụ huynh kiện cáo. buồn!guest

Suy nghĩ của bản thân về nghề giáo viên MN
Ngày gửi: 5/20/2014 9:24:03 AM

Tôi là một giáo viên mầm non có tuổi đời 14 năm công tác, các bạn ạ.Từ khi bước chân vào trường CĐ nhà trẻ mẫu giáo trung ương I Hà Nội.Bản thân được đào tạo cơ bản, học rất nhiều nội dung về kiến thức, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ, rồi khi được trang bị đầy đủ kiến thức chúng tôi được đi thực tập, kiến tập ở các trường MN tại Hà Nội tôi thấy công việc chăm sóc giáo dục trẻ rất vất vả nhưng không nặng nề về HSSS các cô giáo có rất nhiều thời gian hoạt động với trẻ.Nhìn trẻ được học được chơi tôi thấy rất yêu nghề...Nhưng mọi ấn tượng đẹp dần mất đi khi tôi ra trường trở về địa phương công tác thì tấ cả những gì tôi được tích lũy,những ấn tượng để làm cho tôi yêu nghề dường như ngày một mất đi chen váo đấy là cả "đống" HSSS làm rất máy móc, lúc nào cũng bề bộn, các cô giáo không còn làm và dạy trẻ theo đúng nghĩa của GVMN nữa cũng chỉ vì lo làm HSSS để chống đối cho mỗi lần kiểm tra của PGD. liệu các nhà quản lý có nghĩ gì không, có thông cảm với cơ sở không hay chỉ bới móc chê bai.Tôi không còn yêu nghề nữa mà thấy rất buồn, đã rất nhiều lần muốn từ bỏ nhưng lại thấy rất tiếc cho những năm tháng học tập để có được tấm bằng vả lại đã 14 năm trong nghề rồi bây giờ buông xuôi thì phí quá.Chỉ mong rằng các nhà QLGD nên thay đổi cách quản lý tạo điều kiện tốt nhất cho GVMN thực hiện đúng chức năng của mình là Chăm sóc giáo dục các con.
Giảm bớt năng nề về HSSS.guest
Tình yêu trẻ của cô giáo mầm non
Ngày gửi: 7/10/2014 10:29:23 AM


Các bạn ơi! cách đây 27 năm có lẻ tôi cũng vì yêu trẻ nên bước vào trường nuôi dạy trẻ . khi đó với tấm lòng thiết tha yêu trẻ nên tôi đã gắn"cuộc đời mình với đàn em nhỏ,để được mọi người gọi là cô giáo chăm hoa và cũng là có được nhiều cái nhất; nhiều nhất thời gian, nhiều các con, nhiều tình thương yêu "song cũng có được cái ít đó là; đồng lương ít nhất nhưng tấm lòng yêu nghề thi dù lương có là bao nhiêu cũng trang trải cho "đủ". thời gian cứ dần trôi tình yêu trẻ ngày một nhân lên có những thời gian tôi phải xa trường làm vị trí công tác khác tôi thấy buồn và nhớ trẻ da diết. như hiểu được lòng tôi lãnh đạo lại phân công tôi về với trẻ lại thả hồn với đàn em bé, sự tâm huyết lại trỗi dạy trong tôi. Nhưng các bạn ơi trò đời chớ trêu; vì mục đích riêng tư họ định giết chết một lòng nhiệt huyết với nghề của tôi. là các bạn các bạn suy nghĩ ra sao và cách giải quyết thế nào giúp mình với.guest

THẬT BẤT CÔNG CHO GIÁO VIÊN MẦM NON
Ngày gửi: 8/5/2014 8:36:25 PM

tôi rất đồng tình với giáo viên mầm non vì bản thân tôi cũng là GVMN nhưng tôi là đại hoc anh văn vô dạy mầm non, tuy không đúng chuyên nhành nhưng tôi cung làm việc rất tốt nhưng cuối cùng thi cũng bị BGH trường ép cuối năm xếp chuẩn nghề nghiệp loại kém vì lí do không có bằng đại hoc mầm non, làm việc thì quá cực đổi lại chẳng được gì, hơn nữa tôi khống bằng mầm non nhưng có chứng nhận bồi dưỡng chương trình giáo dục chăm sóc mầm non mà vẫn bị làm nhân viên văn phòng không được dạy lớp, tôi không hiểu tôi bị ép hay là qui đinh theo chuẩn giáo viên mầm non thì không có noi là không có bằng đại học mầm non là se loại kém, mấy bạn tôi cúng không có đại học mầm non mà ngành khấc như âm nhạc được tuyển vô mầm non họ vẫn được dạy lớp bình thường, dduocj xếp loại khá, còn tôi quá trình công tác tốt được ban giám hiệu và bạn đồng nghiệp đánh giá cao nhưng không đi học đại học mầm non thì bị loại kém và không được dạy thật bất công, dạy mầm non rất cực tôi biết là kiếm việc làm rất khó nên được vô mầm non mặc dù không đúng chuyên môn nhưng cũng cố găng hoàn thành cuối cùng chảng được gì, mà tôi thật không hiểu 1 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia tại sao không có biên chế cho giáo viên Anh văn, vì khả năng tiếp thu tiếng Anh của trẻ 5-6 tuổi rất tốt, lúc đầu tuyển về mầm non nói dạy chuyên Anh cuối cùng phải dạy mầm non vì không biên chế, tệ hơn nữa là không được dạy vì không có bằng đại học mầm non, mà lúc đầu nói là chỉ cần có chứng nhận lớp bồi dưỡng chăm soc giáo dục trẻ mầm non là giáo viên đạt chuẩn có giấy chuẩn nhận rồi thì nói phải học đại học mầm non,đì học để lấy được 1 cái bằng đại học thì cũng phải bỏ ra nhiều tiền thời gian và công sức, học thêm 1 bằng nữa lại tốn thêm tiền, thời gian và công sức nhưng mà khoog có chất lượng vì học đại học từ xa như vậy là chạy theo thành tích rồi không cần chất lượng,đây là 1 sự bức xúc cho nhiều giáo viên có trường họp giống tôi mà không dám nói ra vì sợ bị ép bị đì vì ai cũng nghĩ rằng vô được nhà nước là khó, nói hay y kiến thì bị đì phải nghĩ nên không ai dám nói tôi nghĩ Bộ Giáo Dục nên xét lại,mà tôi nghĩ chăc cũng không phải bộ giáo dục đâu tại Ban Lãnh Đào trường thôi


guest
Tôi là giáo viên mầm non
Ngày gửi: 8/21/2014 9:41:15 PM


Tôi đây cũng là giáo viên mầm non, tôi không biết giáo dục ra chính sách gì mà bây giờ giáo viên không được soạn bài bằng máy tính . thử hỏi xem những người như chúng tôi đây đã 8 năm soạn bài bằng máy tính rồi bây giờ chỉ vì lợi nhuận về bán giáo án mà bắt chúng tôi quay về thời kỹ ngu soạn bài bằng tay . tôi nói thật càng cải cách bao nhiêu học sinh càng ngu đi bấy nhiêu. vì mỗi năm các cô phải bỏ bao nhiêu thời gian ra mà nghiên cứu về cải cáchguest

