Root - Trao đổi thương mại - Tư vấn tiêu dùng
Khám phá một Đà Lạt miền trung huyền bí – Vườn quốc gia Bạch Mã
  2017-12-1 lúc 16:56:37   
jackkiu158 
[Member]
Tham gia ngày: 2017-12-1
Số bài viết: 3
<p style="text-align: center;"><strong>Kh&aacute;m ph&aacute; một Đ&agrave; Lạt miền trung huyền b&iacute; &ndash; Vườn quốc gia Bạch M&atilde;</strong></p>
<p>Vườn quốc gia Bạch M&atilde; c&ograve;n c&oacute; nhiều c&aacute;i t&ecirc;n được du kh&aacute;ch ưu &aacute;i d&agrave;nh tặng như Đại ng&agrave;n ngựa trắng hay Đ&agrave; Lạt miền trung&hellip; Bạch M&atilde; c&aacute;ch trung t&acirc;m th&agrave;nh phố Huế khoảng chừng 40km, dọc theo d&atilde;y n&uacute;i Trường Sơn hướng ra biển. Cũng dễ hiểu khi người ta coi Bạch M&atilde; như l&agrave; một Đ&agrave; Lạt thứ hai bởi ở đ&acirc;y vừa c&oacute; cảnh sắc se lạnh hữ t&igrave;nh, nhiều khu biệt thự Ph&aacute;p cổ v&agrave; c&ograve;n c&oacute; rất nhiều loại thực vật qu&yacute; hiếm được cho v&agrave;o s&aacute;ch Đỏ Việt Nam, c&ugrave;ng cảnh vật rừng n&uacute;i nguy&ecirc;n sinh mang đặc trưng miền nhiệt đới với những con suối c&aacute;nh rừng đẹp ngoạn mục.</p>
<p>Vậy những bạn đi <a rel="nofollow" href="https://www.quora.com/profile/DLKingTravel/Posts/Tour-du-lich-Da-Nang-Hoi-An-Hue-Cu-Lao-Cham-5-ngay-4-dem-tron-goi"><strong>Tour Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế 5 ng&agrave;y</strong></a> h&atilde;y c&ugrave;ng kh&aacute;m ph&aacute; th&ocirc;i n&agrave;o!</p>
<p><strong>Nguồn gốc t&ecirc;n gọi Bạch M&atilde;</strong></p>
<p>Bạch M&atilde; dịch sang tiếng thuần Việt c&oacute; nghĩa l&agrave; con ngựa trắng. Truyền thuyết kể rằng ng&agrave;y xưa c&aacute;c ti&ecirc;n &ocirc;ng cưỡi ngựa trắng xuống n&uacute;i Bạch M&atilde; tỉ th&iacute; cờ. Trong l&uacute;c mải m&ecirc; kh&ocirc;ng để &yacute;, bầy ngựa đ&atilde; đi lang thang khắm nơi kiếm cỏ non. C&aacute;c vị ti&ecirc;n kh&ocirc;ng chờ được đ&agrave;nh quay về trời, đẻ đ&agrave;n ngựa vẫn c&ograve;n ở chốn n&uacute;i. Bầy ngựa vẫn cư thế m&agrave; đợi chủ v&agrave; sau n&agrave;y h&oacute;a th&agrave;nh những đ&aacute;m m&acirc;y trắng bao phủ quanh năm tr&ecirc;n c&aacute;c đỉnh n&uacute;i, vẫn mỏi m&ograve;n đợi chủ đến dắt về.</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="https://i.imgur.com/2zqW8jZ.jpg" /></p>
<p style="text-align: center;">Những cung đường đẹp ngoạn mục khi đến Bạch M&atilde;</p>
<p><strong>Tới Bạch M&atilde; thời điểm n&agrave;o l&agrave; th&iacute;ch hợp</strong></p>
<p>V&igrave; đ&acirc;y l&agrave; một khu rừng nguy&ecirc;n sinh n&ecirc;n chắc chắn thời điểm tốt nhất đề kh&aacute;m ph&aacute; h&iacute;nh l&agrave; v&agrave;o thời điểm cuối h&egrave; đầu thu, khi m&agrave; thời tiết đ&atilde; bớt oi n&oacute;ng v&agrave; kh&ocirc;ng kh&iacute; se lạnh nhưng chưa c&oacute; nhiều mưa quả l&agrave; th&iacute;ch hợp để bạn tận hưởng v&agrave; kh&aacute;m ph&aacute; một c&aacute;ch vi&ecirc;n m&atilde;n nhất khung cảnh ở đ&acirc;y.</p>
<p><strong>C&aacute;ch di chuyển</strong></p>
<p>Để di chuyển đến vườn quốc gia, bạn c&oacute; thể đi theo hai hướng ch&iacute;nh. Từ Đ&agrave; Nẵng hoặc từ trung t&acirc;m th&agrave;nh phố Huế. Những bạn đi du lịch <a rel="nofollow" href="https://www.linkedin.com/pulse/tour-du-lich-da-nang-hoi-hue-3-ngay-2-dem-gia-re-tron-king-travel"><strong>Tour Da Nang Hoi An 3 ngay 2 dem</strong></a> th&igrave; sẽ di chuyển theo hướng xu&aacute;t ph&aacute;t từ Đ&agrave; Nẵng sẽ tiện hơn rất nhiều nh&eacute;.</p>
