Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đồng dao: Cùm nụm cùm nịu ( Chủ đề: Bản thân )


          Cùm nụm cùm nịu

       Cùm nụm cùm nịu 
        Trời đánh tay trên 
            Đồng tiền chiếc đũa 
       Hột lúa ba bông 
        Ăn trộm trứng gà 
Bò la bò lết 
      Con rắn con rết 
   Thò ra tay nào 
   Thò ra tay này 
      Ta đánh cái bốp.

            Sưu tầm