Xã hội chưa nhìn nhận đúng thì giáo viên mầm non còn khổ mãi.
Ngày gửi: 8/25/2014 10:07:43 AM

Các bạn đã kể khá nhiều về khó khăn vất vả và những thiệt thòi mà giáo viên mầm non phải gánh chịu, nhưng như vậy vẫn chưa hết đâu, còn nhiều, nhiều lắm những thiệt thòi mà chị em giáo viên mầm non phải gánh chịu. vậy mà để trở thành một người giáo viên đạt loại tốt thực sự như trong đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non thì có lẽ chỉ có tiên thánh mới làm được thôi, là con người bình thường không thể làm được. cho đến bây giờ thì tôi chán lắm rồi, chứ đừng nói là yêu ít hay nhiều, có kiếp sau chắc chắn không bao giờ tôi lựa chọn trở thành giáo viên mầm non, cấp trên thì giao chỉ tiêu huy động trẻ từ 3-336 tháng cho nhà trẻ nhưng thử hỏi các ông các bà có mang con cháu mình ở độ tuổi 3-12 tháng đến trường chưa? vậy mà vẫn đưa vào để tính tỉ lệ huy động và yêu cầu giáo viên và nhà trường thực hiện, rồi lại đánh giá là chưa hoàn thành chỉ tiêu huy động, hạ loại trường, hạ loại giáo viên ...vv và vv... Đối với giáo viên tiểu học và các bậc học cao hơn có công văn hướng dẫn thu tiền tăng buổi, thu dạy thêm vào các buổi chiều, nhưng đối với giáo viên mầm non thì dạy buổi chiều là trách nhiệm, trực trưa và chăm sóc các cháu nhưng không được phép thu tiền, đó là nghĩa vụ. đối với giáo viên dạy cấp II thì mỗi tuần chỉ 18 tiết mỗi tiết 45 phút là đủ, trên 18 tiết thì được trả tiền thêm theo tiết. như vậy mỗi tuần giáo viên dạy cấp II chỉ làm việc có 13,5 giờ, còn đối với giáo viên mầm non mỗi tuần làm việc ở trường là 52,5 giờ. chưa kể đến trách nhiệm trong công việc, học sinh cấp I trở lên biết tự bảo vệ mình, còn giáo viên mầm non phải bảo vệ các cháu, một lớp lên tới trên 30 cháu vậy mà nếu có 1 chút vấn đề gì sơ xẩy các cháu ngã hay cấu nhau thì cô ăn đủ, ôi chán lắm không nói nữa đâu.


guest
MẦM NON THAY ĐỔI LIÊN TỤC CHÓNG CẢ MẶT
Ngày gửi: 9/26/2014 3:37:28 PM


- Mỗi ăm thay đổi đến mấy lần nào là cách làm hồ sơ, cách soạn bài, cách đánh giá trẻ,... hồ sơ chất lên thành đống nhưng chất lượng có thay đổi được đâu? phòng học thiếu, đồ dùng thiếu, chế độ cho GV thiếu, thiếu sự quan tâm, thiếu sự cảm thông, thếu quá nhiều mà đồi hỏi về giáo viên mầm non lại còn nhiều hơn. CÓ CÔNG BẰNG KHÔNG KHI NÓI MẦM NON LÀ MỘT BẬC HỌC QUAN TRỌNG....?guest

Tôi muốn có 1 sự thay đổi cho ngành GVMN
Ngày gửi: 10/12/2014 7:15:46 PM

Hoc sinh cấp 1 ,cáp 2 thì lại đi học theo phường theo quận nhưng tại sao học sinh mầm non lại học tự do để các bậc phụ huynh ngày càng coi thường cô giáo.Khi con em mình có gì 1 tý không vừa ý thì lại la mắng cô giáo và tự ý chuyển trường này sang trường khác 1 cách dễ dàng. Phải chăng họ quá coi thường trường mầm non?


guest
Cần có chuyên môn chuẩn cho bậc học MN
Ngày gửi: 10/27/2014 11:14:49 PM


Cứ mỗi năm lại thay đổi một kiểu. Chuyên môn không ổn định, mổi nơi một kiểu. Làm lung tung, chẳng hiểu mấy vị trên rảnh rổi thế nào mà cứ lâu lâu đi một chuyến nước ngoài về lại mang ra một kiểu mới. rồi tập huấn, chỉnh sửa, thao giảng học hỏi....vv tốn kém về thời gian lẫn vật chất, nhưng chẳng mang laị lợi gì. vì năm sau có vị khác nghĩ ra một cái mới. thế là thay đổi xành xạch trong chuyên môn, ....ôi thôi, vất vả cho gv chúng tôi. Nhưng biết làm gì bây giờ?
guest

Nỗi đau cho sự nghiệp
Ngày gửi: 10/29/2014 6:22:36 AM

Tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi cứ phải chạy theo những sự thay đổi mà chẳng mang lại lợi gì cho các cháu, vì cứ hàng năm thay đổi giáo viên lại phải tập huấn, chỉnh sửa, hồ sơ càng ngày càng nhiều giáo viên luôn phải chạy theo những thay đổi đó, chuyên môn thì không có thời gian đê đầu tư, kết quả giáo dục càng ngày càng thấp. tôi thật sự cảm thấy thất vọng vì nước nhà chúng ta có chuyền thống hiếu hiếu học chứ không phải là chạy đua theo nước bạn.


guest
Gvmn là mơ ước cua mình
Ngày gửi: 11/2/2014 12:36:32 PM


Mjnh hoc tcmn,ra truong năm nay cũng dc hai năm,thời điểm hoàng kim ko rành cho mjnh nữa.theo đổi nghề,đã 3 lần tuyển dụng va thi công chức thất vọng vi ko đạt,mjnh rat yeu quy tre con va theo ngành này,hay mjnh ko co duyên nhỉ,hp vj cac chi theo đc nganh mấy chục năm thật ngượng mộ.qua.guest

