Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đồng dao - Ô nô ô nốc


Ô nô, ô nốc
Thằng cộc, cái cạc
Chân vàng, chân bạc
Đá lên, đá xuống
Đá ruộng bồ câu
Đá đầu ông voi
Đá nhảy, đá nhoi
Đá nơi mẹ cùng
Mẹ cùng chân rụt

Theo NXBT