Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Nắng


NẮNG

Có con chim chích

Nó đậu cành xoan

Nó kêu ai ngoan

Thì nghe lời nó

Đi nắng phải có

Nón mũ mà che

Hễ ai không nghe

Thì chim không thích.

Sưu tầm