LÀM DÂU TRĂM HỌ
Ngày gửi: 11/2/2014 1:15:09 PM

Thôi đi mấy chị mấy em ơi, tôi đây công tác trong nghành cũng 26 năm rùi, cực khổ dữ lắm, các con tôi thì cứ tránh SPMN vì nó thấy tui khổ quá, nhà nước qui định cho mình làm việc 8 tiếng nhưng thực ra...cứ làm không xong thì ráng làm hết công việc chứ không hết giờ, mỗi ngày tui chỉ ở nhà vào ban đêm khoảng 10-11 tiếng sáng 6h 30 có mặt quét dọn lớp học đón trẻ cho ăn sáng, dạy tụi nó học, chơi, hoạt động xong muốn thở không ra hơi, lở học trò bị trầy, xước phải lo lắng, gặp PH biết thông cảm thì đỡ, còn không họ mắng không thương tiếc, đã vậy nay thanh tra mai kiểm tra...làm riết chắc vô nhà thương điên luôn quá, chỉ tội cho mấy ông chồng của cô giáo mầm non, riết rồi biến mấy ổng thành bà nội trợ hết....thôi ráng đi nghề của mình là làm dâu trăm họ mà, hôm nay chịu cực ngày mai chịu khổ tí nha!!


guest
Hãy nhìn về tương lai
Ngày gửi: 11/3/2014 10:23:20 AM


Tôi đã và đang làm việc tại một trường mầm non ở một vùng quê nghèo
Đi làm từ sang sơm đến tối mịt mới về đến nhà
Đã vậy có ai tau hiểu cho nỗi lòng của những người gvmn như tôi
Gia đình con cái không có thời gain chăm sóc
Sáng ra cho con ăn thì không có time dọn dẹp mà dọn dẹp thì con phải tự đi ăn
Chưa hết có khi không có time đi chợ mua đồ ăn cho con khổ lắm các bạn ơi
Nhưng vì thế hệ trẻ vì tương lai nên tôi luôn dặn lòng phải cố gáng
Tôi tin một ngày không xa các cấp lãnh đạo sẽ quan tâm nhiều đến những người gvmn như tôi...
guest

Gởi Bộ Trưởng bộ giáo dục
Ngày gửi: 11/6/2014 9:55:25 PM

Mong rằng Bộ trương ra quyết định giảm hsss và giảm giờ làm cho giáo viên mầm non, không nên thay đổi quá nhiều, sai ở đâu sửa ở đó, đừng bắt giáo viên phải quay lại các chủ đề trước mà sửa vì nó đã qua rồi mà.


guest
Gửi những người làm công tác cao nhất của MN
Ngày gửi: 11/8/2014 11:50:59 AM


KHỔ QUÁ BỘ GIÁO DỤC ƠI CÔ GIÁO MẦM NON CHĂM CHO TRẺ KHỎE MẠNH AN TOÀN LÀ ĐỦ RỒI, HỒ SƠ SỔ SÁCH CHI MÀ KIỂM TRA NHIỀU THẾ CẤP TRÊN CÚ BỆNH THÀNH TÍCH SỢ HỒ SƠ SỔ SÁCH TRÌNH BÀY KHÔNG ĐẸP KHÔNG KHOA HỌC CÚ VẬY ĐÁNH GIÁ CHỨ KHÔNG BIẾT CHI MẤY ĐỨ TRẺ NÓ THIỆT THÒI THẾ NÀO KHI CÔ GIÁO CỦ NÓ CỨ PHẢI GẮNG CHO CÁI THÀNH TÍCH CỦA CẤP TRÊN VẬY LÀ BỎ CHÚNG ĐỂ LÀM HỒ SƠ SỔ SÁCH BỎ NGHỀ THÔI CHÁN LẮM RỒI CHỈ THƯƠNG MẤY ĐỨA TRẺ, MÀ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC THƯƠNG
guest

Mầm non vẫn còn mắc căn bệnh thành tích nhiều lắm, (con vua thì lại làm vua)
Ngày gửi: 11/28/2014 7:04:57 PM

Tôi đã vào ngành được 26 năm trải qua bao vất vả khổ cực nhưng tôi vẫn khắc phục đẻ vượt qua mọi thử thách của cuộc đời, bản thân tôi luôn luôn được các bậc phụ huynh quý trọng, các cháu yêu mến cô, nhưng ngược lại chị em đồng nghiệp thì luôn ganh tỵ đố kỵ với tôi vì họ không làm được những gì mà tôi có, nhưng bản thân tôi cảm thấy rất tự hào vì mình đã mang lại được cho thế hệ mầm non những kiến thức cơ bản ban đầu, tôi cứ mong mãi mong hoài để có ngày được vào biên chế nhà nước cuối cùng điều mong đó cũng đã được thành công, tôi rấ cảm ơn những người đã quan tâm đến cô giáo mầm non, nhưng còn rất nhiều điều trăn trở nữa là bệnh thành tích, hiện nay vì có một số hiệu trưởng đã cậy chwsc cậy quyền khi nhận xét thi đua họ đã làm sia với quy định của ngành thích ai thì chọ bầu người đó không tôn trọng ý kiến của người khác gây ra nhiều mâu thuẫn trong tập thể giáo viên, vậy tôi rất mong sự quan tâm của các cấp ngành hoc ngăn chặn ngay những việc làm trái với quy định sa thải những người không có đạo đức nhà giáo, tôi xin chân thành cảm ơnguest
MỆT MÕI VÀ CHÁN NÃN
Ngày gửi: 11/29/2014 11:19:17 PM


