Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thơ "Con sên"


Con sên

Sên sển sền sên
Mày lên công chúa
Mày múa tao xem
Tao may áo đỏ áo xanh cho mày.

Đồng dao