Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Chiếc tăm thầnChiếc tăm thần


Trong làng kia có ông nhà giàu. Một hôm ông mở rương lấy quần áo, thấy mất một nén vàng.

Ông có ba người giúp việc, nhưng chẳng biết nghi cho ai. Ông bèn đưa cả ba lên trình quan.

Quan hỏi, nhưng chẳng ai chịu nhận.

Quan liền nói:

- Ðây, ta có bốn chiếc tăm thần bằng nhau. Mỗi người hãy ngậm một chiếc trong miệng. Cái thư tư ta cất đi để mai so lại. Kẻ nào nói dối, cái tăm sẽ dài ra. Ta sẽ trị tội không tha.

Nói xong, quân đêm giam riêng mỗi người một nơi. Trong ba người ấy thì Tư là thủ phạm.

Hắn nghĩ thầm:

- Ta cắn bớt cho tăm ngắn đi một ít, dù nó có dài ra cũng không sợ.

Ðến gần sáng, Tư lại cắn bớt đi ít nữa, chỉ còn phân nửa trong miệng.

Sáng hôm sau, quan cho gọi cả ba người lên rồi đem cái tăm thứ tư ra để so. Ba cái kia bằng nhau, chỉ có tăm của tên Tư là ngắn thôi.

Biết không giấu được, Tư phải thú nhận. Quan sai đánh Tư một trăm roi và bắt trả lại nén vàng cho chủ.

Theo camnaggiadinh.com.vn (Nguồn: Truyện cổ tích)