Nhìn thấy các chị,các cô đi trước nói về cuộc sống của người giáo viên mầm non con cảm thấy như mình đang lao đầu vào địa ngục. Con không biết mình chọn nghành này là đúng hay không nữa nói gì đi nữa con cũng đã bước vào năm 3 rồi nhưng thật sự con rất mệt vì những công việc hằng ngày nào là soạn giáo án lên tiết dạy, rồi lại làm đồ chơi phải thức khuya dậy sớm để hoàn thành công việc con thật sự rất mệt mỏi, đôi lúc con đã nỗi cáo với mọi người xunng quanh con vì áp lực công việc.Đôi lúc con muốn bỏ cuộc nhưng con không thể bỏ đi sự kì vọng của ba mẹ đối với con. Con cũng rất mong sở giáo dục hãy xem xét và quan tâm hơn đối với người giáo viên mầm non. Con cũng có suy nghĩ giống các cô và các chị ở đây nếu cứ suốt ngày phải làm bao nhiêu là sổ sách lại còn phải trình bày sạch đẹp thì con nghĩ tất cả ai cũng muốn mình được tiến lên không ai muốn lùi cả nên ai rồi cũng sẽ chạy theo thành tích mà lãng quên đi chất lượng thì người thiệt thòi vẫn là các con yêu của chúng ta.Con mong sở hay xem xét và hãy quan tâm hơn về các cô giáo mầm non như các con.guest

heu truong hieu pho khong cong bang
Ngày gửi: 12/7/2014 8:54:35 PM

tu đung đua 1 nguoi khongât chuan khong bawng cap len đung lop khong thong qua hoiông giao vien chans cai canh mn lam roi


guest
Tiêu cực với nghành MN
Ngày gửi: 12/8/2014 7:46:46 PM


Công việc vất vả không ai thông cảm, vậy mà trong trường đồng nghiệp còn không hiểu nhau, hay tìm cách hại nhau, nhất là giữa người kinh và người dân tộc. Người dân tộc thì thu dai và hay có tính trả thù cá nhân.
guest

Nghề giáo .......
Ngày gửi: 12/15/2014 10:47:38 AM

Là một cô giáo mầm non trong cái nghề mà mọi người gọi là cao quí mẫu mực khi làm nhiệm vụ trồng người ,nhưng .... không biết khi đứng trên bục giảng nhiều người có nghĩ rằng mình sẽ là tấm gương cho học sinh noi theo và người ngoài nhìn nhận lại không, mà cứ làm , cứ nói vô tư không cần biết là mọi người đánh giá gì, mình có còn xứng đáng với hai chữ cô giáo không . Công việc thì gập cổ bận tối ngày ,chế độ thì không ra sao lại bon chen đố kỵ dẫm đạp lên tất cả để đạt được mục đích của mình thật là khó sống muốn hai chữ bình yên cũng không xong.


guest
Mang nag hai chữ Giáo viên
Ngày gửi: 12/22/2014 9:26:46 PM


Nhiều lúc tôi muốn bỏ nghề quá, làm giáo viên mầm non thật là khổ, từ sáng đến17h mới được về nhà đã vậy lớp học lại đông 41 trẻ khi cô kia đi đâu vắng một mình cô kia cs vậy ma phụ huynh có hiểu cho đâu hễ như thế nào một tí là ý kiến lên xa, lên xóm luôn không cần biết có phải như thế hay không, tại sao phụ huynh lại không nghĩ rằng cô giáo rất vất vả mới có thể trông được bằng đấy trẻ ở nhà co 2, 3 trẻ thôi đã không chịu được rồi, con cô thì sao tân 41 trẻ, vậy mà hẽ có chuyện gì các phụ huynh chỉ biết trách móc, cô giá.mà không biết thông cảm động viên cô, tôi thấy rất buồn, rồi nhuengx việc phụ huynh truyền đạt lên không biết là đúng hay sai xh cứ thế mà bàn tán rồi chỉ tricks đã thật là buồn, muốn........guest

Nhà nước hãy quan tâm đến GVMN
Ngày gửi: 12/27/2014 12:41:06 PM

Từ khi vào nghề rồi tôi mới thấy GVMN thật sự rất vất vả, hàng ngày đi làm từ 6h30- 17h,17h30 mới đc về. gọi là GV cho lịch sự thôi,chứ thực tế ra GVMN như là 1 người nông dân suốt ngày dọn cứt đái, hàng ngày k chỉ có chăm sóc các con lại còn phải lam đủ thứ,lên lớp,trang trí lớp,làm đồ dùng đồ chơi, soạn giáo án,thanh tra, rồi đủ các loại thi. nào thì trẻ ỉa đùn, trẻ lôn trớ... tất cả đều đổ lên đầu GVMN hết.Vậy mà lương chẳng đủ mua sữa cho con, ở trương tôi có rất nhiều cô đã gắn bó với nghề hơn 30 năm vậy mà giờ lương cũng chỉ đc 4tr thật là thiệt thòi phải k?. Mong sao nhà nươc hãy quan tâm nhiều hơn đến nghành MN để cho GVMN có cs tốt hơn để yên tâm với nghề của mình,mà k phải vừa làm GVMN vừa phải lo cơm áo gạo tiền, như vậy thì làm sao mà yêu nghề đc.


guest
HSSS ĐÈ NẶNG VAI GVMN, CÁC SẾP KINH DOANH ĐÈ NẶNG GÂY ÁP LỰC BUỘC GIÁO VIÊN PHẢI MUA....DÙ GIÁ QUÁ ĐẮT,
Ngày gửi: 1/3/2015 8:28:53 PM


MỞ MIỆNG RA LÀ CĂN CỨ VÀO QUY ĐỊNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MN MÀ LÀM HSSS, NHƯNG THỰC RA BÀY D8U3 THỨ NÀO LÀ: GIÁO ÁN NAY ĐỔI,MAI CHỈNH, BỘ HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ THEO BỘ CHUẨN, SỔ THEO DÕI, SỔ NHẬT KÝ HÀNG NGÀY, SỔ HỌP, SỔ DỰ GIỜ, SỔ CHẤM ĂN, SỔ ĐÁNH GIÁ TRẺ THEO CHỦ ĐIỂM, SỔ HỌP PHỤ HUYNH, TÍCH LŨY CHUYÊN MÔN, SỔ LIÊN LẠC...CÒN BÁO KHI CÓ YÊU CẦU, LÀM ĐỒ DÙNG THEO CHỦ ĐIỂM, LÀM ĐỒ DÙNG THÔNG TƯ 02, ĐÔI KHI CÒN LÀM ĐỦ CÁC NGHỀ TRONG XÃ HỘI: THỢ SƠN, CÔNG NHÂN VỆ SINH, BÁC SĨ, THỢ MAY, NGHỆ SĨ, HỌA SĨ, THỢ MỘC....SÁNG ĐI SỚM CHIỀU VỀ MUỘN, CHUYỆN HỌC HÀNH CỦA CON CÁI BỎ MẶC, CHỒNG THÌ KHỎI NÓI LÚC CHỒNG CÒN THỨC THÌ GVMN PHẢI SOẠN GIÁO ÁN, KHI MÌNH NGŨ THÌ CHỒNG ĐÃ NGŨ RỒI, NHIỀU KHI CHỒNG CÒN PHÁT BIỂU LÀM CHUYỆN GÌ KHÔNG RA CHUYỆN GÌ MÀ ĐI TỐI NGÀY KỂ CẢ THỨ BẢY, CHỦ NHẬT,...NẾU TÌNH TRẠNG KÉO DÀI CHẮC GVMN ĐIÊN MẤT, HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH THÌ BỊ ĐE DỌA NGHIÊM TRỌNG.
CÒN TÌNH TRẠNG CÁC SẾP TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI MỞ CÁC CỬA HÀNG KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH MÌNH QUẢN LÝ CHÀO HÀNG GÂY ÁP LỰC LÊN GIÁO VIÊN BUỘC PHẢI MUA SÁCH, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP, ĐỒ CHƠI...Ở CỬA HÀNG HỌ DÙ GIÁ ĐẮT HƠN NHIỀU SO VỚI BÊN NGOÀI.NGHE NÓI THEO QUY DỊNH CỦA ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHỮNG NGƯỜI LÀM TRONG NGÀNH NÀO THÌ KHÔNG ĐƯỢC KINH DOANH CÁC LĨNH VỰC THUỘC NGÀNH ĐÓ. CÁC NGÀNH CHƯC NĂNG ƠI HÃY VÀO CUỘC.
guest

