Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đồng dao - Này cò, này cấu


Này cò, này cấu
Này đấu, này thưng
Lưng sào cánh ná
Này lá, này lao
Nghe cồng bà rao
Nghe lệnh ông gióng
Nghe voi rông rống
Chong chống chạy về
Ê hê! Chạy

Theo NXBT