Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đồng dao - Nhảy vô, nhảy ra


Vua bắt kẻ trộm
Kẻ trộm bắt gà
Gà mổ mối
Mối đục chân vua

Theo NXBT