Tôi làm nghề mà không biết việc nhà là gì?
Ngày gửi: 1/7/2015 9:23:52 PM

Từ trên giường lăn xuống đất là đi, tối mù mịt mới về đến nhà, kịp làm cơm ăn, tắm rửa co cái xong lại cắm đầu vào soạn bài, làm đồ dùng đồ chơi chuẩn bị cho ngày mai, nhiều khi 2 đứa con của tôi còn không có cả rau ăn nữa vì tôi không có thời gian ra chợ, 2 đứa con tôi tự đi bộ đi học, tôi bỏ mặc con mình để đi chăm sóc con người khác thương lám nhưng không biết làm sao. ấy vậy mà cấp trên nay nói kiểm tra, mai nói kiểm tra, rồi tổ chức thi các cuộc thi nhưng không có sự công bằng, ai thân thiết dù tiết dạy có tồi tệ đến mức nào cũng vẫn đạt, còn những người không thâ thiết thì sai 1 lỗi bé síu thì đánh trượt, có ý kiến thì mình không được câu trả lời đích đáng, bất công quá các bạn GVMN ơi hu hu hu....


guest
Cái khổ cực giáo viên mầm non phải gánh chịu
Ngày gửi: 1/9/2015 9:00:54 AM


Tôi vào ngành GV mầm non 14 năm rồi mà hưởng lưởng xã nghèo vỏn vẹn 5 triệu ngoài, di cả ngày , tối về soạn bài, làm đồ dùng dạy học,hồ sơ sổ sách, ngủ không yên khi nhiệm vụ không rồi, bị chồng trách mắng, con cái thì không dược chăm sóc đúng mực, nhà cửa bề bộn, suốt ngày chỉ biết lăn lộn với công việc của trường, chưa kể tới áp lực về tinh thần của hiệu trưởng sử sự, đôi khi tôi muốn trốn khỏi cảnh này, nhưng trốn bằng cách nào vì đồng lương nhỏ nhoi ấy mà tôi cố gắng bám nghề , từ cái yêu nghề mến trẻ mà chuyện sang đang sợ dần dần đáng sợ thành thói quen phải thích nghi, rồi thân xác ốm o gầy mòn, măt mày nhỏ xíu kém săc, thấy bạn bè trang lứa họ có nghề nghiêp không giống mình, họ nuôi con khỏe, họ được thảnh thơi tươi trẻ,đúng là số của mình con rệp, than vản không ai nghe thấy, làm lảnh đạo tột định chót vót chắc không thấu hiểu cảnh này đâu, giống như bị bốc lột sức lao động vậy.guest

Tôi thấy bất bình
Ngày gửi: 1/23/2015 10:18:59 AM

Hầu như comment của mọi ng đều than chuyện lương lậu, kô thấy ai đánh giá phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tôi nghĩ mọi ng khi học ngah này vì yêu nghề, yêu trẻ chứ


guest
Trời ở cao vua thì ở xa dân phải chịu khổ.
Ngày gửi: 2/8/2015 1:06:40 PM


Muốn lạc nghiệp thì phải an cư nhưng hiện tại tôi làm cách xa gia đình ngót ngét 100km đã sang năm thứ 7 ở mảnh đất du lịch Sa Pa.chiều chủ nhật đi làm về vào 20h t6,lương bậc 3 mà 4,200.000d.nói như chồng tôi là đủ tiền đổ xăng đi lại.mùa đông rét buốt thương con con chưa đầy 1 tuổi đã phải cai sữa gửi bà ngoại trông, dù cả năm bạn làm tốt nhưng lỡ đúng ngày xếp kiểm tra bạn làm sai dù chỉ là lỗi nhỏ thôi thì coi như cả năm bạn có cố gắng cũng vô ích. vậy thử hỏi còn ai muốn cố gắng không, trường tôi dạy có 3 điểm thôn cách xa trung tâm gàn chục km giao thông đi lại khó khăn và 1 điểm trường chính giao thông thuận lợi . có những người từ lúc vào chưa bao giờ bị dạy ở điểm thôn nhưng có người chua bao giờ được về dạy trường chính, vậy công bằng ở đâu.học sinh thấp còi, SDD cũng phải nâng lên cho đủ tiêu chuẩn phổ cập và đạt tiêu chí trường chuẩn, vậy thì chuẩn ấy ở đau ra nhỉ. mùa đông hs nghỉ vì rét cũng phải chấm cho nghỉ ít thôi nếu không không đạt tỷ lệ chuyên cần của trường chuẩn.còn về xét thi đua ấy à bạn mà bị x ghét thì có cố gắng cũng giậm chân tại chỗ thôi còn chịu khó.....x thì cuối năm vẫn xuất sắc như thường. giờ con cái cần có cha mẹ dạy bảo tôi muốn về gần gia đình chăm con và cha mẹ già phải "chạy" cả trăm triệu về gần gia đình vậy mà còn không được như ý.vì người khác có "cục gạch" to hơn đè nặng hơn hất mình ra nơi khác. nói vậy có ai tin được không? tóm lại việc của người noí và làm ra văn bản là việc của người đó, việc của người thực hiện ra sao thì chỉ có ở trong chăn như giáo viên mới biết chăn có rận hay không thôi.nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích chỉ có trên văn bản thôi cứ kiểm tra thực tế mà xem. nhiều người bị rớt khỏi ghế cứ như trái Sung rụng mùa hè cho xem......guest

