Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đồ chơi ngoài trời


Trò chơi: “Đồ chơi ngoài trời”

Mục đích

Nhận biết đúng chức năng đồ chơi.

Chuẩn bị

Các đồ chơi ngoài trời kéo và đẩy khác nhau sẵn có.

Cách chơi

Chỉ dẫn trẻ cách cắt cỏ với đồ chơi xén cỏ hoặc đẩy búp bê trong xe đẩy. Khi trẻ đang chơi với đồ chơi, nói chuyện với trẻ về hoạt động đó và việc sử dụng đồ chơi.