Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bắt chước bốn từ


Trò chơi: “Bắt chước bốn từ”

Mục đích

Trẻ bắt chước cô nói bốn từ

Chuẩn bị

Một số câu có bốn từ , ví dụ “Cái áo này đẹp”; “Bông hoa màu đỏ”…

Cách chơi

Cô giúp trẻ tập trung nói những câu dài khi trẻ thích, chỉ cho trẻ chiếc váy, cái áo, thức ăn,… hay bất cứ cái gì trẻ thích. Cô nói mẫu 4 từ về thứ đó.

Cô để ý xem trẻ có bắt chước được những gì cô nói không và thể hiện sự hưởng ứng về bất cứ từ nào trẻ nói được.