<p>Từ th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng, đi l&ecirc;n theo hướng Bắc dọc quốc lộ 1A chừng 60km, qua khỏi đ&egrave;o Hải V&acirc;n, đến khu chợ Cầu Hai (kh&aacute; nổi n&ecirc;n bạn c&oacute; thể hỏi người d&acirc;n địa phương), sau đ&oacute; rẽ tr&aacute;i đi l&ecirc;n hướng dẫn đến Vườn Quốc gia Bạch M&atilde; theo chỉ dẫn.</p>
<p>Từ th&agrave;nh phố Huế, đi theo quốc lộ 1A hướng v&agrave;o Đ&agrave; Nẵng. Chưa đến đ&egrave;o Hải V&acirc;n bạn rẽ phải khi chợ đ&egrave;o Hai v&agrave; cũng đi theo hướng dẫn đến Bạch M&atilde;.</p>
<p>Phương tiện di chuyển dễ d&agrave;ng nhất nếu bạn đi nh&oacute;n nhỏ vẫn l&agrave; xe m&aacute;y v&igrave; rất tiện cho bạn kh&aacute;m ph&aacute; dọc đường đi. Nhưng bạn cũng c&oacute; thể đi xe kh&aacute;ch đến Đ&agrave; Nẵng hoặc Huế sau đ&oacute; th&igrave; thu&ecirc; xe m&aacute;y v&agrave; bắt đầu h&agrave;nh tr&igrave;nh cũng được.</p>
<p>Gi&aacute; v&eacute; tham quan: 40.000đ/người. Khi đến nơi bạn ch&uacute; &yacute; mua v&eacute; v&agrave;o cổng. Tại đ&acirc;y bạn c&oacute; thể d&agrave;nh &iacute;t thời gian tham quan Nh&agrave; trưng b&agrave;y, nghe hướng dẫn tham quan bảo t&agrave;ng v&agrave; chơi c&aacute;c tr&ograve; cảm gi&aacute;c mạnh nếu th&iacute;ch.</p>
<p><strong>Bắt đầu chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh kh&aacute;m ph&aacute;</strong></p>
<p>Bạch m&atilde; l&agrave; vườn quốc gia lớn nh&aacute;t nằm ở miền trung Việt Nam, ở độ cao trung b&igrave;nh 1450m so với mực nước biển, nằm dọc d&atilde;y Trường Sơn n&ecirc;n kh&iacute; hậu ở đ&acirc;y v&ocirc; c&ugrave;ng m&aacute;t mẻ. Vườn quốc gia rộng hơn 37.000 hecta, hiện nay vẫn c&ograve;n giữ được rừng nguy&ecirc;n sinh với thảm thực vật v&ocirc; c&ugrave;ng phong ph&uacute;, trong đ&oacute; c&oacute; đến 93 lo&agrave;i được ghi v&agrave;o s&aacute;ch đỏ Việt Nam v&agrave; thế giới.</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="https://i.imgur.com/BTYaFme.jpg" /></p>
<p style="text-align: center;">Ch&agrave;o mừng bạn đến với vườn quốc gia Bạch M&atilde;!</p>
<p><strong>H&agrave;nh tr&igrave;nh đến đỉnh Bạch M&atilde; &ndash; Hải vong đ&agrave;i</strong></p>
<p>C&oacute; lẽ đ&acirc;y sẽ l&agrave; địa điểm m&agrave; rất nhiề người đi <a rel="nofollow" href="https://plus.google.com/communities/115488051285354994172"><strong>Tour Đ&agrave; Nẵng Hội An 4 ng&agrave;y 3 đ&ecirc;m</strong></a> đặc biệt l&agrave; những bạn trẻ muốn chinh phục. Tuy nhi&ecirc;n đoạn đường kh&aacute; xa tầm 16km n&ecirc;n phương iện tốt nhất để di chuyển l&agrave; xe đạp hoặc xe m&aacute;y. Bạn c&oacute; thể dung xe m&aacute;y của m&igrave;nh hoặc thu&ecirc; xe m&aacute;y, xe &ocirc;m để kh&aacute;m ph&aacute;. Điều tuyệt vời m&agrave; ai đi Bạch M&atilde; về cũng tấm tắc đ&oacute; l&agrave; khung cảnh rừng n&uacute;i thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&ocirc; c&ugrave;ng hữu t&igrave;nh v&agrave; hung vỹ với những cung đường được con người kh&eacute;o l&eacute;o thiết kế v&agrave; lựa chọn vị tr&iacute; đắt địa. Hoa rừng dọc đường sẽ l&agrave; điểm dễ thấy suốt ở vườn quốc gia Bạch M&atilde;.</p>
<p>Vậy n&ecirc;n nếu bạn đ&atilde; đi đến miền tủng nắng gi&oacute; th&igrave; tiếc g&igrave; kh&ocirc;ng đến với vườn quốc gia Bahj M&atilde; kh&aacute;m ph&aacute; thực hư chứ chẳng cần phải nghe g&igrave; tr&ecirc;n đ&agrave;i b&aacute;o nữa.</p>
<p>&nbsp;</p>


 
Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
625/6 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.35119242 - 028.35119243
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@mamnon.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i