Nghề vất vả
Ngày gửi: 2/26/2015 4:00:55 PM

Giáo viên mam non công nhận vất vả, giáo viên hợp đồng lương thấp có 2,5 triệu đồng 1 tháng thôi. Nhà nước xem xét xet biên chế hết cho giáo viên màm non


guest
Khổ của GVMN
Ngày gửi: 3/9/2015 1:57:09 AM


Tôi làm nghề Gv này đã đc 4 năm rùi . sáng ra k kịp đưa con đi học . động việc nhà bỏ bê. hạnh phúc gia đình đôi khi bị chi phối bởi công việc . nghề GvMN như dâu trăm họ trong ngành khổ sở mong muốn cs công việc được chia sẻ. nhân viên trong trường đc đoàn kết . quản lý hiệu nhân viên. một cv vặt và đau đầuguest

Đồng cảm với nghề!
Ngày gửi: 3/22/2015 10:42:03 AM

Không biết những người chức trách, những cha mẹ của các bé có ghé qua đây một lần đọc những tâm sự của các cô giáo mầm non không nhỉ?????? đọc họ mới thấu hiểu được hết cái cực nhọc cả sức lẫn tâm hồn của các cô giáo mầm non chúng mình! thật là bất công cho các cô giáo mầm non...


guest
Nản quá
Ngày gửi: 4/1/2015 6:44:05 AM


E mới ra trường may mắn xin đc hđ nhưng vô làg lớp thì lớp ghép,công việc còn mới toanh chưa bit đâu vào đâu mà đả thấy nản..jờ mún bỏ nghề rồi...guest

Đồng cảm
Ngày gửi: 4/14/2015 8:32:15 AM

Nếu có một cuộc khảo sát, thăm dò, chắc chắn đến 90% GVMN sẽ cho rằng mình đã chọn nhầm nghề. Âp lực và khối lượng công việc của các cô giáo mầm non là quá lớn, đã vậy xã hội rất nhiều người, nhiều thành phần không hiểu biết gì về giáo dục mầm non, ở xã mình công tác chính đồng chí Phó chủ tịch HỘi đồng nhân dẫ xã còn phát biểu "Các cô mầm non thì có gì vất vả, cả ngày chỉ có cho các cháu múa hát rồi ăn ngủ thôi", và "Mầm non cũng có đại học nữa cơ à, thế thì các cô phải đi học để nâng cao trình độ chứ". Nghĩ mà thấy nản vô cùng, và còn nhiều chuyện khôi hài nữa, càng chia sẻ càng thấy nản.


guest
Cảm xúc
Ngày gửi: 4/22/2015 3:07:48 PM


Nếu nói đúng hơn giáo viên mầm non là một ô sin có bằng cấpguest

Sự bất công của cán bộ quản lý theo thông tư 09
Ngày gửi: 5/20/2015 3:40:55 PM

Hiện nay CBQL công tác trên 30 năm lương hiện hưởng thấp hơn Gv vào ngày năm 2005 vì có thông tư 09/2014 Bộ trưởng và các cơ quan có biết sự không bất công nay ko?


guest
Buồn
Ngày gửi: 5/21/2015 11:48:11 AM


Chắc khong bao giờ Nhà nước thấu hiêu cho GV MN đâu. Nào là 1 ngày 8 tiếng, nào là đồ dùng đò chơi, nào là phổ cập....guest

Đồng cảm
Ngày gửi: 5/26/2015 12:42:01 PM

Mình chuẩn bị bỏ tất cả để dấn than vào nghề này...ở tuổi 32, thiết nghỉ những gì chia sẻ đa số xoáy vào việc giấy tờ, thủ tục báo cáo quá nhiều làm chị em cực nhọc... Hy vọng có 1 ngày sẽ tươi sang...
Ai yêu thương trẻ..thì làm được thôi.. :)guest
Tại sao lại như thế
Ngày gửi: 5/26/2015 5:00:43 PM


Các cô các Mẹ thân mến! Tại sao các Mẹ lại có nhiều tư tưởng cực đoan vào nghề của mình như vậy ! Các Mẹ yêu trẻ yêu nghề,yêu ca hát yêu cái sự hồn nhiên ngây thơ va đặc biệt la trong sáng của Trẻ thi các Mẹ mới chọn vào nghành GDMN ! Vậy ma giờ các Mẹ lai cứ kể nghề của mình khổ thế này khổ thế kia ! Thiệt thòi đủ đường! Vậy các Mẹ có biết con bao nhiêu người còn đang vật lộn với cuộc sống này với bộn bề những khó khăn trong công việc va kể cả nguy hiểm tới tinh mạng họ vẫn phải đối mặt nhưng ho vẫn yêu nghề cũng vi miếng cơm manh áo! Thế ra các Mẹ đã gian lận nên mới vào dc nghề làm mẹ cua hang ngan đứa con này ah!Ngoài kia còn hàng ngàn Ghen đang còn thất nghiệp kìa! Vậy mà các Mẹ cứ làm cho người ta mất hết sự quyết tâm! Nản lòng trước tương lai! MỌi thứ rồi sẽ qua nếu ta biết trân trọng và phát huyguest

Cô giáo mầm non
Ngày gửi: 5/28/2015 9:12:52 PM

Em là cô giáo mầm non
Yêu nghề nên nỗi muộn con muộn chồng
Lương thì ba cọc ba đồng
Đi làm 10 tiếng vẫn không đủ giờ
Tối về soạn giáo án cơ
Chồng con bỏ mặc lo giờ dạy mai
Ôi trời khổ lắm hỡi aiguest
Hứơng dẫn
Ngày gửi: 6/6/2015 10:49:49 PM


Giúp em với
Năm 12, cuối năm e vi phạm qui định nhà trường, em bị hạnh kiểm yếu. Em rat thich nganh GVMN. nhung e so hanh kiem se lam anh huong den em khi di xin viec. trong khi hoc luc em la tien tiến. cho e hoi tinh huong cua em nhu vay em co nen hoc nganh GVMN khong?
guest

