Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đồng dao - Cùm nụm cùm nịu


Cùm nụm cùm nịu
Trời đánh tay trên
Đồng tiền chiếc đũa
Hột lúa ba bông
Ăn trộm rứng gà
Bò la bò lết
Con rắn con rết
Thò ra tay nào
Thò ra tay này
Ta đánh cái bốp

                        Theo NXBT