Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đồng dao - Đúc cây dừa


Đúc cây dừa
Chừa cây mận
Cây tầm phỏng
Cây mía lau
Cây nào cao
Cây nào thấp
Cây nào giập
Cây nào rời
Chùm tơi chín đỏ
Quan văn, quan võ
Ăn trộm trứng gà
Bù xà bù xịt
Thì ra tay này

                Theo NXBT