Hãy quay đầu lại khi chưa muộn
Ngày gửi: 7/9/2015 4:06:53 PM

Em la một cô bé mới lớn nên có lẽ còn theo đuổi ước mơ viển vông của mình,. Trước khi bước vào nghề này em nên tham khảo những người trong nghề bởi trong đang chán, ngoài đang thèm, nhưng khi dẫn chân vào rồi thì thây cực lắm ai ơi, Làm dâu trăm họ mà không được XH coi trọng, con mình không được chăm mà phải chăm con người, chông mình không có thời gian chăm sóc mà người khác chăm sóc hộ,làm việc thì 10-12 tiếng, trưa các cháu ngủ thì các cô soạn bài, tối về làm đồ dùng đồ chơi chồng con thì bỏ mặc, đêm ngủ không trọn giấc vì sợ ngày mai bị kiểm tra đột xuất, rồi còn chuẩn nọ chuẩn kia, phổ cập, kiemr định v v và v.v...vậy mà lương thì 3 cọc ba đồng không đủ tiền trang trải gia đình và đống tiền học thêm cho con. nên em hãy tỉnh lại và quay đầu khi còn chưa muộn...


guest
Ông bố của năm
Ngày gửi: 9/10/2015 10:38:10 PM


Nói chung là đất nước ta còn nghèo nên người dân phải khổ.tôi ở Hà nội có cháu 4t đang học lớp mẫu giáo mà một lớp có tới 72 cháu trong khhi chỉ 3 cô .chuyện thật mà như đùa. Mà theo tôi được biết thì chỉ có 25_35 cháu một lớp theo quy định của bộ giáo dục.vây thì quy định đặt ra để làm gì không biết nữa.hỏi các bạn trong ngành như vậy thì làm sao để chăm sóc cho các bé được tốt nhất...???guest

Buồn, chán và cả tủi thân!
Ngày gửi: 11/4/2015 7:40:58 PM

Tôi là ... gì nhỉ? Giáo viên mầm non? Tôi chưa một lần được lên đứng lớp, trong khi tôi đã gắn bó với trường mầm non và các trẻ 6 năm. Tôi được 90% trẻ trong trường biết tên và đi đâu cũng được trẻ chào, tôi ao ước có được một ngày lên lớp để kể chuyện cho các cháu nghe, được thể hiện những bài hát đung đưa cùng bọn trẻ, được dắt trẻ đi thăm quan các nơi trong trường.... Ôi thật là thú vị. Tôi đã có bằng cấp hẳn hoi, vậy mà cũng chỉ là nhân viên nuôi dưỡng. Bao nhiêu công việc phải nói là "Đầu rau, rế rách" đều đến phần tôi. Các bạn thử nghĩ xem mang cái tiếng là "giáo viên mầm non" mà sáng nấu cơm chiều cuốc đất trồng rau, dọn vệ sinh, lau chùi cầu thang, các phòng "sếplớn sếp bé", chăm sóc và tỉa cây cảnh khắp trường... nhiều khi nhà trường sửa chữa còn phải làm cả những công việc như "phụ hồ"...nhiều khi còn bị mắng vô cớ. Mà các bạn biết không lương tháng rất là "cao" 1.150.000 (Lương cơ bản) vì tôi là một "giáo viên ngắn hạn" Nhiều lúc buồn lắm nhưng vẫn phải vượt lên chính mình đấy. Tôi cũng chỉ mong nhà nước quan tâm đến những người hợp đồng ngắn hạn làm trong trường mầm non như chúng tôi. Một lần được đứng lớp, một lần được hưởng lương theo đúng trình độ chuyên môn và năng lực của mình thì thật là hạnh phúc biết bao nhiêu?????


guest
TƯƠNG LAI
Ngày gửi: 11/10/2015 10:26:35 AM


Em cung la một thầy giáo Mầm non.Chi cần xa đàn con vài ngày là thấy nhớ lắm.Cái cảm giác lối mòn thương trẻ như những người con bé bỏng của mình.Nơi em tới trường cách xa gần 15 km.Mỗi Lần bế trẻ trên tay em lại thương đứa bé thứ 2 nhà em qua.Cũng tại cái nghèo về thời gian và...của bố nên đã gần 4 tuổi rồi mà vẫn đi chưa vững,chưa biêt gọi bố ơi.Hãy để mây trôi trôi theo dòng nước,chị em chúng mình hãy tiếp bước chăm sóc -giáo dục trẻ thật giỏi để bù lại cho cái thiệt thòi, kém cỏi của con em.Có điều gì hỏi về chuyên môn, chi em mình cùng nhau trao đổi nhé.NGUYỄN VĂN HUYNH ,TRUONG MN HÀ LĨNH -HÀ TRUNG-THANH HÓAguest

Mình chọn nghề thì hãy yêu lấy nghề
Ngày gửi: 12/23/2015 11:09:45 AM

Mình chọn nghề và nghề chọn mình, không ai ép buộc ai cả, nếu thấy cực thì chúng ta không nên làm nghề này nữa, kêu ca thì ích gì? nghề nào cũng có nỗi vất vả riêng, có niềm vui riêng, tôi là giáo viên, cũng là phụ huynh, tôi không thích những cô giáo nói rằng: em hoặc chị không yêu nghề này, vì như vậy đồng nghĩa với việc cô giáo không yêu con tôi, vậy thì tôi còn niềm tin để gửi con cho cô giáo đó nữa hay không? nếu các bạn nói các bạn yêu nghề thì các bạn đừng kêu ca, đã kêu ca thì các bạn đừng làm.


guest
Chọn nghề và Yêu nghề
Ngày gửi: 1/1/2016 9:44:34 AM


Đúng vậy, Mình chọn nghề thì hãy yêu lấy nghề
Chỉ buồn là xã hội có nhiều bất công, lãnh đạo cấp trên thì chạy đua theo thành tích, ưa nịnh bợ và trù dập bất cứ người nào không làm theo ý họ. Chán quá !
guest

Cùng cảnh mới hiểu được nhau
Ngày gửi: 1/3/2016 10:32:09 AM

Nếu các bạn là giáo viên Mầm non các bạn sẽ hiểu, cũng là giáo viên nhưng ở cấp bậc khác sẽ không bao giờ hiểu được Mầm non chúng tôi.Nhiều bậc phụ huynh còn mong là không có nghỉ các ngày tết, lẽ để cho con đến trường học vì con ở nhà nghịch quá không trông nổi. Vậy các cô là gì?Ai hiểu chúng tôi.


guest
Bộ trưởng giáo dục mới liệu có thay đổi gì nữa không ?
Ngày gửi: 4/21/2016 2:27:41 PM


Đọc hết các Comment của mọi người thấy sao giống nhau quá vậy. Đến khi nào chúng ta mới tiến bộ, mới thôi chạy theo bệnh thành tích để giáo viên đứng lớp đỡ khổ chỉ chăm lo đến học sinh. Để thực sự ta thấy yêu người, yêu nghề đây. Liệu có thya đổi gì nữa không, có giảm tải được ghánh nặng cho GV khôngguest

Sáng kiến kinh nghiệm???
Ngày gửi: 5/5/2016 8:22:15 AM

Là CBQL của trường mầm non tôi thấy việc viết SKKN đối với giáo viên như là một sự ép buộc vì đa số giáo viên rất không muốn tham gia. Điều này cũng dể hiểu bời các em có thể thực hiện ý tưởng nhưng để viết thành 01 bài báo cáo hoàn hảo để được chấm điểm công nhận thật không dễ. Thiết nghĩ việc thực hiện SKKN là để tạo động lực cho gv phát huy khả năng chứ không nên là tạo cớ cho gv đối phó bằng cách sao chép cho đủ điều kiện là 01 tiêu chí xét LĐTT, dù SKKN chỉ là cái tên đề tài cho có với nhà trường chú nội dung thì lung tung không đạt yêu cầu. Tôi mong rằng Hội đồng thi đua cấp trên đừng dùng tiêu chí có đăng ký SKKN để đánh giá hiệu suất lao động của giáo viên. GVMN chịu nhiều áp lực lắm.


guest
Lời thiết tha
Ngày gửi: 6/16/2016 2:57:12 PM


Tôi là 1 GVMN được hơn 10 năm, là CBQL được 5 năm tôi nhận thấy GVMN vất vả trăm đường, đặc biệt đối với GVMN vùng sâu, vùng xa bất đồng ngôn ngữ cả năm cô dạy 29 chữ cái và 10 chữ sô hs không thuộc, bây giò lại lấy chất lượng của trẻ là thước đo đánh giá chất lượng của CBQLGV thực sự chúng tôi rất nản, chế độ đãi ngộ không có, đòi hỏi chất lượng thì nhiều, làm việc hơn 10 tiếng 1 ngày. có ai hiểu cho tấm lòng của người GVMN vùng sâu không? Mong rằng 1 ngày gần đây chính phủ quan tâm hơn nữa đối với CBQLGVMN đẻ họ gắn bó với nghề.guest

Có ai nghe được ???
Ngày gửi: 7/14/2016 11:01:04 AM

Chua chát qúa ! Có sếp nào đọc và hiểu không hay lại chị em mình lại tự trút bầu tâm sự cho đỡ buồn đỡ tủi, còn mọi chuyện đâu vẫn ở đó ? Thấp cổ bé họng kêu ai nghe được mình đây ???


guest
Hoang mang
Ngày gửi: 10/30/2016 12:59:39 PM


Em đang học cấp ba ,và rất thích trẻ con nên chọn ngành mầm non, em học thêm các kỹ năng cần thiết cho ngành, luôn nuôi hy vọng về tương lai giáo viên của mình, nhưng khi nghe các bàn luận của các bậc tiền bối thì em rất hoang mang, ko biết con đường em lựa chọn là đúng sai ,và có nên hay ko,nhưng em vẫn rất yêu thích công việc này,,,,, thật sự là vô cùng hoang mang đấy ạguest

Tâm sự
Ngày gửi: 11/5/2017 8:32:58 PM

Mình mới vào nghề thôi. Có cái hay những cũng loạn cái dở. Tuy nhiên từ ngày vào nghề mình cười nhiều lắm.


guest
Nỗi đâu tận cùng
Ngày gửi: 4/6/2018 10:17:48 PM


Tôi cũng là giáo vien mầm non hiện đang công tác tại một xã đặc biêt khó khăn tại tây nguyên đây bạn. Hoàn cảnh gia đình tôi còn éo le hơn các bạn. Chồng cũng công tác tại vùng khó khăn 2 vợ chồng làm việc cách nhà gần 60 cây số. nội ngoại ở xa, con đã đến tuổi mới lớn cần sự quan tâm của cha mẹ, nhưng từ khi học lớp 6 đến nay lớp 10 mẹ cha cứ biền biệt cuối tuần mới về khổ tâm lắm bạn ơi. con mình thì bỏ lăn lóc tự nuôi nhau còn mình thì chăm con người khác, thực sự thì mình rất yêu nghề nhưng cũng chỉ có mức độ chứ. Hiện nay mình nghe Quốc hội họp có ý kiến tăng tuổi nghỉ hưu của cán bộ nữ mình rất buồn, chẳng biết các bác nghĩ sao. GVMN 45 tuổi như chúng ta liệu trẻ mầm non còn hứng thú để học nữa không? => thiết bị mầm non


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Công văn V/v Tăng cường công tác quản lý chỉ đạo thực hiện chăm sóc sức khoẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở Giáo dục mầm non. (14/12)
 Đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ các trường, nhóm lớp mầm non dân lập tư thục (30/10)
 V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Năm học 2007- 2008 bậc học Mầm non (28/8)
 Về tham luận Hội thảo chuyển đổi loại hình cơ sở GDMN (14/6)
  Số 999/GDĐT - MN ( V/v kiểm tra cuối năm và họat động hè 2007 nghành GDMN.) (8/6)
 CV số 1707/ BGDĐT – GDTH, ngày 02 - 3 - 2007 (V/v: dạy chương trình của nước ngòai tại TPHCM) (17/4)
 Quy định V/v đánh giá các đề tài/ giải pháp dự thi sáng tạo KHKT TP.HCM năm 2006 (17/4)
 Về điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn thực hiện đổi mới thi đua khen thưởng năm học 2006 - 2007 (31/3)
 CV số 1930 /TB-BGD&ĐT, ngày 09 - 03 - 2007 (V/v giới thiệu chữ ký của Tiến Sĩ Lê Minh Hà - Vụ trưởng Vụ GDMN) (31/3)
 Bộ GD&ĐT Số: 1792 /BGD&ĐT – VP V/v: Ứng dụng CNTT trong quản lý điều hànhâ (26/3)
hoa tươi
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay
   Blog cho bé Webbaby.info
   Sơ đồ website
   Tìm trường tốt nhất
   Thông báo tuyển dụng
   Địa chỉ mua Kidsmart
   Đăng ký NewsleterTruy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
625/6 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.35119242 - 028.35119243
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@mamnon.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i